Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.12
altruista onbaatzuchtig
asimismo eveneens
cansadísimo erg moe
constante voortdurend
distribuir verstrekken
el acierto de keuze
el atentado terrorista de terroristische aanslag
el aumento de toename
el desequilibrio de ongelijkheid
el empleo het werk
el filósofo de filosoof
el gobernante de regeringsleiders
el matemático de wiskundige
el método anticonceptivo het anticonceptiemiddel
el número resultante de uitkomst
el paro de werkeloosheid
el punto de vista het oogpunt
el recalentamiento de la atmósfera het broeikaseffect
el recurso renovable de natuurlijke hulpbron
el tarot de tarot
en definitiva al met al
es obvio het spreekt voor zich
gratuitamente gratis
innovador vernieuwend
justamente juist
la astrología de astrologie
la catástrofe natural de natuurramp
la cifra het cijfer
la cooperación de samenwerking
la decisión precipitado de overhaaste beslissing
la deforestación de ontbossing
la explosión demográfica de bevolkingsexplosie
la furgoneta de bestelbus
la galleta de la suerte het gelukskoekje
la guardería het kinderdagverblijf
la inmigración de immigratie
la lengua minoritaria de minderheidstaal
la matemática de wiskunde
la meditación de meditatie
la mudanza de verhuizing
la numerología matemática de getallenleer
la obligación de verplichting
la organización de organisatie
la paz de vrede
la sabiduría de wetenschap
la tabla explicativa de stelling
la vejez de ouderdom
neutralizar opheffen
procurar zorgen dat
prohibir verbieden
prometer beloven
recuperar herstellen
reformar verbouwen
resistir aankunnen
sinceramente oprecht
sumar optellen
tener una mascota huisdier nemen
tomar conciencia de bewust worden van
verse recompensado beloond worden

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners