Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

6.Por la ciudad
a la derecha rechts
a la izquierda links
a pie te voet
adecuado geschikt
al lado de naast
algún día op een dag
allí daar
bajar uitstappen
cambiar veranderen,overstappen
conectar verbinden
cruzar de straat oversteken,kruisen
cuando wanneer
delante vóór
descansar uitrusten
descubrir ontdekken
después daarna
detrás achter
disfrutar de genieten van
dos veces al año twee maal per jaar
dos veces al mes twee keer per maand
el autobús de bus
el baile de dans
el barrio de wijk
el centro het centrum
el colombiano de Colombiaan
el cuadro het schilderij
el domingo zondag
el edificio het gebouw
el equipo de fútbol het voetbalelftal
el espectáculo de voorstelling,de show
el este het oosten
el guía,la guía de gids
el jardín de tuin
el jueves donderdag
el lugar de plaats,de plek
el lunes maandag
el mar de zee
el martes dinsdag
el más grande de grootste
el material het materiaal
el Mediterráneo de Middellandse Zee
el metro de metro
el miércoles woensdag
el minuto de minuut
el noreste het noordoosten
el objeto het voorwerp
el oeste het westen
el oro het goud
el palacio het paleis
el paseo de wandeling
el pintor de schilder
el prospecto de brochure
el río de rivier
el ritmo het ritme
el sábado zaterdag
el sello de postzegel
el semáforo het verkeerslicht
el sistema de transportes het vervoersysteem
el tesoro de schat
el tren de trein
el viernes vrijdag
el vocabulario de woordenlijst,de woordenschat
en dirección a in de richting van
enfrente rechttegenover
es difícil explicarlo het is moeilijk uit te leggen
esta vez deze keer
explicar uitleggen
falso niet waar,onjuist
fantástico fantastisch
finalmente tot slot
funcionar werken,functioneren
girar afslaan
gordo dik
hasta tot
hay er is,er zijn
hermoso,hermosa mooi
histórico historisch
ir de compras boodschappen doen
juntos,juntas samen
la avenida de laan
la bicicleta de fiets
la cafetería de lunchroom
la calle de straat
la carretera de weg
la colombiana de Colombiaanse
la cosa het ding
la época het tijdperk
la estación het station
la exposición de tentoonstelling
la fruteria de fruitwinkel
la hora het uur,het tijdstip
la iglesia de kerk
la importancia het belang
la línea de lijn
la montaña de berg
la obra het werk,het oeuvre
la oficina de Correos het postkantoor
la oficina de turismo het VVV-kantoor
la panaderia de bakkerij
la parada de halte
la parada de halte
la pausa de pauze
la perfumería de parfumerie
la pintora de schilderes
la planta de plant, etage
la plaza het plein,de markt
la población de bevolking
la propuesta het voorstel
la Semana Santa de Goede Week
la telenovela de soap
la tienda de winkel,de tent
la tienda de discos de cd-winkel
la torre de toren
la vista het uitzicht
lejos ver
lejos de ver van
lento langzaam
los dulces zoete lekkernijen
los servicios de toiletten
mostrar tonen,laten zien
nacional nationaal
ordenado gerangschikt
orgulloso trots
pasear wandelen
pocos,pocas weinig
popular populair
posible mogelijk
precioso prachtig,kostbaar
preparado a voorbereid op
primero eerste
quizá misschien
recomendar aanbevelen
salir vertrekken,uitgaan
se dice que ze zeggen dat
seguir doorgaan
segundo tweede
sino maar
subir instappen
tener que moeten
tercero derde
tiene que verlo u moet het zelf zien
toda la ciudad de hele stad
todo recto rechtdoor
una vez por semana een keer per week
ver zien
verdadero echt
¿adónde? waarheen?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners