Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.2
aprender leren
aprobar slagen voor
bastante redelijk
besar kussen
bueno goed
buscar zoeken
chatear chatten
comer eten
comprar kopen
conmigo met mij
conocer kennen
descubrir ontdekken
económico voordelig
el aire de lucht
el arte de kunst
el ave de vogel
el ciclomotor de brommer
el club de club
el compañero de klasgenoot
el cuerpo het lichaam
el curso de cursus
el deporte de sport
el ejercicio de oefening
el fin de semana het weekeinde
el hermano de broer
el hijo de zoon
el idioma de taal
el intercambio de uitwisseling
el juego het spel
el lugar de plaats
el novio de vriend
el país het land
el partido de wedstrijd
el periódico de krant
el precio de prijs
el pueblo het dorp
el taller de workshop
el toro de stier
el trabajo het werk
entender begrijpen
entrar naar binnen gaan
escuchar luisteren
estable vast
famoso beroemd
gigante reusachtig,mega
grande groot
hablar spreken,praten
hacer deporte sporten
hacer ejercicio trainen,sporten
hacer fotos fotograferen
interesar interesseren
invitar uitnodigen
ir de compras gaan winkelen
ir de excursión op excursie gaan
la actividad de activiteit
la artesanía het ambachtswerk
la canción het lied
la cena het avondeten
la clase de les
la clase particular de privéles
la cocina de keuken
la compra de boodschappen
la cultura het cultuur
la discoteca de discotheek
la economía de economie
la excursión de excursie
la experiencia de ervaring
la familia de familie
la foto de foto
la grabación de geluidsopname
la gramática de grammatica
la hermana de zus
la hija de dochter
la historia de geschiedenis
la idea de idee
la información de informatie
la lengua de taal
la lengua materna de moedertaal
la liga de competitie
la literatura de literatuur
la luna de maan
la luz het licht
la mano de hand
la naturaleza de natuur
la novia de vriendin
la pantalla het beeldscherm
la pareja de partner
la película de film
la playa het strand
la poesía het gedicht
la política de politiek
la postal de ansichtkaart
la pronunciación de uitspraak
la revista het tijdschrift
la rosa de roos
la telenovela de soap
la vida het leven
mejorar verbeteren
mirar kijken
nuevo nieuw
pero maar
practicar oefenen
preparar voorbereiden
pues nou
querer willen
querer willen
regular niet zo goed
saber weten
seguir volgen
sentir voelen
soñar dromen
traducir vertalen
un poco de een beetje
visitar bezoeken
viva lang leve

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners