Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.9
a los 18 años op 18 jarige leeftijd
anteriormente vroeger
aprobar una ley een wet aannemen
auténtico authenthiek
avanzado vooruitstrevend
aventurero avontuurlijk
catalán Catalaans
celta Keltisch
ejecutar uitvoeren
el aceite de oliva de olijfolie
el alto directivo het management
el anticonceptivo de anti conceptie middelen
el divorcio de scheiding
el efecto het effect
el entretenimiento het amusement
el exiliado de vluchteling
el exilio de ballingschap
el hippie de hippy
el Imperio Romano het Romeinse Rijk
el latín het Latijn
el medio de transporte het transportmiddel
el pájaro de vogel
el partido político de politieke partij
el preservativo het voorbehoedsmiddel
el preso político de politieke gevangene
el reino het koninkrijk
el Senado de Senaat
enriquecedor verrijkend
estar de acuerdo er over eens zijn
evidentemente klaarblijkelijk
exótico exotisch
exportar exporteren
formar parte de deel uitmaken van
gracioso grappig
hoy en día vandaag de dag
ilegal illegaal
interesantísimo heel erg interessant
la acogida de opvang
la agricultura de landbouw
la amenaza de bedreiging
la amnistía de amnestie
la antigüedad de Oudheid
la aparición de intrede
la caseta het kleedhokje
la colonia de Kolonie
la Constitución de grondwet
la continuidad het voortduren
la cueva de grot
la decadencia het verval
la ecología de ecologie
la electricidad de electriciteit
la enfermedad de ziekte
la esperanza de vida de levensverwachting
la imprenta de boekdrukkunst
la interrupción de onderbreking
la invención de uitvinding
la justicia de rechtspraak
la libertad de vrijheid
la libertad de expresión de vrijheid van meningsuiting
la libertad de prensa de persvrijheid
la libertad de reunión de vrijheid van vergadering
la máquina de vapor de stoommachine
la música comercial de commerciële muziek
la oficialidad het officiële karakter
la pena de muerte de doodstraf
la penicilina de penicilline
la pieza de onderdelen
la píldora anticonceptiva de anticonceptie pil
la rueda het wiel
la tecnología de technologie
la trenza de vlecht
legalizar legaliseren
los grandes inventos de grootse uitvindingen
los íberos de Iberiërs
matizar nuanceren
musulmán Moslim
parcial gedeeltelijk
perder tiempo tijd verliezen
poderoso machtig
radicalmente radicaal
¿estás de acuerdo? ben je het ermee eens?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners