Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.9
a primera vista op het eerste gezicht
a través de middels,door
afirmativo bevestigend
ahorrar sparen
al mismo tiempo tegelijkertijd
alguien iemand
ambicioso ambitieus
apasionado gepassioneerd
barrer vegen
casarse trouwen
centrarse zich richten
componer componeren
conducir autorijden
confuso verward
contar vertellen
contigo met jou
cortar el pelo het haar knippen
coser naaien
de valor waardevol
declarar verklaren
dejar verlaten
demostrar bewijzen
desorganizado slecht georganiseerd
despistado verstrooid
detallista perfectionistisch
dibujar tekenen
egoísta egoïstisch
el ajedrez het schaakspel
el bombón de bonbon
el carné het rijbewijs
el chiste de mop
el cuidado de voorzichtigheid
el defecto het gebrek
el dúo het duo
el lío het gedoe
el piano de piano
el poema de amor het liefdesgedicht
el problema het probleem
el romanticismo de romantiek
el sentido del humor het gevoel voor humor
el valor de waarde
en realidad in feite,eigenlijk
encontrar vinden,ontmoeten
esquiar skiën
estar enamorado verliefd zijn
extraordinario buitengewoon
generoso gul
hacer la compra boodschappen doen
impaciente ongeduldig
impuntual onzorgvuldig
irresponsable onverantwoordelijk
la calidad de vida de kwaliteit van leven
la canción de amor het liefdesliedje
la cena het diner
la historia de amor het liefdesverhaal
la jubilación de pensionering
la llave de sleutel
la pastelería de banketbakkerij
la sonrisa de glimlach
la sorpresa de verrassing
la suerte het geluk
la tarta de taart
la tarta de cumpleaños de verjaardagstaart
la vivienda de woning
leal trouw
mentir liegen,jokken
nadar zwemmen
nervioso nerveus
normal normaal
optimista optimistisch
paciente geduldig
parecerse op elkaar lijken
pasárselo bien plezier hebben
perder verliezen
pesimista pessimistisch
poner la lavadora de wasmachine aanzetten
por amor uit liefde
por fin eindelijk
puntual stipt
raro bijzonder,eigenaardig
realista realistisch
responsable verantwoordelijk
romántico romantisch
romper breken
sin duda zonder twijfel
sonar klinken
totalmente compleet

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners