Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

kunst en literatuur
barroco,barroca barok
cantar zingen
célebre beroemd
clásico,clásica klassiek
componer componeren
contemporáneo,contemporánea hedendaags
cultural cultureel
dibujar tekenen
diseñar ontwerpen,schetsen,tekenen
el acto de akte,het bedrijf
el argumento de inhoud,de handeling,het thema,het plot
el arte de kunst
el artista,la artista de kunstenaar
el autor,la autora,el escritor,la escritora de schrijver,de auteur
el autorretrato het zelfportret
el bailaor de danser
el bailarín de balletdanser
el cantante de zanger
el capítulo het hoofdstuk
el CD,el compact disc de cd
el comienzo de aanvang,het begin
el compositor,la compositora de componist
el concierto het concert
el conjunto de muziekgroep,de dansgroep
el coro het koor
el crítico,la crítica de criticus
el cuadro het schilderij
el cuento het verhaal,de novelle,het sprookje
el diálogo de dialoog
el dibujante,la dibujante de tekenaar
el director de orquesta,la directora de orque de dirigent
el disco de plaat
el diseño het ontwerp,de schets,de tekening
el dramaturgo,la dramaturga de toneelschrijver
el escultor,la escultora de beeldhouwer
el estilo de stijl
el final het einde
el flamenco de flamenco
el género het genre
el instrumento het muziekinstrument
el micrófono de microfoon
el modelo het model
el monólogo de monoloog
el musical de musical
el músico,la música de muzikant
el novelista,la novelista de romanschrijver
el óleo het olieverfschilderij
el original het origineel
el párrafo de alinea,de paragraaf
el patrimonio het erfgoed
el personaje het personage,het karakter
el piano de piano
el pintor,la pintora de kunstschilder
el poema het gedicht
el poeta de dichter
el protagonista,la protagonista de hoofdpersonage
el relato het verslag,het verhaal
el Renacimiento de renaissance
el resumen de samenvatting
el retrato het portret
el ritmo het ritme
el romancero de dichtenbundel
el romanticismo de romantiek
el sonido de klank,het geluid
el tango de tango
el texto de tekst
el título de titel
el tocadiscos de platenspeler
el tocadiscos compacto de cd-speler
el tono de toon,de toonsoort
escribir schrijven
estético,estética estetisch
exponer tentoonstellen,exposeren
grabar opnemen
la acuarela het aquarel
la bailaora de flamencodanseres
la bailarina de balletdanseres
la banda,la banda de música de muziekgroep
la canción,el canto het lied
la cantante de zangeres
la capilla de kapel
la cita het citaat
la composición de compositie,het muziekstuk
la crítica de kritiek
la cultura de cultuur
la escultura het sculptuur,het beeldhouwwerk
la estatua het standbeeld
la estrofa de strofe
la estructura de structuur,de opbouw
la exposición de expositie,de tentoonstelling
la galería de galerie
la gira de tournee
la grabación de opname
la guitarra de gitaar
la iglesia de kerk
la inspiración de inspiratie
la interpretación de interpretatie
la introducción de inleiding,de introductie
la leyenda de sage,de legende
la literatura de literatuur
la melodía de melodie
la momia de mummie
la música de muziek
la nota de muzieknoot
la novela de roman
la novela de ciencia-ficción de sciencefictionroman
la novela histórica de historische roman
la novela policíaca de misdaadroman
la ópera de opera
la opereta de operette
la orquesta het orkest
la pintada de graffiti
la reproducción de reproductie
la rima het rijm
la salsa de salsa
literario,literaria literair
pintar schilderen
restaurar restaureren
resumir samenvatten
románico,románica romaans
tocar,tañer spelen,musiceren

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners