Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

5.Papel o pantalla?
a lo mejor misschien
a medianoche om middernacht
anónimo,anónima anoniem
apetitoso,apetitosa smakelijk
apretar drukken op
arreglarse zich opmaken,zich opknappen
centroamericano,centroamericana Midden-Amerikaans
chocar con stoten tegen
cinematográfico,cinematográfica film,van de film
compartir gemeen hebben
componer componeren
desaparecer verdwijnen
digital digitaal
el actor de acteur
el actor,la actriz principal de hoofdrolspeler,de hoofdrolspeelster
el argumento verhaal van film of boek
el argumento het verhaal,de inhoud
el arqueólogo de archeoloog
el asesinato de moord
el barro de modder,het leem
el cereal de graansoort
el comisario de commisaris
el cosmético het kosmetisch product
el crimen de misdaad,het misdrijf
el establecimiento de oprichting
el estreno de première
el fantasma het spook,de geest
el fracaso de mislukking
el género het genre
el hecho het feit,de gebeurtenis
el hecho het feit
el ideal het ideaal
el invasor de veroveraar
el invento de uitvinding
el lanzamiento de introductie op de markt
el libro de bolsillo de pocket,het pocketboek
el libro electrónico het e-boek
el mando a distancia de afstandsbediening
el manuscrito het manuscript
el marcalibros de bladwijzer
el monje de monnik
el Nilo de Nijl
el pariente het familielid
el pilar de pilaar,de zuil,de pijler
el producto transgénico het genetisch gemodifieerd product
el río Meno de rivier Main
el ser humano de mens
el sonido het geluid
el tranvía de tram
electrónico,electrónica elektronisch
en cambio daarentegen
en primer lugar op de eerste plaats
en secreto in het geheim
en segundo lugar op de tweede plaats
enemigo,enemiga vijandig,vijandelijk
fallar haperen
Grecia Griekenland
habitualmente gewoonlijk
identificarse con zich vereenzelvigen met
impersonal onpersoonlijk
iniciar starten,beginnen
integrar integreren
interpretar vertolken
jugar un papel een rol spelen
la anotación de aantekening
la banda sonora de filmmuziek,de soundtrack
la Biblia de Bijbel
la ceremonia de premios de prijsuitreiking
la comedia romántica de romantische komedie
la comercialización de verhandeling
la creencia het geloof
la crítica de kritiek
la dama de dame
la Edad Media de Middeleeuwen
la editorial de uitgeverij
la fiesta de la hispanidad de dag van de Spaanstalige wereld
la galleta het koekje
la gasolina de benzine
la hipótesis de veronderstelling
la impersonalidad de onpersoonlijke constructie
la imprenta de drukkerij
la introducción de invoering,de introductie
la investigación het onderzoek
la letra de liedtekst
la masa het deeg,de massa
la materia prima de grondstof
la mitología de mythologie
la novedad het nieuwtje,de ontwikkeling
la obra maestra het meesterwerk
la oscuridad de duisternis
la película del oeste de westernfilm
la polenta de polenta,de maispap
la portada het omslag
la posición de houding
la probabilidad de waarschijnlijkheid
la publicación de publicatie
la reseña de recessie
la revolución de revolutie
la sirena,la sirenita de zeemeermin
la tinta de inkt
la torta de taart
la voz de stem
la voz pasiva de lijdende vorm
las letras de literatuur
las palomitas de popcorn
lejano ver
no tener comparación con de vergelijking niet kunnen doorstaan
no tener precio onbetaalbaar zijn
pasar una página een bladzijde omslaan
permitir mogelijk maken,in staat stellen
redactar opstellen
reflejar,reflejarse weerspiegeld worden
seré breve ik zal het kort houden
solitario,solitaria eenzaam
tematizar tot onderwerp maken
tratar de gaan over

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners