Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Goethe Verlag
a costa mía op mijn kosten
a decir verdad, cinceramente eerlijk gezegd
a finales de mayo eind mei
a fuego lento op een laag vuur
a la caída de la tarde tegen de avond
a la derecha aan de rechterkant
a la edad de op de leeftijd van
a la edad de cincuenta años op vijftigjarige leeftijd
a la sombra in de schaduw
a la última moda naar de laatste mode
a la vez,de repente,de pronto opeens,plotseling
a la vista de bij het zien van
a medio camina halverwege
a mi saber y entender naar eer en geweten
a primera hora vroeg in de middag
a primera hora vroeg in de middag
a simple vista met het blote oog
a toda prisa in allerijl,in allerhaast
a una distancia de op een afstand van
abrazar omarmen,in de armen sluiten
absolutamente nada helemaal niets
aburrirse como una ostra zich dood vervelen
acabar mal een slechte afloop hebben
acabar por hacer algo uiteindelijk iets doen
acompañar a alguien a casa iemand thuis brengen
agitar el pañuelo met een zakdoek wuiven
aguar la fiesta a una persona iemands plezier bederven
al caer la noche bij het invallen van de duisternis
al comienzo de la tarde in de vroege namiddag
al final de la tarde laat in de middag
al sol in de zon
albóndigas y patatas cocidas gehaktballen met gekookte aardappelen
algo contra un fuerte dolor de muelas iets tegen erge kiespijn
algo contra un fuerte dolor de muelas iets tegen erge kiespijn
allí abajo daar beneden
alrededor de diez años ongeveer tien jaar
ante todo voor alles
aprovechar la ocasión,oportunidad de kans grijpen
aproximadamente una semana ongeveer een week
aquí abajo hier beneden
aquí tiene mi carné de conducir hier is mijn rijbewijs
aquí tiene mi pasaporte hier is mijn paspoort
aquí tiene un plano hier hebt u een plattegrond
aquí uno se siente bien het is hier gezellig
aquí y allá hier en daar
arrancar el motor de motor starten
arriba y abajo op en neer
arriesgar su vida zijn leven wagen
así están las cosas dat is hoe de zaak ervoor staat
asistir a un curso een cursus volgen
asistir a una clase een lezing bijwonen
asistir a una clase een lezing bijwonen
atar con cordel met touw dichtbinden
atención, peligro de incendio! pas op, brandgevaar!
bajar del automóvil uit de auto stappen
bastante bien redelijk goed
bastante mal tamelijk slecht
beber de un vaso uit een glas drinken
beneficiarse de voordeel hebben van
buscando una chaqueta ik zoek een jas
buscar en vano tevergeefs zoeken
cada dos días om de dag
cada vez más steeds meer
cada vez mejor steeds beter
cada vez peor steeds slechter
callarse la boca je mond houden
callarse la boca je mond houden
cambiar de parecer van gedachten veranderen
cantar mal vals zingen
capaz de todo tot alles in staat
cavar un hoyo een gat graven
cerca de la piscina vlakbij het zwembad
cerca del hotel in de buurt van het hotel
clavar un clavo en la pared een spijker in de muur slaan
comer con el tenedor met een vork eten
comer del plato van een bord eten
como de costumbre zoals gewoonlijk
como loco als een gek
como por ejemplo zoals bijvoorbeeld
como usted quiera precies zoals u wilt
comprendo perfectamente ik begrijp het volkomen
con agua corriente met stromend water
con este fin,esta finalidad met dat doel
con gran esfuerzo met grote moeite
con la condición de que onder voorwaarde dat
con la mejor intención met de beste bedoelingen
con mal tiempo bij slecht weer
con mis propios ojos met eigen ogen
con muchísimo placer heel graag
con mucho gusto met plezier
con una condición onder één voorwaarde
con vistas al lago met uitzicht op het meer
conocer a una persona iemand kennen
conservar en seco droog bewaren
contar una historia een verhaal vertellen
contestar a una pregunta een vraag stellen
contra toda previsión tegen verwachting
contra toda previsión tegen verwachting
corre mucha prisa het is erg dringend
cortarse el dedo zich in zijn vinger snijden
creo que es su turno ik geloof dat U aan de beurt bent
cuál es el mejor camino para llegar allí wat is de beste weg om daar te komen?
cuento contigo ik reken op jou
cuesta mucho dinero dat kost veel geld
dar la mano de hand geven
dar un buen consejo een goede raad geven
dar una alegría a una persona iemand een plezier doen
de acá para allá heen en weer,over en weer
de esta manera op deze manier
de izquierda a derecha van links naar rechts
de la misma altura even groot
de la vía 2 van spoor 2
de ningún modo in geen geval
de ninguna manera in geen geval
de oro de gouden,van goud
de todas partes van alle kanten
de vacaciones op vakantie
de vacaciones op vakantie
deberías estar avergonzado de ti mismo! je moest je schamen!
decir la verdad de waarheid spreken
decir tonterías onzin praten
dedicar mucho tiempo a veel tijd besteden aan
déjame algo laat wat voor mij over
dejar la llave en la cerradura de sleutel in de deur laten zitten
dejar la llave en la cerradura de sleutel in het deurslot laten zitten
del lado equivocado aan de verkeerde kant
dentro de poco spoedig,binnen afzienbare tijd
depende de él dat hangt van hem af
desde ayer sinds gisteren
desde el comienzo hasta el fin van het begin tot het eind
desde hace mucho sinds lange tijd
desear suerte a una persona iemand geluk wensen
desear suerte a una persona iemand geluk wensen
desearía una tirita ik wil graag een pleister
despachar la correspondencia de post beantwoorden
después de las comidas na de maaltijden
dolores agudos hevige pijn
durante toda la semana de hele week lang
durante tres años drie jaar lang
echar sal a las comidas het eten zouten
echar una mirada a een blik werpen op
el agua hierve het water kookt
el año pasado estuve allí dos semanas vorig jaar ben ik er twee weken geweest
el camino a la estación de weg naar het station
el camino correcto hacia de juiste weg naar
el cielo está lleno de estrellas de nachtelijke hemel is bezaaid met sterren
el coche está averiado het voertuig is beschadigd
el cuadro es una obra maestra het schilderij is een meesterwerk
el cuarto da al jardin de kamer kijkt uit op de tuin
el dinero sobrante de rest van het geld
el domingo pasado afgelopen zondag
el domingo que viene aankomende zondag
él entra en el cuarto hij komt de kamer binnen
él es ciego del ojo izquierdo hij is blind aan zijn linkeroog
él ha salido hij is weg
él hace como si hij doet alsof
él hace lo mejor que puede hij doet zijn best
él hizo la traducción de a inglés hij maakte een vertaling vanuit het Spaans naar het Engels
él hizo una cita con el doctor hij maakte een afspraak met de dokter
el mapa de Alemania de kaart van Duitsland
el mundo entero de hele wereld
él no entiende de bromas hij heeft geen gevoel voor humor
él no hace nada hij doet niets
él no regresó hij is nog niet terug
el número está ocupa het nummer is in gesprek
él paga una suma de impuestos hij betaalt een aanzienlijk bedrag aan belasting
él pasó delante de mí hij liep langs mij heen
el perro menea la cola de hond kwispelt met zijn staart
el perro menea la cola de hond kwispelt met zijn staart
el primero de la clase de beste van de klas
el ruido me causa dolor de cabeza ik krijg hoofdpijn van het lawaai
el teléfono público openbare telefoon
el tiempo de estacionamiento ha expirado de parkeertijd is verlopen
él tomó el barco y ella el tren hij ging met de boot en zij met de trein
el tren no tiene parada de trein stopt niet
él vendrá seguro hij komt zeker
el viaje fue muy cómodo de reis was erg prettig
el viento sopla de wind waait
él vive en mi casa hij woont bij mij
ella entiende muy poco inglés zij verstaat heel weinig Engels
ella está enferma, por eso no viene zij was ziek, dus kwam zij niet
ella tiene cabello rubio zij heeft blond haar
empieza a hacer calor het wordt warm
empiezar a hacer frío het wordt koud
emprender iets beginnen,iets ondernemen
en broma voor de lol
en buena compañía in goed gezelschap
en buenas condiciones,en buen estado in goede staat
en catorce días over twee weken
en cuerpo y alma met hart en ziel
en el cine in de bioscoop
en el extranjero in het buitenland
en el fondo eigenlijk
en el invierno vamos a menudo a las montañas winters gaan we vaak naar de bergen
en el mercado op de markt
en el mundo entero op de hele wereld
en el paso in de loop der tijd
en el peor de los casos in het ergste geval
en el piso de arriba op de bovenste verdieping
en esta calle hay parquímetros in deze straat staan parkeermeters
en esta materia op dit gebied
en estas circunstancias onder deze omstandigheden
en este punto op dit punt,in dit opzicht
en grandes cantidades in grote hoeveelheden
en la montaña in het gebergte
en la calle op straat
en la estación op het station
en la frontera aan de grens
en la miseria,tener dificultades in moeilijkheden raken
en la ribera,orilla derecha op de rechteroever
en libertad in vrijheid
en lo que a mí respecta wat mij betreft
en otras palabras met andere woorden
en primer lugar in de eerste plaats
en realidad in werkelijkheid
en secreto stiekem,heimelijk,stilletjes
en su mayor parte voor een groot deel
en todo caso in ieder geval
en todos los aspectos in ieder opzicht
en tres meses, deberá abandonar el país in drie maanden moet u het land weer verlaten
encender una cerilla een lucifer aansteken
encender una cerilla,encender un fósforo een lucifer aansteken
encender una vela een kaars aansteken
enchufe para la máquina de afeitar stopcontact voor het scheerapparaat
encondiciones favorables onder gunstige voorwaarden
encontrar la manera de manieren vinden
enfadarse con boos worden op
equivocarse de camino zich in de weg vergissen
erase una vez er was eens
eres muy amable dat is aardig van je
es de interés para tí het is in je eigen belang
es demasiado dat is teveel
es demasiado caro dat is te duur
es Martes, 17 de abril het is dinsdag 17 april
es más adelante dat is verderop
es mejor reservar las entradas het is beter om kaartjes te reserveren
es mi obligación,mi deber het is mijn plicht om
es mi pasatiempo favorito het is mijn liefste hobby
es muy peligroso het is levensgevaarlijk
es para morirse de resa het is om je dood te lachen
es su turno u bent aan de beurt
es su turno U bent aan de beurt
es un caso discutible daar valt over te twisten
es un hotel muy bonito het is een erg mooi hotel
es una buena idea dat is een goed idee
es urgente er is haast bij
esa es una buena oportunidad, ganar dinero dat is een goede mogelijkheid om geld te verdienen
esa es una costumbre muy buena dat is een heel goede gewoonte
escriba su nombre y dirección schrijft u hier uw naam en adres
escribir en la pizarra op het bord schrijven
ese es un proyecto interesante dat is een interessant project
ese tipo de gente zulke mensen
eso es nuevo para mi dat is nieuw voor mij
eso es otra cuestión dat is een andere vraag
eso es todo de momento dat is alles voor het ogenblik
eso está al otro lado de la ciudad dat is aan de andere kant van de stad
eso lo espero,así lo espero ik hoop het
eso no es asunto suyo dat gaat u niets aan
eso no se hace dat doet men niet
eso no se hace dat doe je niet
eso pasa,eso queda atrás dat gaat over,dat gaat voorbij
eso se siente bien dat voelt goed
esperamos que te hayas repuesto wij hopen dat je hersteld bent
espero no molestarle ik hoop dat ik u niet stoor
espero que quedarse a almorzar ik hoop dat U blijft lunchen
espero que tus sueños se hagan realidad ik hoop dat al je dromen uit zullen komen
espero que tus sueños se hagan realidad Ik hoop dat al je dromen uit zullen komen
espero que volvamos a vernos ik hoop dat we elkaar weerzien
espero que volvamos a vernos Ik hoop dat we elkaar weerzien
esta es la muela que me duele dit is de kies die pijn doet
esta es una calle de dirección única dit is een straat met eenrichtingsverkeer
está muy apegada a su madre zij hangt erg aan haar moeder
está ocupado hij is bezet
está prohibido detenerse het is verboden te stoppen
está prohibido deternerse het is verboden te stoppen
está reservado hij is gereserveerd
estamos a cinco grados bajo cero het is vijf graden onder nul
estamos a martes 17 de abril het is dinsdag 17 april
estamos en el hotel we zitten in het hotel
estar a la hora op tijd zijn
estar cansado moe zijn
estar como un chivo helemaal gestoord zijn
estar de buen humor in een goed humeur zijn
estar desempleado,estar en paro werkeloos zijn
estar en cama in bed liggen
estar en casa thuis zijn
estar en el poder aan de macht zijn
estar enfadado con una persona boos op iemand zijn
estar enfadado con una persona boos op iemand zijn
estar falto de gebrek hebben aan
estar ilusionado con algo zich op iets verheugen
estar libre de servicio geen dienst hebben
estar libre de servicio geen dienst hebben
estaré de vuelta en un instante ik ben zo weer terug
estas cosas no son mías deze spullen zijn niet van mij
este cuchillo no corta dit mes snijdt niet
este es muy bonito deze is erg mooi
este es Roberto dit is Roberto
este hombre está herido deze man is gewond
este pantalón es demasiado estrecho deze broek is te nauw
este pasaporte ha expirado dit paspoort is verlopen
este traje te sienta bien dit pak zit goed
ésto es del todo suficiente dat is meer dan voldoende
esto es para usted dit is voor u
ésto no conduce a nada dit leidt tot niets
ésto no cuenta dat geldt niet,dat telt niet
esto no lo entiendo ik kan dit niet lezen
estoy aprendiendo alemán ik leer Duits
estoy aquí hier ben ik
estoy atendiendo,estoy escuchando ik luister
estoy contento de que ik ben blij dat
estoy de vacaciones ik ben op vakantie
estoy de visita en Buenos Aires ik ben op bezoek in Buenos Aires
estoy harto,cansado de ik heb er genoeg van
estoy loco por ti ik ben gek op je
estoy seguro de ésto ik ben zeker van mijn zaak
estudio español en Burgos ik leer Spaans in Burgos
examinar a un enfermo een zieke onderzoeken
extremadamente peligroso zeer gevaarlijk
faltar a su palabra zijn woord breken
firma con su nombre tekenen,ondertekenen
fuera de peligro buiten gevaar
ganar siete a cinco met 7-5 winnen
ganarse la vida zijn brood verdienen
ganarse la vida,ganarse el pan de cada día zijn brood verdienen
golpear,llamar a la puerta aan de deur kloppen
gracias por este día tan agradable hartelijk dank voor een erg fijne dag
gracias por todo bedankt voor alles
gravemente enfermo ernstig ziek
gritar de dolor schreeuwen van de pijn
ha sido un placer het was een genoegen
ha sido un placer het was mij een genoegen
había olvidado eso, por eso vine de regreso ik had dat vergeten, daarom ben ik teruggekomen
hablar a las claras openhartig spreken
hablar con fluidez vloeiend sprekend
hablar en baja,hablar bajo zacht praten,zacht spreken
hablar una lengua een taal spreken
hablo holandés y un poco de español ik spreek Nederlands en een beetje Spaans
hace algunos días,hace unos días een paar dagen geleden
hace más calor que ayer het is warmer dan gisteren
hace más calor que ayer het is warmer dan gisteren
hace mucho tiempo het is lang geleden
hace poco kortgeleden
hace viento afuera buiten waait de wind
hacer autostop liften
hacer café koffie zetten
hacer como si doen alsof
hacer la guerra a oorlog voeren tegen
hacer las maletas zijn koffer pakken
hacer posible het mogelijk maken
hacer todo lo posible zijn uiterste best doen
hacer una diferencia een onderscheid maken
hacer una oferta een aanbod doen
hacer una película,filmar een film opnemen
hacer una pregunta een vraag stellen
hacerse pedazos in stukken vallen,stukvallen,kapot gaan
hacerse el tonto zich van den domme houden
hacerse pedazos in stukken vallen,stukgaan,stukvallen,kapot gaan
hacia el mediodía tegen de middag
hacia el sur naar het zuiden
haga el favor de wilt u alsjeblieft
hasta el sábado tot zaterdag
hasta hoy tot op heden
hay algo mal er klopt iets niet
hay alguien a la puerta er is iemand aan de deur
hay cien años en un siglo er zijn honderd jaren in een eeuw
hay corriente aquí het tocht hier
hay niebla het is mistig,het mist
hay que sacar la muela de tand moet getrokken worden
hay que trabajar men moet werken
hay sol,hace sol de zon schijnt
hay un error,algo no bien er klopt iets niet
he comprado una batería para el coche ik heb een accu gekocht voor de auto
he estado nunca en el extranjero Ik ben nooit in het buitenland geweest
he oído hablar tanto de usted Ik heb zo veel over U gehoord
he oído que te casas ik heb gehoord dat je gaat trouwen
he roto mis gafas mijn bril is stuk
hoy estamos a catorce vandaag is het de veertiende
hoy hemos recibido su envío wij hebben vandaag uw zending ontvangen
inmediatamente después meteen daarna
invitar a tomar un café op de koffie vragen
ir a buscar al doctor de dokter halen
ir a la ciudad naar de stad gaan
ir al dentista naar de tandarts gaan
ir de vacaciones op vakantie gaan
ir en coche met de auto gaan
iré a Francia en viaje de negocios ik moet naar Frankrijk voor zaken
jugar a la pelota met de bal spelen
jugar una partida,jugar un juego een spel spelen
la batería está descargada de batterij is leeg
la casa se quema het huis staat in brand
la comida casera ambachtelijk bereid
la comida está fría het eten is koud
la invitación para la cena uitnodiging voor het eten
la lista de compras het boodschappenlijstje
la luna brilla de maan schijnt
la madera se pega con cola hout wordt met lijm geplakt
la mañana siguiente de volgende morgen
la mano derecha de rechterhand
la mayoría de la gente de meeste mensen
la muestra de interés blijk van belangstelling
la película fue interesante de film was interessant
la presentación de flamenco de flamencovoorstelling
la primavera llega antes del verano de lente komt vóór de zomer
la primera planta de eerste verdieping
la prueba fue dura het examen was zwaar
la ruta del valle de wandeling door het dal
la Segunda Guerra Mundial de tweede wereldoorlog
la semana que viene komende week,volgende week
la semana que viene de volgende week
la sola idea de het idee alleen al
la sola idea de het idee alleen al
la Sra. ... todavía no ha llegado mevrouw ... is nog niet binnen
la Sra. ... vendrá ahora mismo mevrouw ... komt zo bij u
la temperatura baja lentamente de temperatuur is langzaam gezakt
la tienda está abierta todo el día de winkel is de hele dag open
la venta mínima asciende a 200 de minimumafname is 200
la visita guiada al museo de rondleiding door het museum
la vivencia personal de persoonlijke ervaring
las carreteras son muy buenas de wegen zijn erg goed
Las Naciones Unidas de Verenigde Naties
las patatas pueden freírse en aceite je kunt de aardappels in olie bakken
las temperaturas cambian de lugar a lugar de temperatuur verschilt van plaats tot plaats
las últimas noticias het laatste nieuws
le voy a avisar ik zal hem waarschuwen
leer en voz alta hardop lezen
les agradecemos su pedido dank u voor uw belangstelling
levantarse temprano vroeg opstaan
llaman a la puerta er wordt geklopt
llámeme por teléfono si encuentra dificultades belt u mij als er zich problemen voordoen
llamo de la habitación 12 ik bel vanuit kamer 12
llegar a tiempo op tijd aankomen
llegar a un acuerdo een regeling treffen
lleno de ideas vol ideeën
llevar al hospital naar het ziekenhuis brengen
llevar la casa het huishouden doen
llevar una carga pesada een zware last dragen
llevar una carta al correo een brief posten
llevarse bien con una persona op goede voet staan met
lo he logrado het is me gelukt
lo he pasado realmente bien het was héél gezellig
lo lamentable es que, het ongelukkige is dat,
lo siento, no sé het spijt me, dat weet ik niet
lo siento, pero no puedo pagar más het spijt me, maar ik kan helaas niet meer betalen
lo siento, pero no tenemos habitaciones libres het spijt me, wij hebben geen kamer vrij
lo tomo prestado de él ik leen het van hem
los animales salvajes de wilde dieren
los cinco sentidos de vijf zintuigen
los cuartos de baño estaban sucios de badkamers waren onhygiënisch
los demás,los otros hombres de rest van de mensen,de overige mensen
los electrodomésticos de huishoudelijke artikelen
Los Estados Unidos de Verenigde Staten
los fusibles se han fundido de zekeringen zijn doorgebrand
los jóvenes,la gente joven jongelui,jongeren
los otros de anderen
los precios bajan de prijzen dalen
los precios suben de prijzen stijgen
los pronósticos del tiempo son buenos de weersvooruitzichten zijn goed
los zapatos son muy cómodos de schoenen zitten lekker
los zapatos son muy cómodos de schoenen zitten lekker
lugar y día de nacimiento geboorteplaats en geboortedatum
mañana es domingo morgen is het zondag
mañana voy a ver una película morgen ga ik naar de film
mañana voy al mercado vandaag ga ik naar de markt
mandar cordiales saludos de hartelijke groeten doen
mantener a la familia de familie onderhouden
Marja ha salido Marja is niet thuis
me alegra ik ben blij
me alegro de que hayas podido venir ik ben blij dat je kon komen
me duele la cabeza mijn hoofd doet pijn
me duelen la cabeza y la espalda ik heb hoofdpijn en pijn in mijn rug
me encanta el helado de vainilla Ik hou van vanille-ijs
me estas tomando el pelo je houdt me voor de gek
me gusta mucho viajar ik hou erg veel van reizen
me gusta viajar en primera clase Ik reis graag eerste klas
me gustan las bebidas heladas sólo en verano ik hou alleen in de zomer van ijskoude drankjes
me gustaría ik zou het leuk vinden
me gustaría alquilar un coche Ik wil graag een auto huren
me gustaría tomar vino tinto dulce ik wil graag een zoete rode wijn
me han dicho mij is verteld
me han robado ik ben bestolen
me he desmayado Ik ben flauwgevallen
me importa mucho dat gaat mij ter harte
me interesa mucho que ... het is belangrijk voor mij dat ...
me sangra la mano izquierda mijn linkerhand bloedt
me siento mal ik voel me ziek,ik voel me niet lekker
me tiene sin cuidado het maakt mij niets uit
me trae la carta kunt u de kaart brengen
me va bien,estar bien het gaat goed met mij
media docena son seis een half dozijn is zes
mediodía es la hora más caliente del día de middag is het heetste moment van de dag
merecer la pena de moeite waard zijn
mi abuelo peleó en la guerra mijn grootvader heeft in de oorlog gevochten
mi apellido es Brouwer mijn achternaam is Brouwer
mi coche no arranca mijn auto start niet
mi coche se ha quedado sin gasolina ik heb geen benzine meer
mi cumpleaños es el treinta de julio op 30 juli ben ik jarig
mi hermano major mijn oudere broer
mira en el espejo kijk in de spiegel
mirar por la ventana uit het raam kijken
mis saludos a todos groeten aan iedereen
mis saludos a todos groeten aan iedereen
muchas gracias por la invitación bedankt voor de uitnodiging
mucho menos veel minder
mucho tiempo een hele tijd
muchos recuerdos de mi parte para ... vele groeten van mij aan ...
muy bien zeer goed
muy bien, lo llevo prima, ik neem het
nada grave niets ergs
nada importante niets belangrijks
nada mal helemaal niet slecht
nada mal helemaal niet slecht
nada más niets meer,niets anders
nadar contra corriente tegen de stroom in zwemmen
nadar contra corriente tegen de stroom in zwemmen
nadie está seriamente herido niemand is ernstig gewond
necesito un traductor que me ayude ik heb een tolk nodig die me helpt
necesito una mochila ik heb een rugzak nodig
ninguno de los dos geen van beiden
no comprendo cómo puedes dormir tanto ik kan niet begrijpen hoe je zo lang kunt slapen
no creo nada de éso ik geloof er geen woord van
no debe conducir U mag niet autorijden
no decir nada geen woord spreken
no entiendo ik begrijp het niet
no es cosa tuya dat gaat je niks aan
no es culpa mía ik kan er niets aan doen
no es nada del otro mundo dat is geen kunst
no es nada grave het is niets ernstigs
no es necesario dat is niet nodig
no es ninguna broma het is geen grapje
no es posible dat is niet mogelijk
no es tan terrible dat is niet zo erg
no es tan terrible dat is niet zo erg
no está bien planchado het is niet goed gestreken
no estamos de acuerdo con su cuenta wij zijn het niet eens met uw berekening
no estoy de acuerdo con usted ik ben het niet met U eens
no estoy interesado en eso daar ben ik niet in geïnteresseerd
no estoy interesado en eso daar ben ik niet in geïnteresseerd
no hace falta het is niet nodig
no hace falta het is niet nodig
no hay nada que hacer daar is niets aan te doen
no hay nadie por aquí er is niemand hier
no hay prisa ik heb geen haast
no he comprendido ik heb het niet begrepen
no he visto a nadie ik heb niemand gezien
no le puedo oír ik kan U niet goed verstaan
no le puedo oír ik kan U niet goed verstaan
no llevo dinero conmigo ik heb geen geld bij me
no me eches la culpa! schuif de schuld niet op mij!
no me gusta el calor ik hou niet van de warmte
no me hagas reír! laat me niet lachen!
no me queda otra alternativa ik heb geen keus
no perder de vista in het oog houden
no puede dejar aquí su coche u mag de auto hier niet laten staan
no puede ser,no es posible dat gaat niet,is niet mogelijk
no puedo hacer otra cosa que ik kan niet anders dan
no puedo soportarlo ik kan hem niet uitstaan
no se mueva niet bewegen
no sé nada de eso daar weet ik niets van
no sé nada de eso daar weet ik niets van
no sé nada de eso daar weet ik niets van
no sé nadar ik kan niet zwemmen
no ser capaz de niet in staat zijn
no sólo ..., sino también niet alleen ..., maar ook
no te entiendo ik kan je niet verstaan
no tener ganas geen zin hebben
no tener suerte geen geluk hebben
no tengo nada en contra ik heb er niets tegen
no tengo nada que ver con esto ik heb hier niks mee te maken
no tengo suficiente dinero en efectivo ik heb niet genoeg contant geld
no vale la pena hablar de éso dat is de moeite van het vermelden niet waard
no vale mucho dat is niet veel waard
no, es allí, enfrente nee, dat is daar, aan de overkant
no, no soy de aquí nee, ik kom hier niet vandaan
normalmente voy al trabajo en coche gewoonlijk ga ik met de auto naar het werk
nuestro compartimiento estaba al final del tren onze coupé was aan het eind van de trein
nunca se sabe men kan nooit weten
ocúpate de lo tuyo bemoei je met je eigen zaken
oferta y demande vraag en aanbod
oír por la radio op de radio horen
oscurece het wordt donker
otra cosa iets anders
otra vez,más tarde, quizás misschien een andere keer
otra vez, más tarde, quizás misschien een andere keer
pagar sus deudas zijn schulden betalen
pagar una multa een boete betalen
para el concierto del sábado voor het concert op zaterdag
para el desayuno bij het ontbijt
para mí nada, gracias voor mij niets, dank u
para una semana voor een week
para ver a mi hermana op bezoek bij mijn zus
pasa y siéntate kom binnen en ga zitten
pasar el tiempo tijd doorbrengen
pasar la frontera de grens overgaan
pasar las vacaciones de vakantie doorbrengen
páseme la sal kunt u mij het zout aangeven
pedir una cerveza een pilsje bestellen
perder dinero geld verliezen
perder el ánimo,perder el valor de moed laten zakken,de moed verliezen
perder el conocimiento het bewustzijn verliezen
perder el tren de trein missen
perder la vida om het leven komen
perdir perdón zich verontschuldigen
pide ayuda a tu padre vraag je vader om hulp
pienso que sí ik denk van wel
pintar de verde groen verven
poco tiempo weinig tijd
poco tiempo después na een tijd,na een poosje
poner el reloj en hora het horloge gelijkzetten
poner el reloj en hora het horloge gelijkzetten
poner en la mesa op tafel zetten
poner nerviosa a una persona iemand op de zenuwen werken
ponerse el traje je pak aantrekken
por compasión de uit medelijden voor
por costumbre uit gewoonte
por curiosidad uit nieuwsgierigheid
por favor plancha tu camisa strijk alsjeblieft je overhemd
por favor, dele un regado wilt U hem een boodschap doorgeven
por la presente le facturamos lo siguiente ... hierbij brengen wij u de volgende bedragen in rekening ...
por lo que sé,que yo sepa bij mijn weten
por motivos de trabajo voor mijn werk
por primera vez voor de eerste keer
por suerte está él hoy aquí gelukkig is hij vandaag hier
por suerte está él hoy aquí gelukkig is hij vandaag hier
por suerte teníamos suficiente dinero gelukkig hadden wij genoeg geld
prefiero el vino a la cerveza ik drink liever wijn dan bier
preguntar por el camino naar de weg vragen
prestar ayuda a hulp verlenen
probar el vino wijn proeven
producir beneficios winst opleveren
puede ser,es posible dat kan zijn
qué buena idea wat een leuk idee
que está lejos de aquí het is ver weg van hier
que hace bien dat doet goed
quebrarse el brazo je arm breken
quedarse dormido in slaap gevallen zijn
quedarse sin aliento buiten adem raken
quiero algo más barato Ik wil graag iets goedkopers
quiero comprar una camisa ik wil een overhemd kopen
quiero fruta fresca ik wil graag wat vers fruit
quiero ir al cine esta noche vanavond zou ik naar de bioscoop willen
quiero tomar dos huevos revueltos ik wil graag twee roereieren
quiero un pan con carne de pollo Ik wil graag een broodje kip
quisiera alquilar un coche ik wil graag een auto huren
quisiera anular mis entradas ik wil mijn kaartjes afbestellen
quisiera comenzar con entremeses variados als voorafje wil ik graag verschillende voorgerechten
quisiera tomar carne asada con patatas ik wil graag gebraden vlees met aardappelen
quisiera un billete a ik wil graag een kaartje naar
quitarse la camisa het overhemd uittrekken
recién hoy pas vandaag
regresamos a casa mañana we gaan morgen terug naar huis
regular het gaat
reina el silencio er heerst stilte
reservar tres asientos drie plaatsen reserveren
respirar fuerte diep ademhalen
Roberto, esta es Sandra Roberto, dit is Sandra
romper a llorar in tranen uitbarsten
saber bien goed smaken
saca lo mejor de esta oportunidad maak er het beste van
sacar una entrada een kaartje kopen
salgo mañana a primera hora ik vertrek morgen vroeg
saltar un foso over een sloot springen
se hace tarde het wordt laat
se lo agradecería mucho ik zou u zeer dankbaar zijn
se pone el sol de zon gaat onder
se quieren,se aman ze houden van elkaar
secarse la cara zijn gezicht afvegen
seguir un camino een weg volgen
ser andariego goed ter been zijn
ser víctima de ten prooi vallen,het slachtoffer worden
si hace falta als dat nodig is
si no me equivoco als ik me niet vergis
sí, es aquí ja, dat is hier
sí, es verdad ja, dat klopt
sí, me gustan los museos y los bares ja, ik vind de musea en cafés leuk
siempre derecho steeds maar rechtuit
siento que het spijt me dat
sin aliento buiten adem
sin dificuldad zonder probleem
sobrevivir,quedar con vida in leven blijven
sólo estoy mirando ik kijk alleen maar
somos de los Países Bajos wij komen uit Nederland
somos parientes wij zijn familie
son 10 minutos a pie het is tien minuten te voet
sonarse la naríz de neus snuiten
soy inocente ik ben onschuldig
su opinión cuenta uw mening telt
subir a un árbol in een boom klimmen
subir la montaña de berg beklimmen,de berg bestijgen
subir la montaña de berg beklimmen
suena el timbre er wordt gebeld
suficiente comida para todos er is genoeg eten voor iedereen
sufragar los gastos de kosten dragen
sufrir una pérdida verlies lijden
supongo que está enferma ik neem aan dat hij ziek is
sus ojos son marrón oscuro zijn ogen zijn donkerbruin
tan bien como net zo goed als
tan bien como net zo goed als
tantas veces como sea posible zo vaak mogelijk
tarde como siempre laat zoals gewoonlijk,laat zoals altijd
tarde o temprano vroeg of laat
te llamo más tarde ik bel je later
tenemos la misma edad wij zijn even oud
tener como consecuencia tot gevolg hebben
tener ganas de zin hebben om
tener la culpa de schuld hebben aan
tener la culpa de schuld hebben aan
tener la piel oscura een donkere huid hebben
tener mal aliento een slechte adem hebben
tener mala vista slechte ogen hebben,slecht zien
tener malo er slecht uitzien
tener miedo a bang zijn voor
tener paciencia geduld hebben
tener un defecto een gebrek hebben
tener un sueño een droom hebben
tener una avería panne hebben,pech hebben
tengo celos ik ben jaloers
tengo ganas de llorar ik heb zin om te huilen
tengo que avisar con dos meses de antelación mijn opzeggingstermijn is twee maanden
tengo un problema con ik heb een probleem met
tiene más edad de la que aparenta zij is ouder dan ze eruit ziet
tiene que esperar u moet even wachten
tiene que salir de la autopista en la próxima salida U moet de snelweg bij de volgende afrit verlaten
tiene que volverse u moet omkeren
tiene recién siete años hij is pas zeven jaar
tiene un sabor dulce het heeft een zoete smaak
tiene usted razón u hebt gelijk
tienen la misma talla zij hebben dezelfde maat
toda la noche de hele nacht,heel de nacht
todo el año gedurende het hele jaar
todo el día pienso en ti ik moet de hele dag aan je denken
todo el mundo de hele wereld
todo lo demás al het andere
todo queda según estaba er is niets veranderd
todos los niños alle kinderen
tomar la palabra het woord nemen
tomar un baño een bad nemen
tome el número 3 neem nummer 3
tomé una taxi del aeropuerto Ik heb een taxi genomen vanaf de luchthaven
trabar amistad con vriendschap sluiten met
traer suerte geluk brengen
tuvimos una fiesta en Nochevieja wij hadden een feest met oud en nieuw
un accidente grave een ernstig ongeluk
un amigo mío een vriend van mij
un árbol hueco een holle boom
un cielo despejado een heldere hemel
un error grave een grove fout,een ernstige fout
un fuerte resfriado een flinke verkoudheid
un hombre culto een ontwikkeld mens,een beschaafd mens
un olor agradable een aangename geur
un par de guantes een paar handschoenen
un pedazo de madera een stuk hout
un pedazo de pan een stuk brood
un poco de paciencia een beetje geduld
un poco más adelante hay un cartel verderop staat een wegwijzer
un poco raro een beetje raar,vreemd
un recorrido por la ciudad een rondrit door de stad
un tío raro,un tipo raro een gekke vent,een gekke kerel
un trabajo duro een zwaar werk
un trabajo fácil een makkelijke taak
una caja de fósforos een doosje lucifers
una casa de dos pisos een huis met twee verdiepingen
una copa de vino een glas wijn
una cuestión difícil een moeilijke kwestie
una gran cantidad een heleboel
una gran suma,una suma elevada een grote som geld
una idea absurda een krankzinnig idee
una idea rara een grappig idee
una línea curva een kromme lijn
una mesa para cuatro een tafel voor vier
una noticia feliz goed nieuws
una persona así zo iemand
una repuesta claro een duidelijk antwoord
una tarde,una noche op een avond
uno de los mejores één van de beste
uno dice,se llama men zegt
uno tras otro de een na de ander
usted está aquí u bevindt zich hier
Usted se equivoca en eso hier vergist u zich
vale de nada het wordt niets
vale la pena het is de moeite waard
vamos a we gaan naar
vamos a ver laten we eens kijken
vaya a buscar al médico haal de dokter
vaya a la oficina de objetos perdidos ga naar het bureau verloren voorwerpen
vaya recto gewoon rechtuit lopen
véase más arriba zie boven
vendar una herida een wond verzorgen
vender con beneficio met winst verkopen
venir antes de tiempo te vroeg komen
ver en la televisión op televisie zien
verter en un vaso in een glas schenken
vivir en la ciudad in de stad wonen
voy a quedarme un año en este país ik zal hier in dit land een jaar blijven
voy a Sevilla ik ga naar Sevilla
ya es tarde het is laat
yo bajo la escalera ik ga de trap af
yo creo le que dice ik geloof hem
yo debería trabajar ik moet eigenlijk werken
yo en su lugar in uw plaats,als ik u was
yo también me acuesto muy tarde ik ga ook erg laat naar bed
¡a su salud! op uw gezondheid!
¡a ver!,¡déjame ver! laat eens kijken!,wacht eens!,even denken!
¡al dorso, por favor! zie ommezijde!
¡apaga la radio! doe de radio uit!
¡aparcamiento prohibido! verboden te parkeren!
¡buena suerte! veel succes!
¡cuidado con el escalón! denk om het afstapje!
¡cuidado con los carteristas pas op voor zakkenrollers!
¡deja de chillar! houd op met huilen!
¡déjelo de mi cargo! laat mij dat maar doen!
¡dele un recado! wilt U hem een boodschap doorgeven!
¡es muy fácil decirlo! makkelijk gezegd!
¡eso es una sorpresa maravillosa! dat is een geweldige verrassing!
¡hablar más alto! praat harder!,harder praten!
¡límpiate los zapatos! poets je schoenen!
¡lleven atado al perro!,¡lleven el perro con correa! honden aanlijnen!,honden aan de lijn!
¡mira a la derecha! kijk naar rechts!
¡mira lo que te traje! kijk wat ik voor je heb!
¡mirar el reloj la hora que es! kijk op de klok hoe laat het is!
¡no es para tomarlo a broma! dat is niet om te lachen!
¡no hagas llorar al niño! maak dat kind niet aan het huilen!
¡no hay de qué!,¡con gusto! graag gedaan!
¡no me eches la culpa! schuif de schuld niet op mij!
¡no se mueva! niet bewegen!,geen beweging!
¡no sea impertinente!,¡descarado! wees niet zo onbeschaamd!,brutaal!
¡qué bonito fue! het was zo mooi!
¡qué escándalo! wat een schandaal!
¡salida de vehículos!,¡no aparcar! uitrit vrijhouden!
¡sigue su consejo! volg zijn raad op!
¡tanto mejor! des te beter!
¡tanto peor! des te erger!
¡tenga, tome ésto! vooruit, pakt U even aan!
¡tome asiento y póngase cómodo! gaat U zitten en maakt het U gemakkelijk!
¡váyase! no me toque! ga weg! raak mij niet aan!
¡vuelva dentro de dos días! komt u over twee dagen terug!
¿a cuánto de aquí ...? hoe ver is het naar ...?
¿a nombre de quién? op welke naam?
¿a qué día estamos hoy? wat voor dag is het vandaag?
¿a qué hora es el desayuno? hoe laat is het ontbijt?
¿a quién le toca?,¿quién es el siguiente? wie volgt?
¿adónde quiere ir? waar wilt U heen?
¿alguien más sin billete? nog iemand zonder kaartje?
¿cómo está el tiempo hoy? hoe is het weer vandaag?
¿cómo estás? hoe gaat het met je?
¿cómo le gusta a usted ...? hoe bevalt u ...?
¿cómo se dice eso en alemán? hoe zeg je dat in het Duits?
¿cómo se llama esa montaña? hoe heet deze berg?
¿cómo se llama este lugar? hoe heet de plaats?
¿cómo se llama este lugar? hoe heet deze plaats?
¿cómo se llaman los niños? wat is de naam van de kinderen?
¿cómo se llega a la autopista? hoe kom ik op de snelweg?
¿con quién desea hablar? wie wilt u spreken?
¿cuál es el mejor camino para llegar allí? wat is de beste weg om daar te komen?
¿cuál es la velocidad máxima permitida? wat is de maximumsnelheid?
¿cuál es su dirección en esta ciudad? wat is uw adres in deze stad?
¿cuándo ha pasado? wanneer is het gebeurd?
¿cuándo nació usted? wanneer bent u geboren?
¿Cuándo se ha visto una cosa semejante? heb je ooit zoiets gezien?
¿cuándo se ha visto una cosa semejante? heb je ooit zoiets gezien?
¿cuándo vienes? wanneer kom je?
¿cuántas veces? hoeveel keer?
¿cuánto aspira a ganar? wat zijn Uw salariseisen?
¿cuánto cuesta? wat kost dat?
¿cuánto tiempo hace de eso? hoe lang is het geleden?
¿cuánto tiempo hace de eso? hoe lang is het geleden?
¿cuánto tiempo lleva enfermo? hoe lang bent u al ziek?
¿cuánto tiempo se quedan aquí? hoe lang blijft u hier?
¿cuánto tiempo se quedará en este país? hoe lang blijft u in dit land?
¿cuántos años cree que tengo? hoe oud ben ik denkt U?
¿cuántos años cree que tengo? hoe oud ben ik denkt U?
¿cuántos años tiene usted? hoe oud bent u?
¿de dónde eres? waar kom jij vandaan?
¿de dónde sale el tren a ...? vanaf waar vertrekt de trein naar ...?
¿de qué andén sale el tren? van welk perron vertrekt de trein?
¿de qué manera? op welke manier?
¿desde cuándo? sinds wanneer?
¿desea usted algo más? hebt u nog iets nodig?
¿desean algo más? wilt u verder nog iets?
¿dónde comprar sellos? waar kan ik postzegels kopen?
¿dónde está el baño? waar is de badkamer?
¿dónde está el centro comercial más grande? waar ligt het grootste winkelcentrum?
¿dónde está el centro comercial más grande? waar ligt het grootste winkelcentrum?
¿dónde está el centro comercial más grande? waar ligt het grootste winkelcentrum?
¿dónde está el restaurante? waar is het restaurant?
¿dónde está la estación de metro más cercana? waar is het dichtstbijzijnde metrostation?
¿dónde están las duchas? waar zijn de douches?
¿dónde nació usted? waar bent u geboren?
¿dónde puedo aparcar? waar kan ik parkeren?
¿dónde puedo conseguir un taxi? waar kan ik een taxi krijgen?
¿en qué piensas? waar denk je aan?
¿en qué puedo ayudarle? waarmee kan ik u helpen?
¿en qué puedo servirle? wat kan ik voor u doen?
¿entiende usted alemán? verstaat u Duits?
¿entiende usted alemán? verstaat u Duits?
¿eres tú? ben jij het?
¿es esa agua potable? is dat drinkwater?
¿está cerca del mar? ligt het aan zee?
¿está herido? bent u gewond?
¿está incluido el servicio? is het inclusief bediening?
¿está libre esta mesa? is deze tafel vrij?
¿este metro va a Puerta del Sol? gaat deze metro naar Puerta del Sol?
¿este tren va a Málaga? gaat deze trein naar Málaga?
¿ha dormido usted bien? hebt U goed geslapen?
¿ha visto usted el accidente? hebt u het ongeluk gezien?
¿habla usted alemán? spreekt u Duits?
¿hay alguna habitación libre? is er een kamer vrij?
¿hay alquien aquí? is hier iemand?
¿hay correo para mí? is er post voor mij?
¿hay un centro comercial en alrededores? is er een winkelcentrum in de buurt?
¿hay un coche restaurante? is er een restauratiewagon?
¿hay un coche restaurante? is er een restauratiewagon?
¿hay un mapa del metro? is er een plattegrond van het metronet?
¿hay una piscina en el camping? is er een zwembad op de camping?
¿indíqueme cuándo debo bajarme? wilt u mij zeggen wanneer ik moet uitstappen?
¿lave esta ropa, por favor? zoudt u deze kleren willen wassen?
¿le gusta?,¿está bueno?,¿cómo sabe? hoe smaakt het?
¿le gustería hacernos una visita? zoudt U ons een bezoek willen brengen?
¿me podría decir dónde está el consulado? kunt u mij vertellen waar het consulaat is?
¿me puede poner con este número? kunt u me doorverbinden met dit nummer?
¿paga ahora o después? betaalt u nu of later?
¿podría escribirlo? kunt u het opschrijven?
¿podría usar su teléfono? zou ik even Uw telefoon mogen lenen?
¿podría usted darme otra manta? kan ik een extra deken krijgen?
¿por qué lloras? waarom huil je?
¿por qué no? waarom niet?
¿puede deletrear su nombre? kunt u uw naam spellen?
¿puede traerme la carta de vinos? kunt u mij de wijnkaart brengen?
¿puedo ver la habitación? mag ik de kamer zien?
¿qué autobús va al puerto? welke bus gaat naar de haven?
¿qué debo hacer? wat moet ik doen?
¿qué desea para beber? wat wilt drinken?
¿qué desea usted? wat wilt u?
¿qué desean para beber? wat wilt u drinken?
¿qué día es hoy? de hoeveelste is het vandaag?
¿qué es eso? wat is dat?
¿qué es esto? wat is dit?
¿qué ha pasado? wat is er gebeurd?
¿qué hay?,¿qué pasa?,¿qué tal? hoe gaat het ermee?
¿qué le debo? hoeveel ben ik u schuldig?
¿qué le debo? hoeveel ben ik u schuldig?
¿qué le parece a usted? wat vind u daarvan?
¿qué le pasa? wat scheelt u?
¿qué más quieres? wat wil je nog meer?
¿qué pasa con él? wat is er met hem aan de hand?
¿qué pasa con él? wat is er met hem aan de hand?
¿qué quiere usted decir con eso? wat wilt u daarmee zeggen?
¿qué quiere usted decir con eso? wat wilt u daarmee zeggen?
¿qué tiempo hace hoy? hoe is het weer vandaag?
¿quién es el siguiente? wie volgt?
¿quién tiene la culpa? wiens schuld is het?
¿quiere esperar un momento? wilt U even wachten?
¿quiere sentarse? wilt u even plaatsnemen?
¿quiere usted que le llame un taxi? zal ik een taxi voor U bellen?
¿quiere usted una taza de café? wilt U een kopje koffie?
¿ríes o lloras? lach je of huil je?
¿sabe usted decirme dónde está la embajada? kunt u mij vertellen waar de ambassade is?
¿se baja usted? stapt u uit?
¿son holandeses? bent u Nederlands?
¿tengo el desayuno cada mañana? kan ik iedere morgen ontbijt krijgen?
¿tengo que cambiar de tren? moet ik overstappen?
¿tiene un extintor de incendios? hebt u een brandblusser?
¿tiene un plano de la ciudad? hebt u een stadsplattegrond?
¿tiene una traducción de este libro? hebt u een vertaling van dit boek?
¿tiene usted pollo o pescado cocido? hebt u gekookte kip of gekookte vis?
¿tiene usted seguro médico? heeft u een ziektekostenverzekering?
¿tiene usted un documento de identidad? hebt u een legitimatiebewijs bij u?
¿tiene usted una cita? heeft U een afspraak?
¿tienen algún folleto con horarios de salidas y llegadas? hebt U een boekje met de tijden van vertrek en aankomst?
¿un poco más de vino? nog een beetje wijn?
¿usted desea ver a la señorita ...? u komt voor mevrouw ...?
¿vamos al zoológico o al museo? gaan wij naar de dierentuin of museum?
¿van incluidas en el precio las comidas y bebidas? zijn maaltijden en dranken bij de prijs inbegrepen?
¿van incluidas en el precio las comidas y bebidas? zijn maaltijden en dranken bij de prijs inbegrepen?
¿vaya a buscar mi equipaje? kunt u mijn bagage halen?
¿viajamos en tren o en auto? gaan wij met de trein of met de auto?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners