Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.3
activo actief
además bovendien
algún een of ander
allí daar
amable vriendelijk
bueno nou,welnu
casi bijna
común gemeenschappelijk
conectar verbinden
contestar a antwoorden
creer geloven
cruzar doorkruisen
denso dicht opeen
desde hace sinds
después daarna
el aceite de olie
el asunto het onderwerp
el beso de kus
el cacao de cacao
el café de koffie
el calor de hitte
el catalán het Catalaans
el chat de chat
el clima het klimaat
el continente het continent
el desierto de woestijn
el final het einde
el gallego het Galicisch
el habitante de inwoner
el kilómetro de kilometer
el mayor de grootste
el millón het miljoen
el molino de viento de windmolen
el paisaje het landschap
el parque het park
el parque natural het natuurreservaat
el plato het gerecht
el producto het product
el productor de producent
el puerto de montaña de bergpas
el tipo de soort
el vasco het Baskisch
el viaje de reis
el volcán de vulkaan
en el centro in het centrum
en el interior in het binnenland
en el norte in het noorden
en el sur in het zuiden
encontrarse aantreffen
enviar sturen
espectacular spectaculair
estar seguro zeker zijn
exactamente precies
fantástico fantastisch
hace calor het is warm
hace frío het is koud
hacer maken
hispanohablante Spaanstalig
húmedo vochtig
importante belangrijk
increíble ongelooflijk
interesante interessant
la arena het zand
la autopista de snelweg
la bebida het drankje
la capital de hoofdstad
la carretera de weg
la catedral de kathedraal
la ciudad de stad
la cosa het ding
la costa de kust
la delincuencia de criminaliteit
la infusión de kruidenthee
la moneda de munteenheid
la montaña de berg
la palmera de palmboom
la persona de persoon
la pirámide de piramide
la población de bevolking
la respuesta het antwoord
la ruta de route
la selva tropical het tropisch regenwoud
la zona de zone,het gebied
latino Latijns-Amerikaans
lindo,linda mooi
llover regenen
lluvioso regenachtig
los gastos de onkosten
maravilloso wonderschoon
nevar sneeuwen
ninguno geen
no importa het maakt niets uit
pasar por lopen door
perfecto perfect
por ejemplo bijvoorbeeld
precioso prachtig
recorrer doorkruisen
rico lekker
seco droog
simpático aardig
sobre over
templado gematigd
todo el mundo iedereen
¿vale? oké?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners