Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.10
a partir de ese momento vanaf dat moment
abandonar verlaten
aceptar accepteren
actualmente actualmente
al cabo de poco tiempo na korte tijd
amplio breed
anoche gisteravond
anteayer eergisteren
apoyar ondersteunen
apresar gevangennemen
avanzado gevorderd
ayer gisteren
castaño kastanjebruin
colaborar samenwerken
consagrar erkend worden
conseguir krijgen,behalen
considerar beschouwen als
decidir besluiten
definitivo definitief
divorciarse scheiden
ejercer uitoefenen
el accidente het ongeluk
el año pasado het vorig jaar
el cabello het haar
el cargo político het politiek ambt
el cine independiente de onafhankelijke film
el cineasta de cineast
el colorido de kleur
el coma de coma
el comandante de commandant
el conocimiento de kennis
el contacto directo het direct contact
el cortometraje de korte film
el dato het gegeven
el decorado het decor
el detalle het detail
el director de regisseur
el doctor de arts
el dominio de beheersing
el ejército het leger
el éxito het succes
el foro het forum
el gobierno de regering
el héroe de held
el largometraje de speelfilm
el maestro de onderwijzer
el máster de master
el ministro de minister
el movimiento de beweging
el nivel het niveau
el ordenador de computer
el paso de doortocht
el personaje de personage
el relato het verhaal
el romance de romance
el siglo de eeuw
el sofá de bank
el taquillero het kassucces
el torero de stierenvechter
el traductor de vertaler
emprender ondernemen
emprender un viaje een reis maken,afreizen
en esa época in die tijd
en su totalidad in zijn geheel
enterrar begraven
entonces toen
entrañable dierbaar
excéntrico excentriek
exigente veeleisend
finalmente uiteindelijk
formar parte de deel uitmaken van
fusilar fusilleren
hacerse amigo vrienden worden
internacionalmente internationaal
inventar uitvinden
la academia het taleninstituut
la capacidad de vaardigheid
la carrera de studie
la curiosidad de rariteit
la editorial de uitgeverij
la época het tijdperk
la filmografía de filmografie
la filología de taalkunde,de letterkunde
la galería de galerie
la heroína de heldin
la juventud de jeugd
la licenciatura het universitair diploma
la lucha de strijd
la luna de miel de huwelijksreis
la medicina de geneeskunde
la memoria de herinnering
la muerte de dood
la obra het werk,het oeuvre
la realidad de werkelijkheid
la revolución de revolutie
la tela de stof
la traducción de vertaling
la tumba het graf
laboral arbeids
llamar opbellen
morir sterven
obtener verkrijgen
oral mondeling
participar deelnemen
partir vertrekken
personalmente persoonlijk
por completo volledig
probar proberen
protagonizar de hoofdrol spelen
quedar afspreken
quedarse en coma in coma liggen
recibir ontvangen
reconocer erkennen
representar vertegenwoordigen
retratar portretteren
revolucionario revolutionair
trasladarse verhuizen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners