Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

het bedrijfsleven
a plazos op termijn
agrícola agrarisch
ahorrar sparen,bezuinigen,besparen
artesanal ambachtelijk
cambiar wisselen
cancelar un seguro een verzekering annuleren
cobrar innen,incasseren
comercial commercieel
consumir verbruiken,consumeren
criar kweken,fokken
cultivar verbouwen,telen
desarrollar ontwikkelen
desarrollarse zich ontwikkelen
dirigir leidinggeven,leiden
económico,económica economisch,zuinig,spaarzaam
efectivo,efectiva effectief
el adelanto het voorschot
el ahorrador de spaarder
el banco de bank
el beneficio de winst
el billete het bankbiljet
el cajero de kassier
el cajero automático de geldautomaat
el campo het veld,de akker,het platteland
el cheque,el talón de cheque
el cobro de inning
el comercio de handel
el comercio al por mayor de groothandel
el comercio al por menor de detailhandel
el comercio exterior de buitenlandse handel
el comercio interior de binnenlandse handel
el contrato de overeenkomst,het contract
el crédito het krediet,de lening
el departemento de afdeling
el desarrollo de ontwikkeling
el descuento de korting,de reductie
el dinero het geld
el ganado het vee
el gasto de uitgave
el hipermercado de hypermarkt
el inversores de beleggers
el jefe,la jefa de chef
el mayorista,la mayorista de groothandelaar
el minero,la minera de mijnwerker
el motor de motor
el negocio de zaak
el pedido de bestelling
el pescador,la pescadora de visser
el petardo de zwendel,de oplichting
el producto het produkt
el resto de rest,het restant
el seguro de verzekering
el seguro de vida de levensverzekering
el seguro del hogar de inboedelverzekering
el supermercado de supermarkt
el taller de werkplaats,het atelier,de garage
el talonario de cheques het chequeboekje
el tractor de tractor
eléctrico,eléctrica elektrisch
en efectivo contant,in contanten
encargar opdracht geven
establecerse zich vestigen
estropearse kapot gaan
exportar exporteren,uitvoeren
fabricar,elaborar vervaardigen
fértil vruchtbaar
firmar tekenen,ondertekenen
fundar,establecer vestigen,oprichten
gastar uitgeven
hacer un seguro een verzekering afsluiten
importar importeren,invoeren
industrial industrieel
la agencia het agentschap,het bemiddelingskantoor
la agricultura de landbouw
la artesanía het handwerk,het ambachtswerk
la banca het bankwezen,de bank
la caja de ahorros de spaarbank
la caja fuerte de kluis
la cajera de kassierster
la comisión de commisie
la compra de inkoop
la condición de voorwaarde
la cuenta de rekening
la deuda de schuld
la dirección de directie,de bedrijfsleiding
la economía de economie
la empresa,la compañía de onderneming,het bedrijf,de firma
la energía de energie
la exportación de export
la fábrica de fabriek
la factura de rekening,de factuur
la firma de handtekening
la hipoteca de hypotheek
la importación de import
la industria de industrie
la ingeniería de techniek
la libreta de ahorro het spaarboekje
la maquinaria de machines,het machinepark
la mercancía de koopwaar,de handelswaar
la mina de mijn
la moneda,el cambio het kleingeld
la multinacional de multinational
la pesca de visvangst
la producción de produktie,de opbrengst
la prosperidad de welvaart,het succes
la rebaja de uitverkoop,de opruiming
la reparación de reparatie,de herstelling
la sucursal het filiaal,het bijkantoor
la tarjeta de crédito de kredietkaart
la tierra de grond,de aarde
la venta de verkoop
la vuelta het wisselgeld
labrar bewerken,bebouwen
los grandes almacenes de warenhuizen
montar monteren,samenstellen
neto netto
pescar vissen
por voor,tegen
prestar lenen,uitlenen
producir opbrengen,produceren
recoger oogsten,plukken
reparar,arreglar repareren,herstellen
retirar geld opnemen
suelto,suelta los
suministrar aanleveren,afleveren,leveren
sustituir vervangen
transcribir overschrijven,overboeken
valer kosten,waard zijn,goed werken

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners