Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

2.Primeros contactos
actual huidig,tegenwoordig
además bovendien
al final tot slot,ten slotte
amigos latinoamericanos Latijns-Amerikaanse vrienden
añadir toevoegen
aprender leren
barato,barata goedkoop
Bien gracias Goed bedankt
buen viaje goede reis
buscar zoeken
chao dag,tot ziens
con gusto met plezier,graag
correcto,correcta correct,juist
corregir verbeteren
cuál welk,welke,wat
dar geven
de apellido met als achternaam
del mundo del trabajo op werkgebied
el acento het geschreven accent
el alemán het Duits
el alfabeto het alfabet
el ama de casa de huisvrouw
el arquitecto,la arquitecta de architect
el banco de bank
el bar de bar,het café
el cacao de cacao
el camarero de ober
el chico de jongen,het kind
el chile de chilipeper
el cine het filmgenre,de bioscoop
el colega,la colega,el compañero,la compañera de collega
el compañero de klasgenoot
el congreso het congres
el correo electrónico de email,het e-mailadres
el cubano de Cubaan
el dentista,la dentista de tandarts
el diálogo het dialoog,het gesprek
el diccionario het woordenboek
el director de directeur
el economista de econoom
el empleado de werknemer
el enfermero de verpleger
el escritor de schrijver
el español de Spanjaard
el estudiante de student
el folleto de folder,de flyer
el fontanero,la fontanera de loodgieter
el formulario het formulier
el francés het Frans
el grupo de rock de rockgroep
el guacamole de guacamole,de avocadosaus
el guión het streepje
el guión bajo de underscore
el hospital het ziekenhuis
el informático,la informática de IT'er
el ingeniero,la ingeniera de ingenieur
el instrumento musical het muziekinstrument
el italiano het Italiaans
el jardinero,la jardinera de hovenier
el lugar de nacimiento de geboorteplaats
el lugar de residencia de woonplaats
el maíz de mais
el médico,la médica de arts
el mexicano de Mexicaan
el monumento het monument
el móvil,el celurar de mobiele telefoon
el músico,la música de muzikant
el náhuatl het Nahuatl,de taal van de Aztelen
el número de móvil het mobiele nummer
el operario de geschoolde arbeider
el organizador,la organizadora de organisator
el peruano de Peruaan
el pianista de pianist
el piano de piano
el policía,la policía de politieagent
el presidente de president
el problema het probleem
el profesor de leraar
el programa het programma
el programador,la programadora de programmeur
el puesto de werkplek,de plek
el punto de punt
el queso de kaas
el recepcionista de receptionist
el representante de vertegenwoordiger
el restaurante het restaurant
el secretario de secretaris
el servicio informático de IT-dienstverlening
el supermercado de supermarkt
el técnico,la técnica de technicus
el teléfono de telefoon,het telefoonnummer
el veterinario,la veterinaria de dierenarts
en grupos in groepen
en parejas in tweetal
en resumen kortom
encantado,encantada aangenaam kennis maken
entender begrijpen
entrar en contacto in contact komen
es importante het is belangrijk
Es que busco un hotel Ik zoek namelijk een hotel
escribir schrijven
especial bijzonder,speciaal
esperar wachten op,verwachten
estar zijn,zich bevinden
excelente uitstekend
existir bestaan
formal formeel
gracias a dankzij
hablar de praten over
hablar por teléfono telefoneren,bellen
informal informeel
intercambiar uitwisselen
interesante interessant
internacional internationaal
jubilado,jubilada gepensioneerd
la actividad de activiteit,de bezigheid
la arroba het apenstaartje
la Caixa de Catalaanse Spaarbank
la cámara de camera
la cámara fotográfica de fotocamera
la camarera de serveerster
la capital de hoofdstad
la carta de brief
la casa het huis
la central het hoofskantoor,de centrale
la chica het meisje
la civilización de beschaving,de cultuur
la clase de klas
la comida het eten,de maaltijd
la compañera de klasgenote
la cubana de Cubaanse
la diéresis het trema
la directora de directrice
la economista de econome
la empleada de werkneemster
la empresa de desportes het bedrijf die sportevenementen organiseerd
la empresa de transportes het transportbedrijf
la enfermera de verpleegster
la escritora de schrijfster
la escuela de school
la escuela de idiomas de talenschool
la española de Spaanse
la estudiante de studente
la ficha het kaartje,het formuliertje
la forma de vorm
la frase de zin
la función especial de specialisatie
la fundación de stichting
la guitarra eléctrica de elektrische gitaar
la Holanda Nederland
la idea het idee
la industría del cine de filmindustrie
la información personal de persoonlijke informatie
la integración laboral de toegang tot de arbeidsmarkt
la jefa de proyectos de projectleidster
la mayúscula de hoofdletter
la mexicana de Mexicaanse
la minúscula de kleine letter
la Obra Social het sociaal werk
la oficina het kantoor
la operaria de geschoolde arbeidster
la página de bladzijde
la película de film
la peruana de Peruaanse
la presidenta de presidente
la profesión het beroep
la profesora de lerares
la reacción de reactie
la recepcionista de receptioniste
la representante de vertegenwoordigster
la reputacíon de reputatie
la sala de zaal
la secretaria de secretaresse
la solución de oplossing
la tarjeta de visita het visitekaartje
la tortilla de maíz de maispannenkoek
la universidad popular de volksuniversiteit
la visita het bezoek
las cosas de dingen
los datos de gegevens
los mariachis de mariachi's
mexicano,mexicana mexicaans
México D.F. Mexico-stad
mirar bekijken
mucho gusto aangenaam-
muy bien heel goed
oír luisteren
organizar organiseren
Oye Luister eens
para tus problemas voor je problemen
pero maar
personal persoonlijk
poder kunnen
porque omdat
preguntar vragen
preguntar por vragen naar
preparado,preparada klaar,voorbereid
próximo,próxima volgend
pues wel,dus
que die,dat
reaccionar reageren
reservar reserveren
siempre altijd
simpático,simpática vriendelijk,aardig
sin zonder
sobre over
su nombre español uw Spaanse naam
tener hebben
tener mucha tradición een lange traditie hebben
tener un trabajo een baan hebben
típico,típica typisch
tradicional traditioneel
tú eres de aquí jij komt hier vandaan
un jefe autoritario een autoritaire leidinggevende
un poco een beetje
único,única uniek
útil nuttig
vender verkopen
visitar bezoeken
vivir wonen,leven
yo también ik ook
¡Qué rico! Wat lekker!
¿Cómo esta usted? Hoe maakt u het?
¿Cómo se escribe? Hoe schrijf je dat?
¿Cuál es tu teléfono? Wat is je telefoonnummer?
¿De dónde eres? Waar kom je vandaan?
¿De dónde es usted? Waar komt u vandaan?
¿De dónde son? Waar komen ze vandaan?,Waar komt u vandaan?
¿Eres de ...? Kom je uit ...?
¿Es usted de ...? Komt u uit ...?
¿Puede ...? Kunt u?
¿Qué hace usted? Wat doet u?
¿Qué haces? Wat doe je?
¿Qué tal? Hoe gaat het met je?
¿Qué tal? Hoe gaat het?
¿Quién es quién? Wie is wie?
¿Quién habla? Wie is er aan het woord?
¿verdad? Nietwaar?,Toch?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners