Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 3.1
abandonar verlaten
accidental toevallig
acudir a een sollicitatiebesprek hebben
Apreciado Geachte
asumir un papel een rol overnemen
Atentamente Hoogachtend
benéfico liefdadig
compensar opwegen tegen
competir con het opnemen tegen
competir por un trabajo proberen een baan te krijgen
comprometido betrokken
concluir voltooien
contrato indefinido vast werk
criarse opgroeien
dejar de ophouden met
desierto verlaten
dispuesto bereid
duplicar verdubbelen
el arma het wapen
el candidato de kandidaat
el cargo de post
el catador de proever
el congresista,la congresista de afgevaardigde
el Consejo de Raad
el delirio het delirium
el departamento de afdeling
el doctorado het doctoraal
el dominio de beheersing
el entusiasmo het enthousiasme
el farero de vuurtorenwachter
el fogón het fornuis
el fracaso het falen
el instructor de instructeur
el jaleo het gedoe,de heisa
el mando de leiding,het gezag,het bevel
el máster de master
el miembro het lid
el postgrado het postdoctoraal
el proyecto editorial het uitgeversproject
el punto débil het zwakke punt
el punto fuerte het sterke punt
el ritmo het ritme
el sector de sector
el senador,la senador de senator
el servicio militar de militaire dienst
el taller het atelier
el titulado de gediplomeerde
en parejas in tweetallen
encargado verantwoordelijk voor
encargado de verantwoordelijk voor
época de cambios tijd van veranderingen
errante zwervend
estar a cargo de verantwoordelijk zijn voor
estar al mando de leiden
Estrasburgo Straatsburg
forzar dwingen
hacer el doctorado,doctorar promoveren
identificar herkennen
impedir verhinderen,voorkomen,tegenhouden
incansable onvermoeibaar
iniciar beginnen
inmediatamente onmiddellijk
interferir ingrijpen,storen
la administración de administratie
la adversidad de tegenspoed
la comisión de commissie
la coordinación de coördinatie
la dictadura militar de militaire dictatuur
la disponibilidad de beschikbaarheid
la dureza de hardheid
la envidia de afgunst
la espera de verwachting
la exportación de export
la Facultad de Medicina de medische faculteit
la filial het filiaal
la guerrilla de guerrilla
la importación de Import
la incorporación inmediata de onmiddellijke indiensttreding
la marina de Marine
la maternidad het moederschap
la multinacional de multinational
la negociación de onderhandelingen
la raza het ras
la recompensa de beloning
la secretaria de dirección de directiesecretaresse
la tercera edad de pensioengerechtigde leeftijd
la tripulación de bemanning
la Unión Europea de EEG
las Económicas de economie
las nociones de kennissen
las prácticas de stage
líder leidinggevend
los beneficios het inkomen
los cambios de veranderingen
los candidatos ideales de ideale kandidaten
los recursos de middelen
matricularse zich inschrijven
mediar bemiddelen
montado,montada opgebouwd
pasar gebeuren
pasar a beginnen te
permitir mogelijk maken,toestaan,veroorloven
por mi cuenta zelfstandig
precisar nodig hebben
prestigioso gezaghebbend
progresar vooruit komen
puesto de trabajo de baan
qué va ach joh
reclutar rekruteren
requerir vereisen
residir en woonachtig zijn in
Restauración y Hostelería horeca en hotelwezen
sacarse el carné de conducir rijbewijs halen
salir con alguien met iemand gaan
seguir viviendo en nog steeds wonen in
seleccionar uitkiezen
separar scheiden
sobrevivir overleven
solicitar un puesto solliciteren naar een baan
televisivo televisie
trasladarse a verhuizen naar
un par de enkele
un tercio een derde
universitario afgestudeerde
valer waard zijn
volver a opnieuw
volver a empezar weer beginnen
¿cuidas a tus amigos? ben je zuinig op je vrienden?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners