Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.1
afectar beinvloeden,raken
comunicarse communiceren
contar vertellen
correctamente juist
corregir verbeteren
el comentario het commentaar
el curso intensivo de intensieve cursus
el miedo de angst
el proceso het proces
el terror de ontzetting,de doodsangst,de terreur
el vocabulario de woordenschat
gramatical grammaticaal
inseguro onzeker
la ansiedad de spanning
la corrección de correctie,de verbetering
la fluidez de vloeibaarheid,vlotheid van spreken
la forma de ser manier van zijn
la frustración de frustratie
la ilusión de illusie,het waandenkbeeld
oral mondeling
positivo positief
pronunciar uitspreken
repetido herhaald
tolerante verdraagzaam,tolerant

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners