Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

gezondheid en geneeskunde
a ciego blind
a cojo kreupel
a doloroso pijnlijk
a enfermo ziek
a herido gewond
a hinchado gezwollen
a mareado misselijk,zeeziek
a mudo stom
a resfriado verkouden
a sano gezond
a sordo doof
Ay! Au!
clonar klonen
contagiarse besmet worden
cruzar la vista scheel zien
curar helen,genezen
dañar schaden,schadelijk zijn voor
débil zwak
desmayarse flauwvallen,bewustzijn verliezen
dolor de muela de kiespijn
el analgésico de pijnstiller
el análisis de sangre het bloedonderzoek
el aspecto het uiterlijk
el ataque de aanval
el cáncer de kanker
el cirujano,la cirujana de chirurg
el contagio de besmetting
el corte de snee
el dentista,la dentista de tandarts
el diente de tand
el dolor de pijn
el dolor de cabeza de hoofdpijn
el eco de echo
el empaste de vulling
el enfermero,la enfermera de verpleegkundige
el enfermo,la enferma de zieke
el especialista,la especialista de specialist
el estrés de stress
el homeópata,la homeópata de homeopaat
el hongo de schimmel
el hospital het ziekenhuis
el malestar het onbehagen
el masaje de massage
el medicamento,la medicina het medicijn,het geneesmiddel
el médico de cabecera de huisarts
el médico,la médica de arts
el paludimo de malaria,de moeraskoorts
el pus de etter
el quirófano de operatiekamer
el reconocimiento het onderzoek,de keuring
el régimen het dieet
el resfriado de verkoudheid,de kou
el reuma,de reúma de reuma
el sarampión de mazelen
el sida de aids
el sordomudo de doofstomme
el tratamiento de medische behandeling
el yeso het gips
encontrarse zich voelen
enfermar ziek maken,ziek worden
enyesar in het gips doen
frotar wrijven
golpearse zich stoten
grave zwaar,ernstig,gevaarlijk
hacerse daño zich verwonden,zich pijn doen
incurable ongeneeslijk
infectarse besmet worden
inflamarse onsteken,opzwellen
inyectar een injectie geven
la ambulancia de ambulance,de ziekenauto
la anestesia de verdoving
la anestesia de narcose,de verdoving
la aspirina de aspirine
la camilla de brancard
la cicatriz het litteken
la cirugía de chirurgie
la clínica de kliniek,de artsenpraktijk
la consulta het consult,het spreekuur
la diabetes de diabetes,de suikerziekte
la diarrea de diarree
la emergencia het spoedgeval
la enfermedad de ziekte,de aandoening
la farmacia de apotheek
la fiebre de koorts
la fractura de breuk
la fractura de breuk
la gripe de griep
la herida de wond
la herida de wond,de verwonding
la homeópata de homeopathie
la identificación de identificatie
la infección de besmetting
la inflamación de ontsteking,de zwelling
la inyección de injectie,de prik
la muela de kies
la operación de operatie,de ingreep
la pastilla het tablet,de pil
la pomada de zalf
la pulmonía de longontsteking
la radiografía de röntgenfoto
la recepta het recept
la salud de gezondheid
la tensión de bloeddruk
la tirita de pleister
la tos de hoest
la urgencia het spoedgeval,het noodgeval
la vacuna het vaccin,de entstof
la vacunación de inenting,de vaccinatie
la venda het verband
la vista cansada de verziendheid
las gotas de druppels
leve licht
los primeros auxilios de eerste hulp
los puntos de hechtingen
me duela la cabeza ik heb hoofdpijn
mejorar verbeteren,beter worden
miope bijziend
operar opereren
prevenir voorkomen
quemarse verbranden
recetar voorschrijven
reconocer onderzoeken
resfriarse kou vatten
sangrar bloeden
sentirse zich voelen
sudar zweten
sufrir lijden
tener náuseas misselijk zijn
tiene la tensión alta uw bloeddruk is hoog
toser hoesten
tratar behandelen
urgencias spoedgevallen
vendar verbinden
vomitar overgeven,braken

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners