Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.6
a menudo vaak
a veces soms
acabar stoppen
acostarse naar bed gaan
afeitarse zich scheren
al mediodía tussen de middag
al menos ten minste
amar liefhebben
antes de voor
artístico artistiek
así zo
asistir a bijwonen
bajar naar beneden gaan
borrar wissen
cansarse moe worden
como mínimo ten minste
contra tegen
controlar controleren
correr rennen
cuando wanneer
cuidar verzorgen
cuidarse zich verzorgen
dar geven
dar un paseo een wandeling maken
dar vueltas ronddraaien
de día overdag
de noche 's nachts
dentro de in
depender de afhangen van
desayunar ontbijten
despertarse wakker worden
diferente verschillend
difícil moeilijk
diligente ijverig
dormir slapen
ducharse douchen
durante tijdens
el aspecto het uiterlijk
el baño de badkamer
el comilón de smulpaap
el consumo het verbruik
el desastre de ramp
el descanso de rust
el dormilón de slaapkop
el escaparate de etalage
el espejo de spiegel
el estudio de studie
el horario de trabajo de werktijden
el kilo de kilo
el minuto de minuut
el monumento het monument
el número het aantal
el peso het gewicht
el pintor de schilder
el premio de prijs
el resultado het resultaat
el segundo de seconde
el taxista de taxichauffeur
el test de test
el turno de dienst
el volumen de omvang
en general over het algemeen
entrar ganas de zin krijgen in
estructurado gestructureerd
fuerte sterk
hacer la cama het bed opmaken
hacer una consulta iets opzoeken
histórico historisch
intelectual intellectueel
la biblioteca de bibliotheek
la cabeza het hoofd
la cafetera het koffiezetapparaat
la cama het bed
la comunidad de gemeenschap
la conferencia de conferentie
la crema de crème
la eternidad de eeuwigheid
la exposición de tentoonstelling
la facultad de faculteit
la hora het uur
la imagen het beeld,het uiterlijk
la juerguista het feestnummer
la mayoría de meerderheid
la ocasión de gelegenheid
la peluquería de kapsalon
la piel de huid
la radio de radio
la universidad de universiteit
la velocidad de snelheid
la ventana het raam
la vuelta het rondje
la zarzuela Spaanse operette
lavarse zich wassen
lavarse los dientes de tanden poetsen
levantar optillen
levantarse opstaan
limpio schoon
llegar aankomen
luego later
maquillarse zich opmaken
marino zee-
menos de minder dan
mientras terwijl
mirarse zich bekijken
necesitar nodig hebben
no me digas nada zegt me niets
odiar haten
organizado georganiseerd
parar stoppen
pedir bestellen
planchar strijken
poder kunnen
ponerse perfume parfum opdoen
por la mañana 's ochtends
por suerte gelukkig
presumido ijdel
pronto vroeg
propio eigen
quemarse zich verbranden
rápido snel
realizar tot stand brengen
recordar herinneren
sano gezond
servir bedienen
simplemente simpelweg
sobre las 10h rond 10.00 uur
solo alleen
tan difícil zo moeilijk
tanto zo veel
terminar ophouden
todos los días dagelijks
un rato een poosje
una vez al mes eens per maand
único enige
vago lui
varios verschillende
vestirse zich aankleden
volver teruggaan
¿cuánto tiempo? hoelang?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners