Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Algemeen
a bordo aan boord verkeer en vervoer
a causa de als gevolg van algemeen
a la plancha gegrild eten en drinken
a pesar de ondanks algemeen
a plazos op termijn het bedrijfsleven
a través de doorheen algemeen
abajo beneden de woning
abandonado verwaarloosd algemeen
abandonar verlaten algemeen
abarcar omhelzen,omvatten algemeen
abatir verwoesten,neerhalen,vermoorden algemeen
abatirse de moed verliezen,instorten algemeen
abierto,abierta geopend,open winkelen
abonar betalen algemeen
abonarse zich abonneren algemeen
abordar aanpakken,starten algemeen
abortar aborteren algemeen
abrazar omarmen algemeen
abrazar omhelsen,omarmen algemeen
abrigar warm inpakken,beschutten algemeen
abrigarse warme kleren aantrekken de kleding
abril april dagen van de week
abrir openen,open maken algemeen
abrochar vastmaken,dichtknopen,bevestigen algemeen
absorber,incorporar absorberen,opnemen algemeen
abundante overvloedig algemeen
aburrido saai algemeen
aburrir vervelen algemeen
aburrirse zich vervelen de gevoelens
abusar misbruiken algemeen
acabar,terminar afmaken,beëindigen algemeen
acampar kamperen reizen
acariciar liefkozen,strelen,koesteren de gevoelens
acceder toegang hebben communicatie, informatica en media
acelerar versnellen verkeer en vervoer
acentuar beklemtonen algemeen
acentuarse toenemen algemeen
aceptar aannemen,goedkeuren,aanvaarden algemeen
acercar naderen,dichterbij halen algemeen
acercarse gaan naar,naderbij komen algemeen
aclarar verduidelijken,verklaren,verdunnen algemeen
aclararse besluiten algemeen
acogarse zijn toevlucht nemen algemeen
acogedor gezellig de woning
acoger opnemen,ontvangen algemeen
acojonar angst aanjagen,overdonderen de gevoelens
acomodar onderbrengen algemeen
acompañar vergezellen,meegaan,begeleiden algemeen
acompasado maatvast algemeen
aconsejar,recomendar aanraden algemeen
aconsejarse raadplegen algemeen
acoplar vastkoppelen algemeen
acoplarse aanpassen,integreren algemeen
acordarse zich herinneren algemeen
acorralar insluiten,intimideren algemeen
acortar inkorten,korter maken algemeen
acosar,molestar achtervolgen,lastig vallen algemeen
acostarse gaan slapen algemeen
acostumbrar aanwennen,gewend zijn algemeen
acostumbrarse zich aanwennen,gewend raken,gebruikelijk zijn algemeen
acostumbrarse wennen algemeen
acrecentar uitbreiden algemeen
acreditar merken,crediteren,borg staan algemeen
activar activeren algemeen
activo actief algemeen
actualizar moderniseren,herzien algemeen
actualizarse zich op de hoogte houden algemeen
actuar te werk gaan,optreden algemeen
actuar,jugar acteren theater, bioscoop, film
acudir gaan naar,zich wenden algemeen
acusar beschuldigen,verdenken,betichten algemeen
adaptar,adecuar aanpassen,bewerken algemeen
adaptarse zich aanpassen algemeen
adelantar inhalen verkeer en vervoer
Adelante! Binnen! algemeen
adelgazar afvallen algemeen
además bovendien algemeen
adentrar vasthouden,gevangenhouden,in hechtenis houden algemeen
adeudar schuldig zijn,afschrijven algemeen
adherir plakken,toevoegen algemeen
adherirse zich aansluiten,lid worden algemeen
adiós vaarwel algemeen
adivinar voorspellen,gissen algemeen
adjuntar bijvoegen algemeen
admirar bewonderen algemeen
adónde waarheen algemeen
adosado geschakeld de woning
afectuoso,cariñoso hartelijk de gevoelens
afeitarse zich scheren algemeen
afirmar bevestigen algemeen
afuera buiten,buitenshuis algemeen
agarrar vastgrijpen,vangen algemeen
agarrarse zich vastgrijpen algemeen
agárrate hou je stevig vast algemeen
agilizar versnellen,bespoedigen algemeen
agitar,oscilar schudden,slingeren algemeen
agobiar beklemmen,benauwen de gevoelens
agobiarse de zenuwen krijgen de gevoelens
agonizar verhongeren eten en drinken
agosto augustus dagen van de week
agotado,agotada uitverkocht communicatie, informatica en media
agotar afmatten,opdrogen algemeen
agotarse uitverkocht raken,oververmoeid raken algemeen
agradable aangenaam,prettig het weer
agradecer bedanken algemeen
agradecido dankbaar algemeen
agredir aanvallen,overvallen algemeen
agresivo agressief algemeen
agrícola agrarisch het bedrijfsleven
agrio,agria zuur algemeen
ahogar verstikken,verdrinken algemeen
ahogarse stikken algemeen
ahora nu,op dit moment algemeen
ahorrar sparen,bezuinigen,besparen het bedrijfsleven
ahumado,ahumada gerookt eten en drinken
aislado geïsoleerd algemeen
ajeno,ajena onbevoegd,onwetend,onbekend algemeen
al ajilo met knoflook eten en drinken
al habla,al aparato spreekt u mee communicatie, informatica en media
al lado de naast algemeen
alarmante verontrustend algemeen
alegar aanvoeren algemeen
alegrar blij maken,verheugen de gevoelens
alegrarse blij zijn om de gevoelens
alegre vrolijk algemeen
alemana,alemán Duits reizen
algo iets algemeen
alimentar,nutrir voederen de dieren
alimentarse zich voeden eten en drinken
allí,allá daar algemeen
almacenar en opslaan in communicatie, informatica en media
almorzar lunchen eten en drinken
alojarse wonen,verblijven reizen
alrededor de,en torno a,cerca de omheen,rondom algemeen
alterar kwaad maken,veranderen,verstoren algemeen
alterarse kwaad worden algemeen
amable vriendelijk algemeen
amada elegant,sierlijk algemeen
amañar sjoemelen algemeen
amanecer ontwaken,wakker worden algemeen
amar houden van,liefhebben,beminnen de gevoelens
amargo,amarga bitter algemeen
amarillo,amarilla geel de kleuren
amasar kneden eten en drinken
ambicioso ambitieus algemeen
ambiental omgevings,milieu algemeen
amenazado bedreigd algemeen
amenazar bedreigen algemeen
americano,americana amerikaans reizen
amobinable karig,schamel,mager algemeen
amoblar,amueblar meubelen de woning
amovible afneembaar algemeen
amparar beschermen algemeen
ampliar vergroten,uitbreiden algemeen
amplio,amplia ruim,wijd algemeen
amueblado ingericht de woning
amueblar inrichten de woning
analizar analyseren algemeen
ancho,ancha wijd,breed,ruim winkelen
andar en bicicleta fietsen verkeer en vervoer
andar,marchar lopen,gaan algemeen
animado,animada geanimeerd ontspanning
Año Nuevo nieuwjaar dagen van de week
añorar verlangen naar de gevoelens
antes voor,vroeger,eerder dagen van de week
anticuado ouderwets,verouderd algemeen
antiguo antiek de woning
antipático onsympathiek algemeen
anular annuleren reizen
anunciar aankondigen,bekend maken algemeen
apagar,desconectar uitdoen,doven algemeen
aparcar,parquear,estacionar parkeren verkeer en vervoer
apartar afzonderen algemeen
aparte apart,afzonderlijk algemeen
apasionarse in vuur en vlam raken de gevoelens
apenas nauwelijks,slechts algemeen
apestar stinken algemeen
aplastante verpletterende algemeen
aplaudir applaudiseren theater, bioscoop, film
apostar wedden,voor geld spelen ontspanning
apoyarse steunen,leunen algemeen
apreciado,considerado gewaardeerd de gevoelens
aprender leren de school
apretar indrukken algemeen
aprobar slagen de school
apropiado,conveniente geschikt algemeen
aprovecha el día pluk de dag algemeen
aprovechar benutten algemeen
aprovecharse profiteren algemeen
apuntar,anotar noteren de school
aquí hier algemeen
arañar krabben algemeen
arar ploegen het beroep
arder branden,gloeien algemeen
arrancar starten verkeer en vervoer
arrastrar slepen algemeen
arreglar,ordenar opruimen de woning
arrepentirse,lamentar spijt hebben de gevoelens
arriba boven,omhoog algemeen
arriba boven de woning
arriesgar durven,wagen,riskeren algemeen
arriesgarse durven,riskeren,zich wagen algemeen
arrogante arrogant algemeen
arrogarse zich toeëigenen algemeen
arruinado verwoest algemeen
artesanal ambachtelijk het bedrijfsleven
asado gebraden eten en drinken
asaltar overvallen algemeen
asar braden eten en drinken
asar a la parilla grillen eten en drinken
asegurado verzekerd algemeen
asegurar verzekeren algemeen
asesinar vermoorden algemeen
asfixiarse stikken de gezondheid
así zo algemeen
asistir bijwonen de school
asombroso,asombrosa verbazingwekkend,verbluffend algemeen
aspirar inademen,nastreven algemeen
astuto sluw algemeen
asustado,asustada bang,angstig algemeen
asustarse schrikken de gevoelens
atar vastknopen,vastmaken,bevestigen algemeen
atascado,tapado verstopt de woning
atender aandacht schenken,verzorgen algemeen
atento attent algemeen
aterrador,aterradorra angstaanjagend de gevoelens
aterrizar landen verkeer en vervoer
atornillar schroeven het gereedschap
atractivo,atractiva aantrekkelijk algemeen
atraer aantrekken de gevoelens
atrapar grijpen,te pakken krijgen algemeen
atrasado verouderd algemeen
atreverse durven algemeen
atrincherarse verschansen algemeen
atropellar aanrijden,overrijden verkeer en vervoer
aumentar verhogen,vergroten,toenemen algemeen
aunque hoewel,alhoewel algemeen
australiano Australisch reizen
autenticar authentiseren,waarmerken algemeen
automático automatisch het beroep
avalar verzekeren,garanderen algemeen
avanzado geavanceerd,gevorderd algemeen
avaro hebzuchtig algemeen
averiguar nagaan algemeen
ayer gisteren dagen van de week
ayunar vasten eten en drinken
azul blauw de kleuren
babosear kwijlen algemeen
bailar,danzar dansen ontspanning
bajar naar beneden gaan de woning
bajar,descargar downloaden communicatie, informatica en media
bajo en grasa vetarm eten en drinken
bajo,baja klein algemeen
bañarse baden,een bad nemen algemeen
bañarse,nadar zwemmen ontspanning
barato,barata goedkoop winkelen
barbudo bebaard,bebaard het lichaam
barrer vegen de woning
barroco,barroca barok kunst en literatuur
bastar genoeg zijn algemeen
batir kloppen eten en drinken
beber drinken eten en drinken
bebido,bebida aangeschoten algemeen
belga Belgisch reizen
bello,bella mooi algemeen
besar kussen algemeen
besarse elkaar kussen algemeen
blanco,blanca wit de kleuren
blando,blanda zacht,week algemeen
bonito,bonita mooi algemeen
borracho,borracha dronken algemeen
borrar uitgommen het kantoor
borrar wissen communicatie, informatica en media
borroso onduidelijk,vaag algemeen
bostezar geeuwen,gapen algemeen
boxear boksen ontspanning
brillante schitterend,geweldig algemeen
brillar stralen,uitblinken algemeen
brincar huppelen,opspringen algemeen
brindar toosten eten en drinken
bruto bruut algemeen
bucear duiken,onderwaterzwemmen ontspanning
buenas noches goedenavond algemeen
buenas tardes goedenmiddag algemeen
bueno,buena goed algemeen
buenos días goedendag algemeen
bullir koken van woede,opwellen algemeen
burlar om de tuin leiden algemeen
burlarse spotten algemeen
buscar zoeken algemeen
caber passen winkelen
cachear fouilleren algemeen
cada elk,ieder algemeen
cada vez steeds opnieuw,iedere keer algemeen
caducar vervallen,verlopen algemeen
caerse vallen algemeen
cagar poepen,kakken het lichaam
calado kletsnat algemeen
calentar verwarmen,opgewonden geraken,boos maken algemeen
caliente heet algemeen
caliente warm algemeen
callado,callada gesloten,stil de gevoelens
callar stil zijn algemeen
callarse zwijgen,mondhouden algemeen
calmar kalmeren,verdoven de gezondheid
calmarse temperen,matigen algemeen
calvo kaalhoofdig het lichaam
calzar schoenen dragen winkelen
cambiar wisselen het bedrijfsleven
cambiarse zich verkleden de kleding
caminar lopen,wandelen ontspanning
cancelar un seguro een verzekering annuleren het bedrijfsleven
canoso,canosa grijsharig de kleuren
cansado,cansada moe het lichaam
cansar vermoeien algemeen
cansarse moe worden,zich vermoeien algemeen
cantar zingen,kraaien de dieren
cantar zingen kunst en literatuur
capaz de in staat tot algemeen
captar waarnemen,begrijpen algemeen
captarse voor zich winnen algemeen
característico karakteristiek algemeen
cargar laden communicatie, informatica en media
caro,cara duur winkelen
casado getrouwd de familie
casarse trouwen de familie
casi bijna algemeen
castaño,castaña kastanjebruin de kleuren
castigar straffen algemeen
cavar graven,delven het gereedschap
cazar jagen,vangen ontspanning
ceder afstand doen van,afstaan algemeen
cegar,enceguecer verblinden verkeer en vervoer
celebrar feesten algemeen
célebre beroemd kunst en literatuur
celoso,envidioso jaloers de gevoelens
cenar dineren eten en drinken
cepillar borstelen,schaven algemeen
cercano dichtbij algemeen
cerrado,cerrada gesloten,dicht winkelen
cerrar sluiten,dichtdoen algemeen
certificado,certificada aangetekend communicatie, informatica en media
chatear chatten communicatie, informatica en media
chocar,colisionar botsen verkeer en vervoer
chorrear druppelen,sijpelen algemeen
chupar zuigen algemeen
chutarse drugs nemen,zich inspuiten algemeen
ciego,ciega blind de gezondheid
científico wetenschappelijk de school
circular rijden verkeer en vervoer
citar een afspraak maken algemeen
citarse afspreken met algemeen
citarse,quedar afspreken algemeen
clandestino clandestien algemeen
claro,clara licht de kleuren
clásico,clásica klassiek kunst en literatuur
clausurar plechtig sluiten,dichtdoen algemeen
clavar vastspijkeren het beroep
clonar klonen de gezondheid
cobarde laf algemeen
cobijar herbergen reizen
cobijarse schuilen reizen
cobrar innen,incasseren het bedrijfsleven
cobrar el paro stempelen,uitkering krijgen het beroep
cocido gekookt eten en drinken
cocinar,guisar,cocer,hervir koken eten en drinken
coger nemen,pakken,grijpen algemeen
cojo,coja kreupel,mank de gezondheid
colar filteren,binnenloodsen algemeen
colarse smoorverliefd worden de gevoelens
colarse zich vergissen,binnenglippen algemeen
coleccionar verzamelen ontspanning
colectivo collectief algemeen
colgar ophangen communicatie, informatica en media
colgar,tender ophangen algemeen
colgarse vastlopen communicatie, informatica en media
colocarse high worden algemeen
combativo vechtlustig algemeen
comer eten eten en drinken
comercial commercieel het bedrijfsleven
comerse opeten eten en drinken
cometer begaan algemeen
cómico,cómica komisch theater, bioscoop, film
como entrada met onmiddellijk effect algemeen
cómodo gemakkelijk de woning
comparar vergelijken algemeen
compartir delen communicatie, informatica en media
compatible compatibel communicatie, informatica en media
competente bekwaam algemeen
complejo,compleja complex,ingewikkeld algemeen
completo,completa volgeboekt,compleet reizen
complicado,complicada ingewikkeld algemeen
complido voltooid,compleet algemeen
componer componeren kunst en literatuur
comportarse,portarse zich gedragen algemeen
comprar kopen algemeen
comprensivo begrijpend algemeen
comprobar vaststellen algemeen
común gemeenschappelijk algemeen
con met algemeen
conciliar verenigen,verzoenen algemeen
concluir eindigen,stoppen,besluiten algemeen
condenar veroordelen,afkeuren algemeen
condicional voorwaardelijk algemeen
conducir,manejar autorijden verkeer en vervoer
conectar verbinden communicatie, informatica en media
conejillo de Indias de cavia de dieren
conferir toekennen algemeen
confiado zelfverzekerd algemeen
confiar vertrouwen de gevoelens
configurar vorm geven,configureren algemeen
confortable comfortabel reizen
confundir,equivocar verwarren algemeen
congelado,congelada bevroren het weer
congelar vriezen de woning
conocer kennen,leren kennen algemeen
conquistar voor zich winnen,veroveren de gevoelens
consciente bewust algemeen
conseguir,lograr,alcanzar bereiken algemeen
consistir bestaan,berusten algemeen
construir bouwen de woning
consumir verbruiken,consumeren het bedrijfsleven
contagiarse besmet worden de gezondheid
contar tellen de school
contemplar aanschouwen algemeen
contemporáneo,contemporánea hedendaags kunst en literatuur
contento tevreden de gevoelens
contestar beantwoorden,tegenspreken algemeen
continuar doorgaan algemeen
contra tegen algemeen
contribuir,aportar bijdragen theater, bioscoop, film
controlar controleren reizen
convencer overtuigen algemeen
convertir omzetten algemeen
convertirse overgaan,veranderen algemeen
convivir samenwonen algemeen
convulsionar stuiptrekken de gezondheid
coordinar in goede banen leiden algemeen
copiar kopiëren het kantoor
copiar kopiëren communicatie, informatica en media
cordialmente met vriendelijke groeten algemeen
correcto correct algemeen
corregir corrigeren,verbeteren de school
correr lopen ontspanning
correr,dar prisa lopen,rennen algemeen
corromper,sobornar bederven,omkopen,verontreinigen algemeen
cortado gesneden eten en drinken
cortar snijden eten en drinken
cortar knippen communicatie, informatica en media
cortar afsluiten verkeer en vervoer
cortarse zich snijden algemeen
corto,corta kort winkelen
cosechar oogsten algemeen
coser naaien algemeen
costar kosten winkelen
costoso,costosa duur,moeilijk algemeen
cotidiano dagelijks algemeen
crear creëren algemeen
crecer groeien algemeen
creciendo toenemend algemeen
creciente,aumentando toenemend algemeen
creer geloven algemeen
criar kweken,fokken het bedrijfsleven
crítica,crítico kritisch algemeen
crudo rauw eten en drinken
cruel wreed algemeen
cruzar la vista scheel zien de gezondheid
cruzar,atravesar oversteken verkeer en vervoer
cuánto hoeveel winkelen
cubano,cubana Cubaans reizen
cubrir bedekken,toedekken,afdekken algemeen
cuidadoso zorgvuldig algemeen
cuidadoso voorzichtig,zorgvuldig algemeen
cuidar verzorgen,oppassen algemeen
cultivar verbouwen,telen het bedrijfsleven
culto ontwikkeld algemeen
cultural cultureel kunst en literatuur
curar helen,genezen de gezondheid
curioso nieuwsgierig algemeen
dallar,segar maaien de woning
dañar schaden,beschaden algemeen
dar geven algemeen
dar clase les geven de school
dar la bienvenida welkom heten algemeen
dar ocupado,estar ocupado,estar comunicando in gesprek zijn communicatie, informatica en media
darse cuenta beseffen algemeen
darse la mano elkaar de hand geven het lichaam
darse prisa zich haasten,opschieten algemeen
de cerca vlakbij,dichtbij algemeen
de memoria uit je hoofd de school
de muchos colores,de varios colores veelkleurig de kleuren
de qué color welke kleur de kleuren
de repente plotseling,opeens algemeen
débil zwak algemeen
decente fatsoenlijk algemeen
decepcionar teleurstellen de gevoelens
decidido vastberaden algemeen
decidir,decidirse besluiten algemeen
decir zeggen algemeen
declarar aangeven reizen
dedicarse zich wijden aan het beroep
dedicarse a zich bezig houden met algemeen
defender verdedigen algemeen
definir bepalen,vaststellen,definiëren algemeen
dejar achterlaten,verlaten,laten algemeen
delante voor,daarvoor,ervoor,vooraan algemeen
delatado verklikt algemeen
delatar verraden algemeen
deletrear spellen algemeen
delgado,delgada mager,dun,slank algemeen
demandar aanklagen,terugvorderen algemeen
demás overig algemeen
demasiado,demasiada te algemeen
demostrar tonen algemeen
dentro binnen algemeen
deportivo,deportiva sportief ontspanning
deprimido gedeprimeerd,in een depressie zitten de gevoelens
deprimir deprimeren,naar beneden duwen de gevoelens
depurar zuiveren,reinigen algemeen
derecha rechts algemeen
desafiar uitdagen algemeen
desafinar,desentonar vals klinken algemeen
desahuciado uitzichtloos algemeen
desahuciar afzetten,begrensen algemeen
desamparado,desamparada hulpeloos algemeen
desaparacer verdwijnen algemeen
desaparacido,desaparacida verdwenen algemeen
desarrollar ontwikkelen het bedrijfsleven
desarrollarse zich ontwikkelen het bedrijfsleven
desatar losmaken algemeen
desatarse uitbarsten algemeen
desayunar ontbijten eten en drinken
descafeinado cafeïnevrij eten en drinken
descalzo blootsvoets de kleding
descansar uitrusten algemeen
descolgar opnemen communicatie, informatica en media
desconectarse zich afsluiten algemeen
desconfiar wantrouwen de gevoelens
descongelar ontdooien algemeen
descongelarse smelten,dooien algemeen
desconocer niet kennen algemeen
desconocido,desconocida vreemde algemeen
descubrir ontdekken algemeen
descuidar verwaarlozen algemeen
desde vanaf algemeen
desear wensen,willen winkelen
desembarcar van boord gaan verkeer en vervoer
desembocar uitmonden reizen
desenterrar blootleggen algemeen
desesperado wanhopig de gevoelens
deshonrado,deshonroso oneervol algemeen
deshora op het verkeerde moment algemeen
desilusionado ontgoocheld de gevoelens
desilusionarse ontgoocheld maken de gevoelens
desmayarse,caer desmayado flauwvallen de gezondheid
desnudarse zich uitkleden de kleding
desollar villen,stropen algemeen
desordenado slordig algemeen
despedir ontslaan het beroep
despedirse afscheid nemen algemeen
despegar opstijgen verkeer en vervoer
despegarse zich losmaken algemeen
despejar opklaren het weer
despertar wakker maken algemeen
despertarse wakker worden algemeen
despetar wakker worden,wekken algemeen
despistado verstrooid algemeen
despistar op een dwaalspoor brengen algemeen
despistarse spoor bijster raken algemeen
desplazar verplaatsen de woning
después na,later dagen van de week
destacado,destacada uitmuntend algemeen
destinar bestemmen,toewijzen,verzenden algemeen
desviar omleiden,afleiden algemeen
detener aanhouden,tegenhouen,stilleggen algemeen
detenerse blijven staan,de tijd nemen algemeen
devolver terugbrengen,beantwoorden algemeen
devorar opschrokken,verslinden eten en drinken
dibujar tekenen kunst en literatuur
diciembre december dagen van de week
dictar dicteren de school
didáctico didactisch de school
diestro rechtshandig algemeen
difícil moeilijk de school
difícilmente met moeite algemeen
difundir verspreiden,verklappen algemeen
diga!,dígame! hallo! communicatie, informatica en media
digital digitaal communicatie, informatica en media
dinámico,emprendedor dynamisch algemeen
diplomático diplomatiek algemeen
directo,directa direct verkeer en vervoer
dirigir leidinggeven,leiden het bedrijfsleven
discriminar discrimineren algemeen
disculpando verontschuldigend algemeen
discutir debatteren,ruzie maken algemeen
diseñar ontwerpen,schetsen,tekenen kunst en literatuur
disfrutar,gozar genieten,amuseren,benutten ontspanning
disimular verbergen algemeen
dislocar ontwrichten de gezondheid
distinguir onderscheiden algemeen
distraerse zich vermaken,zich ontspannen ontspanning
distraído verstrooid algemeen
divertido,gracioso grappig,amusant,leuk algemeen
divertirse zich vermaken ontspanning
divorciado,divorciada gescheiden de familie
doblar verdubbelen,dubbelvouwen algemeen
doble dubbel,oneerlijk algemeen
doctorarse promoveren de school
doler pijn doen de gezondheid
dolido bedroefd de gevoelens
doloroso,dolorosa pijnlijk de gezondheid
donar schenken algemeen
dónde waar algemeen
dorado,dorada goudkleurig de kleuren
dormido slapend algemeen
dormir slapen algemeen
dormir hasta tarde uitslapen ontspanning
dormirse inslapen,slapen van lichaamsdeel algemeen
drogarse drugs gebruiken de gezondheid
ducharse douchen,een douche nemen algemeen
dudar twijfelen algemeen
dudoso twijfelachtig,onzeker de gevoelens
dulce zoet algemeen
durante gedurende,tijdens algemeen
durar duren,aanhouden algemeen
duro hard,taai algemeen
echar,arrojar werpen,gooien algemeen
echarse gaan liggen,gaan rusten algemeen
económico,económica economisch,zuinig,spaarzaam het bedrijfsleven
editar publiceren,uitgeven algemeen
educado beleefd algemeen
efectivo,efectiva effectief het bedrijfsleven
eficiente,eficaz,efectivo efficiënt algemeen
el abandono de verwaarlozing algemeen
el abecedario het alfabet communicatie, informatica en media
el abogado,la abogada de advocaat het beroep
el abrebotellas de flesopener in de keuken
el abrelatas de blikopener in de keuken
el abuelo de opa de familie
el abuso het misbruik algemeen
el ácaro del polvo de huisstofmijt de dieren
el acceso de toegang communicatie, informatica en media
el accidente het ongeval verkeer en vervoer
el aceite de olie eten en drinken
el acercamiento de toenadering algemeen
el acero het staal het gereedschap
el acero inoxidable het roestvrij staal het gereedschap
el acertijo,el rompecabezas het probleem,de puzzel,het raadsel algemeen
el activista de demonstrant algemeen
el acto de akte,het bedrijf kunst en literatuur
el actor,la actriz de acteur theater, bioscoop, film
el acueducto het aquaduct reizen
el adelanto het voorschot het bedrijfsleven
el administrador de beheerder de woning
el adoquín de straatsteen verkeer en vervoer
el aduanero,la aduanera de douanier reizen
el adulto,la adulta de volwassene de familie
el aeropuerto de luchthaven verkeer en vervoer
el aficionado de amateur,de supporter ontspanning
el áfido de bladluis de dieren
el aforo de capaciteit algemeen
el agente de seguros de verzekeringsagent het beroep
el agente,la agente de agent het beroep
el agua mineral mineraalwater eten en drinken
el aguacate de avocado eten en drinken
el aguarrás de terpentine de woning
el águila de adelaar de dieren
el agujero,la hendidura het gat algemeen
el ahorrador de spaarder het bedrijfsleven
el aire acondicionado de airconditioning de woning
el ajedrez het schaakspel ontspanning
el ajo de knoflook eten en drinken
el alargador de verlengkabel de woning
el albañil de metselaar de woning
el albatros de albatros de dieren
el albergue juvenil de jeugdherberg reizen
el alcalde,la alcaldesa de burgemeester het beroep
el alce de eland de dieren
el alcohol de alcohol de gezondheid
el alemán het Duits de school
el alemán de Duitser reizen
el alfarero de pottenbakker het beroep
el aliento de adem het lichaam
el alimento het voedsel eten en drinken
el almacén het magazijn,de opslagruimte,het berghok winkelen
el almidón het zetmeel eten en drinken
el almuerzo de lunch,het middagmaal eten en drinken
el alojamiento onderdak,huisvesting reizen
el alpinismo het alpinisme reizen
el alpinista,la alpinista de bergbeklimmer reizen
el alquiler de huur de woning
el altavoz,el altoparlante de luidspreker communicatie, informatica en media
el altruismo de menslievendheid algemeen
el aluminio het aluminium het gereedschap
el alumno,el aprendiz,el discípulo de leerling de school
el amante de minnaar de familie
el amigo de vriend algemeen
el amor de liefde de gevoelens
el analfabetismo het analfabetisme de school
el análisis de sangre het bloedonderzoek de gezondheid
el anciano,la anciana de bejaarde algemeen
el ancla het anker verkeer en vervoer
el andén het perron verkeer en vervoer
el anfibio het amfibie de dieren
el ángel de engel algemeen
el anillo de ring,de ringweg algemeen
el anillo,la dona,el dónut de donut eten en drinken
el animal het dier de dieren
el ano de anus het lichaam
el anorak de mantel de kleding
el antílope de antilope de dieren
el antivirus het antivirus communicatie, informatica en media
el anuncio,el aviso de advertentie communicatie, informatica en media
el aparato het apparaat het gereedschap
el aparcamiento,el estacionamiento,la playa de parkeerplaats verkeer en vervoer
el apareamiento de paring,de gemeenschap de dieren
el apartado postal,el apartado de correos de postbus communicatie, informatica en media
el apartamento het appartement de woning
el apellido de achternaam algemeen
el aperitivo het aperitief eten en drinken
el apetito de trek eten en drinken
el apio de selderij eten en drinken
el apretón de mano de handdruk algemeen
el apuro de ellende algemeen
el arándano de bosbes eten en drinken
el arándano de blauwe bes eten en drinken
el árbitro de scheidsrechter ontspanning
el árbol de boom de natuur
el arbusto de struik de woning
el arcén de pechstrook,de vluchstrook verkeer en vervoer
el archivo het archief het kantoor
el archivo het bestand,het archief communicatie, informatica en media
el arco de boog de woning
el arco iris de regenboog het weer
el arenque de haring de dieren
el argumento de inhoud,de handeling,het thema,het plot kunst en literatuur
el armadillo het gordeldier de dieren
el armario de kast,het dressoir de woning
el arquitecto de architect de woning
el arroyo de beek reizen
el arroz de rijst eten en drinken
el arroz con leche de rijstpap eten en drinken
el arte de kunst kunst en literatuur
el artículo het artikel communicatie, informatica en media
el artículo de prensa het krantenartikel communicatie, informatica en media
el artista,la artista de kunstenaar kunst en literatuur
el asado het gebraad,de barbecue eten en drinken
el asaltante de aanvaller,de overvaller algemeen
el asalto de overval algemeen
el ascensor de lift de woning
el asesinato de moord algemeen
el asesinato a sangre fría de koelbloedige moord algemeen
el asesino de moordenaar algemeen
el asfalto de asfalt verkeer en vervoer
el asiento de zitplaats verkeer en vervoer
el asistente de assistent het beroep
el aspecto het uiterlijk het lichaam
el aspirador de stofzuiger de woning
el astracador de overvaller algemeen
el atasco,la caravana de file verkeer en vervoer
el atentado de aanslag algemeen
el ático,la buhardilla de zolderverdieping de woning
el atleta de atleet ontspanning
el atletismo de atletiek ontspanning
el atún de tonijn eten en drinken
el atún de tonijn de dieren
el aula het leslokaal,de collegezaal de school
el auriculares de koptelefoon ontspanning
el australiano de Australiër reizen
el autobús,el micro,el microbús de bus verkeer en vervoer
el automático de parkeerautomaat verkeer en vervoer
el automovilista,la automovilista,el conducto de automobilist verkeer en vervoer
el autor,la autora,el escritor,la escritora de schrijver,de auteur kunst en literatuur
el autorretrato het zelfportret kunst en literatuur
el autoservicio de zelfbediening winkelen
el autostop de lift reizen
el autotrén de autotrein verkeer en vervoer
el auxiliar de vuelo de steward verkeer en vervoer
el avestruz de struisvogel de dieren
el avión het vliegtuig verkeer en vervoer
el ayuntamiento het stadhuis winkelen
el azafrán de saffraan eten en drinken
el azor de havik de dieren
el azúcar de suiker eten en drinken
el azúcar de lustre,el azúcar glas de poedersuiker eten en drinken
el azulejo de tegel de woning
el babor bakboord verkeer en vervoer
el baby-sitter,el canguro,la niñera de kinderoppas de woning
el bacalao de kabeljauw de dieren
el bailaor de danser kunst en literatuur
el bailarín de balletdanser kunst en literatuur
el baile de dans ontspanning
el balcón het balkon de woning
el balón de voetbal,de bal ontspanning
el baloncesto basketbal ontspanning
el balonmano handbal ontspanning
el balonvolea,el voleibol volleybal ontspanning
el bambú de bamboe de natuur
el banco de bank het bedrijfsleven
el banco de datos de databank communicatie, informatica en media
el baño de badkamer de woning
el bar de bar eten en drinken
el barco de pesca de vissersboot verkeer en vervoer
el barco,la nave de boot,het schip verkeer en vervoer
el barman de barman eten en drinken
el barranco de ravijn de natuur
el barrio de wijk,de buurt de woning
el barrio bajo,la favela de achterbuurt algemeen
el bastón de wandelstok de gezondheid
el batido het beslag,de milkshake eten en drinken
el batidor de klopper,de garde in de keuken
el bebé de baby de familie
el becario de beursstudent de school
el belga de Belg reizen
el beneficio de winst het bedrijfsleven
el beso de zoen,de kus algemeen
el bibliotecario de bibliothecaris het beroep
el bíceps de biceps het lichaam
el bichos het ongedierte de dieren
el bidón de gasolina de jerrycan verkeer en vervoer
el bife het steak eten en drinken
el bigote de snor het lichaam
el billete het bankbiljet het bedrijfsleven
el billete de ida y vuelta het retourbiljet verkeer en vervoer
el billete,el boleto het vervoerbewijs verkeer en vervoer
el biólogo de bioloog het beroep
el bisabuelo de overgrootvader de familie
el bisonte de bizon de dieren
el bistec de biefstuk eten en drinken
el bit de bit communicatie, informatica en media
el bitácora de blog communicatie, informatica en media
el bizcocho de cake eten en drinken
el bloc het schrijfblok het kantoor
el bocadillo,el bocata,el sándwich,el sánguc het belegde broodje eten en drinken
el bogavante de kreeft eten en drinken
el boli de pen het kantoor
el bolo de kegel,de bowlingbal algemeen
el bolsillo de broekzak,de jaszak de kleding
el bombón de bonbon eten en drinken
el bonometro de tienrittenkaart verkeer en vervoer
el borracho,la borracha de dronkaard algemeen
el borrador de bordenwisser de school
el bosque het bos de natuur
el bostezo de geeuw,de gaap het lichaam
el bote het blik,de trommel,de doos,het pak winkelen
el bote salvavidas de reddingsboot verkeer en vervoer
el botiquín de verbandkist algemeen
el botón de knoop de kleding
el botón de lichtschakelaar de woning
el boxeador,la boxeadora de bokser ontspanning
el boxeo de bokssport ontspanning
el brandy de cognac eten en drinken
el Brasil Brasilië reizen
el brazo de arm het lichaam
el brillante de briljant de kleding
el broche de sierspeld de kleding
el brócoli de broccoli eten en drinken
el bronce het brons het gereedschap
el búfalo de buffel de dieren
el bufé het buffet,het restaurant eten en drinken
el bufones de komieken,de grappenmakers algemeen
el búho de uil de dieren
el buitre de gier de dieren
el burro,la burra,el asno de ezel de dieren
el buscador de zoekmachine communicatie, informatica en media
el buzón de brievenbus communicatie, informatica en media
el caballito de mar het zeepaardje de dieren
el caballo het paard de dieren
el caballo padre,el semental de hengst de dieren
el cabestrillo de draagband de gezondheid
el cabezazo de kopbal ontspanning
el cable de kabel de woning
el cable alimentador de voedingskabel het kantoor
el cabo de korporaal,het uiteinde het beroep
el cabrito het geitje de dieren
el cabrón de bok de dieren
el cachalote de potvis de dieren
el cacho de molenaar het beroep
el cachorro de puppy de dieren
el cactus de cactus de natuur
el café de koffie eten en drinken
el café con leche de koffie verkeerd eten en drinken
el café solo kleine zwarte koffie eten en drinken
el cajero de kassier het bedrijfsleven
el cajero de kassier het beroep
el cajero automático de geldautomaat het bedrijfsleven
el cajón de lade de woning
el calabacín de courgette eten en drinken
el calamar de pijlinktvis eten en drinken
el calambres de buikpijn de gezondheid
el caldito,el caldo de bouillon eten en drinken
el caldo de bouillon eten en drinken
el calentamiento global de opwarming van de aarde de natuur
el calmante de pijnstiller de gezondheid
el calor de warmte,de hitte algemeen
el calzado,los zapatos de schoenen winkelen
el calzoncillo de herenonderbroek de kleding
el camaleón de kameleon de dieren
el camarero de ober eten en drinken
el camello de kameel de dieren
el camión de vrachtwagen verkeer en vervoer
el camión cisterna de tankwagen verkeer en vervoer
el camisón het nachthemd de kleding
el campamiento het kamp reizen
el campeón de kampioen ontspanning
el campeonato het kampioenschap ontspanning
el camping de camping reizen
el campista de kampeerder ontspanning
el campo het veld,de akker,het platteland het bedrijfsleven
el campo deportivo,el campo het sportveld ontspanning
el Canadá Canada reizen
el canal de drenaje,la cloaca,la alcantarilla de regenpijp de woning
el canario de kanarie de dieren
el cáncer de kanker de gezondheid
el cáncer de mama de borstkanker de gezondheid
el candado het hangslot algemeen
el cangrejo de río de rivierkreeft de dieren
el cangrejo,el arañazo de krab de dieren
el canguro de kangeroe de dieren
el cánido de hondachtige de dieren
el caño de buis algemeen
el cansancio de vermoeidheid,de verveling de gevoelens
el cantante de zanger kunst en literatuur
el capitán,el patrón de barco de schipper verkeer en vervoer
el capítulo het hoofdstuk kunst en literatuur
el caracol de slak de dieren
el carácter het karakter algemeen
el carajillo de koffie met likeur eten en drinken
el caramelo het snoepje eten en drinken
el cardiólogo de cardioloog,de hartspecialist het beroep
el cargador de lader de woning
el cariño,el afecto de genegenheid de gevoelens
el carnero de ram de dieren
el carnet de conducir het rijbewijs verkeer en vervoer
el carnicero de slager het beroep
el carpintero de timmerman het gereedschap
el carpintero de timmerman het beroep
el carril de rijstrook,de rijbaan verkeer en vervoer
el carrito de winkelwagen winkelen
el carroñero de aaseter de dieren
el cartero,la cartera de postbode het beroep
el cartero,la cartera de postbode communicatie, informatica en media
el cartílago het kraakbeen het lichaam
el cartucho de tinta de cartridge het kantoor
el cascanueces de notenkraker eten en drinken
el casco de helm verkeer en vervoer
el castigo de bestraffing,de straf algemeen
el castillo,el roque de burcht,het kasteel reizen
el castor de bever de dieren
el catadióptrico de reflector verkeer en vervoer
el catarro de slijmvliesontsteking de gezondheid
el catedrático de hoogleraar de school
el caucho,la goma de rubber het gereedschap
el cautiverio de gevangenschap algemeen
el cava de cava eten en drinken
el cazador,la cazadora de jager ontspanning
el cazo de steelpan eten en drinken
el CD,el compact disc de cd kunst en literatuur
el cebo het lokaas,het lokmiddel algemeen
el celular,el móvil de gsm,de mobiel communicatie, informatica en media
el cementerio,el camposanto het kerkhof algemeen
el cemento,el concreto de cement de woning
el cenicero de asbak algemeen
el centro het centrum,de binnenstad reizen
el cepillo de borstel algemeen
el cepillo de dientes de tandenborstel algemeen
el cerdo,el cochino,el puerco het varken,het zwijn de dieren
el cerebro de hersenen,het brein het lichaam
el certificado het certificaat de school
el césped het gazon,het grasperk de woning
el chacal de jakhals de dieren
el chalet de villa de woning
el champán de champagne eten en drinken
el champú de shampoo algemeen
el chandal het trainingspak de kleding
el chantaje de chantage algemeen
el chapucero de klusjesman het beroep
el chapuzón de duik ontspanning
el chat de chat communicatie, informatica en media
el cheque,el talón de cheque het bedrijfsleven
el chicle de kauwgom eten en drinken
el chile de chili eten en drinken
el chivato,el delator de verklikker algemeen
el chivo,la chiva het bokje,het geitje de dieren
el chocolate de chocolade eten en drinken
el chófer de chauffeur het beroep
el chollo de meevaller algemeen
el chorizo de stofzuiger algemeen
el chubasco de regenbui het weer
el chulo de pooier algemeen
el chute,la mampara het tussenmuurtje de woning
el ciclismo de wielersport,het wielrennen ontspanning
el ciclista,la ciclista de fietser,de wielrenner ontspanning
el ciclista,la ciclista de fietser verkeer en vervoer
el ciclón de cycloon het weer
el ciego,la ciega de blinde de gezondheid
el ciempiés de duizendpoot de dieren
el científico de wetenschapper het beroep
el cierre,la cerradura,el cerrojo het slot de woning
el ciervo het hert de dieren
el cigarrillo de sigaret de gezondheid
el cigarro de sigaar de gezondheid
el cincel de beitel het gereedschap
el cine de bioscoop theater, bioscoop, film
el cinturón de seguridad de veiligheidsgordel verkeer en vervoer
el circo het circus ontspanning
el cirujano,la cirujana de chirurg de gezondheid
el cisne de zwaan de dieren
el clamor het protest algemeen
el clavel de anjer algemeen
el clavo de spijker het gereedschap
el clavo de kruidnagel eten en drinken
el claxon,la bocina de claxon verkeer en vervoer
el cliente,la cliente de klant winkelen
el clima het klimaat het weer
el club de club algemeen
el cobarde de lafaard algemeen
el cobre het koper het gereedschap
el cobro de inning het bedrijfsleven
el coche de auto algemeen
el coche de carreras,el bólido de raceauto verkeer en vervoer
el coche,el auto,el carro de auto verkeer en vervoer
el coche-restaurante,el vagón-restaurante de restauratiewagen verkeer en vervoer
el cochinillo,el lechón de big de dieren
el cocido het stoofgerecht van groente en vlees eten en drinken
el cocinero de kok het beroep
el coco de kokosnoot eten en drinken
el cocodrilo de krokodil de dieren
el cóctel de cocktail eten en drinken
el código postal de postcode communicatie, informatica en media
el codo de elleboog het lichaam
el colchón de matras de woning
el coleccionista,la coleccionista de verzamelaar ontspanning
el colegio de school de school
el colegio,la escuela de school de school
el coliflor de bloemkool eten en drinken
el collar de halsketting de kleding
el color de kleur de kleuren
el columpio de schommel,de wip ontspanning
el comandante de kapitein verkeer en vervoer
el comedor de kantine de woning
el comercio de handel het bedrijfsleven
el comercio al por mayor de groothandel het bedrijfsleven
el comercio al por menor de detailhandel het bedrijfsleven
el comercio exterior de buitenlandse handel het bedrijfsleven
el comercio interior de binnenlandse handel het bedrijfsleven
el cómic de strip communicatie, informatica en media
el comienzo de aanvang,het begin kunst en literatuur
el comino de komijn eten en drinken
el compañero de levensgezel,de partner de familie
el compartamiento,la conducta het gedrag algemeen
el compartimento de coupé verkeer en vervoer
el compartimento del motor de motorruimte verkeer en vervoer
el compás de passer het kantoor
el complido het compliment algemeen
el comportamiento het gedrag algemeen
el compositor,la compositora de componist kunst en literatuur
el comprador de koper algemeen
el concierto het concert kunst en literatuur
el concurso de wedstrijd ontspanning
el condimento de smaakmaker eten en drinken
el conductor suicida de spookrijder verkeer en vervoer
el conejo het konijn de dieren
el confort het comfort reizen
el congelador de diepvriezer in de keuken
el conjunto de muziekgroep,de dansgroep kunst en literatuur
el conocido de bekende,de kennis de familie
el conocimiento de kennis het beroep
el conojes de moed,het lef de gevoelens
el consejo het advies,de raad algemeen
el consultorio de spreekkamer,de praktijk de gezondheid
el contacto het contact algemeen
el contador de boekhouder het beroep
el contagio de besmetting de gezondheid
el contenedor de container algemeen
el contestador automático de voicemail,het antwoordapparaat communicatie, informatica en media
el contrabando de smokkel algemeen
el contrato de overeenkomst,het contract het bedrijfsleven
el contrincante,el adversario,el enemigo de tegenstander ontspanning
el control de controle reizen
el controlador de driver communicatie, informatica en media
el convenio de overeenkomst,het akkoord,het statuut algemeen
el corazón het hart het lichaam
el corazón de manzana het klokhuis eten en drinken
el corcho de kurk het gereedschap
el corcino het reekalf de dieren
el cordero het lam de dieren
el cordón de schoenveter de kleding
el coro het koor kunst en literatuur
el corredor,el agente inmobiliario de makelaar de woning
el correo de post communicatie, informatica en media
el correo aéreo de luchtpost communicatie, informatica en media
el correo electrónico de email communicatie, informatica en media
el corresponsal de correspondent communicatie, informatica en media
el cortado de espresso met een beetje melk eten en drinken
el cortaúñas de nagelknipper algemeen
el corte de pelo het model van het kapsel algemeen
el cortocircuito de korstsluiting de woning
el corzo de hertebok de dieren
el coto de caza het jachtgebied,het jachtterrein ontspanning
el cráter de krater de natuur
el crédito het krediet,de lening het bedrijfsleven
el crédito het studiepunt de school
el crematorio het crematorium algemeen
el criado de huisbediende,de butler de woning
el crimen de misdaad algemeen
el crisantemo de chrysant de natuur
el cristal het glas de woning
el crítico,la crítica de criticus kunst en literatuur
el cruce de kruising verkeer en vervoer
el crucigrama het kruiswoordraadsel ontspanning
el cuaderno het schoolschrift de school
el cuadro het schilderij kunst en literatuur
el cuarto de estar de woonkamer de woning
el cubierto het bestek eten en drinken
el cubo de basura,el bidón de basura de vuilnisemmer de woning
el cubo de hielo het ijsblokje eten en drinken
el cubo,el balde de emmer de woning
el cucharón de pollepel eten en drinken
el cuchillo het mes eten en drinken
el cuecehuevos de eierkoker de woning
el cuello de nek het lichaam
el cuello de kraag winkelen
el cuenco de schaal,de kom algemeen
el cuentakilómetros de kilometerteller algemeen
el cuento het verhaal,de novelle,het sprookje kunst en literatuur
el cuerno de hoorn de dieren
el cuero het leder het gereedschap
el cuerpo het lichaam het lichaam
el cuervo de kraai de dieren
el cuervo común de raaf de dieren
el culantro,el cilantro,el cilandrio de koriander eten en drinken
el culpable de schuldige,de dader algemeen
el cumpleaños de verjaardag dagen van de week
el cuñado de zwager,de schoonbroer de familie
el curso de cursus de school
el dado de dobbelsteen ontspanning
el damasco,el albaricoque de abrikoos eten en drinken
el daño de schade algemeen
el dátil de dadel eten en drinken
el dato het feit,de informatie algemeen
el debate het overleg,het debat algemeen
el deber de plicht algemeen
el declive de daling,de afdaling,de landing algemeen
el dedo de vinger het lichaam
el dedo anular de ringvinger het lichaam
el dedo del corazón de middenvinger het lichaam
el dedo del pie de teen het lichaam
el dedo gordo del pie de dikke teen het lichaam
el dedo índice de wijsvinger het lichaam
el dedo meñique de pink het lichaam
el defecto het gebrek algemeen
el delantero de spitsspeler,de voorspeler ontspanning
el delegado de adjudant,de plaatsvervanger het beroep
el delfin de dolfijn de dieren
el delincuente de misdadiger algemeen
el delito het delict algemeen
el dentífrico,la pasta de dientes de tandpasta algemeen
el dentista,la dentista de tandarts het beroep
el dentista,la dentista de tandarts de gezondheid
el departemento de afdeling het bedrijfsleven
el dependiente de winkelbediende het beroep
el deporte sport ontspanning
el deportista de sportman ontspanning
el depósito de tank verkeer en vervoer
el derecho de rechten de school
el derrame celebral de beroerte de gezondheid
el desafío de uitdaging algemeen
el desarrollo de ontwikkeling het bedrijfsleven
el desayuno het ontbijt eten en drinken
el descanso de pauze theater, bioscoop, film
el descenso de afname,de daling algemeen
el descuento de korting,de reductie het bedrijfsleven
el deseo de wens de gevoelens
el desgaste de slijtage algemeen
el desierto de woestijn de natuur
el desodorante de deodorant algemeen
el desorden de wanorde de woning
el despacho het kantoor de woning
el despertador de wekker de woning
el despido het ontslag,de afdanking het beroep
el destinatario de geadresseerde communicatie, informatica en media
el destino het doel,de bestemming verkeer en vervoer
el destino het lot algemeen
el destornillador de schroevendraaier het gereedschap
el destornillador de schroevendraaier het gereedschap
el desván de zolderkamer de woning
el detective de detective het beroep
el detector de humo de rookmelder de woning
el diálogo de dialoog kunst en literatuur
el diamante de diamant de kleding
el dibujante,la dibujante de tekenaar kunst en literatuur
el dibujo de tekening de school
el diccionario het woordenboek de school
el diccionario het woordenboek communicatie, informatica en media
el dicho de gezegde,de opmerking algemeen
el dictado het dictee de school
el dinamismo de dynamiek algemeen
el dinero het geld het bedrijfsleven
el director de directeur de school
el director de orquesta,la directora de orque de dirigent kunst en literatuur
el director,la directora de regisseur theater, bioscoop, film
el disco de plaat kunst en literatuur
el disco duro de harde schijf,de harddisk communicatie, informatica en media
el discurso de toespraak,de speech algemeen
el diseño het ontwerp,de schets,de tekening kunst en literatuur
el disgusto het ongenoegen de gevoelens
el disparo,el tiro het geweerschot algemeen
el dispositivo het toestel,het apparaat algemeen
el divorcio de scheiding de familie
el docente de docent de school
el doctorado het doctoraat de school
el documental de documentaire communicatie, informatica en media
el documento de identidad de identiteitskaart algemeen
el dólar de dolar reizen
el dolor de pijn de gezondheid
el dolor de cabeza hoofdpijn de gezondheid
el dolor de espalda,la dorsalgia de rugpijn de gezondheid
el domicilio de woonplaats,het thuisadres de woning
el domingo zondag dagen van de week
el dominó de domino ontspanning
el dopaje de doping ontspanning
el dormitorio de slaapkamer de woning
el dramaturgo,la dramaturga de toneelschrijver kunst en literatuur
el drogadicto,la drogadicta de drugsverslaafde algemeen
el dromedario de dromedaris de dieren
el dueño,el propietario de eigenaar de woning
el dulces de snoepjes,de zoetigheid eten en drinken
el durazno,el melocotón de perzik eten en drinken
el dvd de dvd communicatie, informatica en media
el Ecuador Ecuador reizen
el edificio het gebouw de woning
el editor,la editora de uitgever communicatie, informatica en media
el editorial het hoofdartikel communicatie, informatica en media
el ejemplo het voorbeeld de school
el ejercicio de oefening de school
el El Salvador El Salvador reizen
el electricista,la electricista de elektricien het gereedschap
el electricista,la electricista de electricien het beroep
el electrodoméstico het huishoudelijk apparaat de woning
el elefante de olifant de dieren
el elevador de lift de woning
el embarazo de verwachting,de zwangerschap de gezondheid
el embargo de beslaglegging algemeen
el embrague de koppeling verkeer en vervoer
el embrollo de lastige situatie,de heisa,de rompslomp algemeen
el embudo de trechter de woning
el embutido vleeswaren,beleg eten en drinken
el emigrante de emigrant algemeen
el empanada de pâté,de wildpastei algemeen
el empapelador de behanger het beroep
el empaste de vulling de gezondheid
el empate het gelijkspel ontspanning
el empeño de inzet algemeen
el empleado de werknemer het beroep
el empollón de uitslover het beroep
el empresario,el emprendedor de ondernemer algemeen
el empreso het drukwerk communicatie, informatica en media
el enano,la enana de dwerg,de kabouter algemeen
el encarecimiento de prijsverhoging winkelen
el enchufe het stopcontact de woning
el enchufe de connectie algemeen
el encuentro de ontmoeting algemeen
el enfermero de verpleegkundige het beroep
el engaño het bedrog,de misleiding algemeen
el enlace de link communicatie, informatica en media
el enlace,la combinación,la correspondencia de verbinding,de aansluiting verkeer en vervoer
el ensayo het essay de school
el ensayo de repetitie theater, bioscoop, film
el enterrador de grafdelver het beroep
el entierro de begrafenis algemeen
el entorno het milieu,de omgeving de natuur
el entrenamiento de training ontspanning
el envio de verzending communicatie, informatica en media
el equipaje de bagage reizen
el equipo de ploeg ontspanning
el erizo de egel de dieren
el escalafón,la escala de rangschikking,de ordening algemeen
el escalón,el peldaño de trede de woning
el escalpelo,el bisturí het operatiemes,het scalpel de gezondheid
el escáner de scanner communicatie, informatica en media
el escaparate de etalage winkelen
el escarabajo de kever de dieren
el escayola,el yeso het gips de gezondheid
el escenario het toneel theater, bioscoop, film
el escombro het puin algemeen
el escorpión de scorpioen de dieren
el escote het decolleté het lichaam
el escritorio het bureau het kantoor
el escultor,la escultora de beeldhouwer kunst en literatuur
el escurridor,el colador de zeef,het vergiet eten en drinken
el esfuerzo de inspanning het lichaam
el esmalte de uñas de nagellak algemeen
el esmoquin de smoking de kleding
el esófago de slokdarm het lichaam
el español de Spanjaard reizen
el espárrago de asperge eten en drinken
el especialista,la especialista de specialist de gezondheid
el espectáculo de voorstelling theater, bioscoop, film
el espejo de spiegel de woning
el espejo lateral de zijspiegel verkeer en vervoer
el espejo retrovisor de achteruitkijkspiegel verkeer en vervoer
el espresso de espresso eten en drinken
el esqueleto het skelet het lichaam
el esquí de ski ontspanning
el establo de stal de dieren
el estadio het stadion ontspanning
el estafador,el tramposo de oplichter algemeen
el estallido de ontploffing,de knal algemeen
el estanco de tabakswinkel winkelen
el estaño het tin het gereedschap
el estante de legplank de woning
el este het oosten het weer
el estetoscopio de stethoscoop de gezondheid
el estilo de stijl kunst en literatuur
el estímulo de stimulans de gevoelens
el estómago de maag het lichaam
el estornino pinto de spreeuw de dieren
el estornudo de nies de gezondheid
el estreno de première theater, bioscoop, film
el estrés de stress de gezondheid
el estribor stuurboord verkeer en vervoer
el estucado,el enlucido het pleisterwerk de woning
el estuche para las gafas de brillenkoker de gezondheid
el estudiante,el alumno de student de school
el estudio de eenkamerwoning,de studio de woning
el europeo de Europeaan reizen
el examen het examen de school
el éxito het succes algemeen
el exprimidor de citruspers de woning
el extranjero de buitenlander algemeen
el faisán de fazant de dieren
el falcón de valk de dieren
el farmacéutico,la farmacéutica de apotheker het beroep
el faro de koplamp verkeer en vervoer
el fax de fax communicatie, informatica en media
el fax de fax het kantoor
el felino de katachtige de dieren
el felpudo de deurmat,de vloermat de woning
el fémur het dijbeen het lichaam
el ferrocarril de spoorbaan,de rails verkeer en vervoer
el ferry de veerboot verkeer en vervoer
el fichero het bestand communicatie, informatica en media
el filete de fillet eten en drinken
el filósof de filosoof de school
el filtro de filter algemeen
el fin de semana weekend dagen van de week
el final het einde kunst en literatuur
el fiordo het fjord de natuur
el fisioterapeuta de fysiotherapeut het beroep
el flamenco de flamenco kunst en literatuur
el flan de caramelpudding eten en drinken
el flash de flits,de flitser ontspanning
el florista de bloemist het beroep
el flotador de zwemband reizen
el foco de lamp,de schijnwerper algemeen
el folleto,el prospecto de folder reizen
el fomento de bevordering algemeen
el fontanero de loodgieter de woning
el fontanero,el plomero de loodgieter het beroep
el fotógrafo de fotograaf het beroep
el fracaso de mislukking algemeen
el francés het Frans de school
el francés de Fransman reizen
el fraude de fraude,de oplichting algemeen
el fregadero de gootsteen in de keuken
el freno de rem verkeer en vervoer
el frente het front algemeen
el frente het voorhoofd het lichaam
el frigorífico,la nevera de koelkast in de keuken
el frío de koude algemeen
el fruto de vrucht eten en drinken
el fuego het vuur algemeen
el fumador de roker de gezondheid
el funcionario,la funcionaria de ambtenaar het beroep
el fundador de oprichter het beroep
el furgón de bestelwagen verkeer en vervoer
el fusible de zekering de woning
el fútbol de voetbal ontspanning
el futin jogging ontspanning
el gabinetes de kasten de woning
el gallo de haan de dieren
el ganado het vee de dieren
el ganado het vee het bedrijfsleven
el garaje,la cochera de garage de woning
el garbanzo de kikkererwt eten en drinken
el gas het gas de woning
el gasóleo de diesel verkeer en vervoer
el gasto de uitgave het bedrijfsleven
el gatito,la gatita het kattenjong de dieren
el gato,la gata de kat,de poes de dieren
el gazóleo de dieselbrandstof verkeer en vervoer
el gazpacho de gazpacho eten en drinken
el géiser de geiser de natuur
el género het genre kunst en literatuur
el genio het genie algemeen
el gerente de manager,de directeur,de voorzitter het beroep
el gimnasio de sportschool de school
el ginecólogo de gyneacoloog het beroep
el girasol de zonnebloem de natuur
el giro de draai,de wending verkeer en vervoer
el glaciar de gletser de natuur
el globo de luchtballon verkeer en vervoer
el gobierno de regering algemeen
el gol het doelpunt ontspanning
el golf golf ontspanning
el golpe de harde slag,de klap algemeen
el gorila de gorilla de dieren
el gozador de genieter reizen
el gramo de gram winkelen
el granero de graanschuur algemeen
el granizo de hagel het weer
el granjero de boer het beroep
el grano de korrel eten en drinken
el griego het Grieks de school
el grifo de waterkraan de woning
el grillo,la cigarra de krekel de natuur
el grito de schreeuw de gevoelens
el grupo de groep algemeen
el guante de handschoen de kleding
el guía,la guía de gids,de reisleider reizen
el guiño de knipoog algemeen
el guisante,la arveja de doperwt eten en drinken
el gusano de regenworm de dieren
el gusto de smaak,de voorkeur het lichaam
el haba,la alubia de boon eten en drinken
el hábitat de habitat,de woonplaats de dieren
el hámster de hamster de dieren
el hardware de hardware communicatie, informatica en media
el helado het ijs eten en drinken
el helecho de varen de natuur
el helicóptero de helicopter verkeer en vervoer
el heno,la hierba seca het hooi de dieren
el herido,la herida de gewonde de gezondheid
el hermanastro de stiefbroer de familie
el hermano de broer de familie
el herrero de smid het beroep
el hervidor de waterkoker de woning
el hielo het ijs,de kilheid eten en drinken
el hierro het ijzer het gereedschap
el hígado de lever het lichaam
el higo de vijg eten en drinken
el hijastro de stiefzoon de familie
el hijo de zoon de familie
el hilo dental de tandzijde,de floss algemeen
el hilo,la cuerda de draad algemeen
el hincha,la hincha de fan,de supporter ontspanning
el hipermercado de hypermarkt winkelen
el hipermercado de hypermarkt het bedrijfsleven
el hipopótamo het nijlpaard de dieren
el hisopo het oorstokje algemeen
el hito de grenspaal,de mijlpaal algemeen
el hocico de snuit,de bek de dieren
el hockey sobre hielo de ijshockey ontspanning
el hogar de thuis de woning
el hojaldre de bladerdeeg eten en drinken
el holandés de Nederlander reizen
el hombre de man,de mens de familie
el hombro de schouder het lichaam
el homenaje het eerbetoon algemeen
el homeópata,la homeópata de homeopaat de gezondheid
el homicidio de doodslag algemeen
el hongo de schimmel de gezondheid
el hongo,la seta de zwam de natuur
el honor de eer algemeen
el horario het rooster de school
el horario de dienstregeling verkeer en vervoer
el hormigón het beton de woning
el hormiguero de drukte,de toeloop algemeen
el horno de oven in de keuken
el horror de verschrikking algemeen
el hospital het ziekenhuis de gezondheid
el hostigamiento het gepest,het geplaag de gevoelens
el hotel het hotel reizen
el huérfano de wees de familie
el huésped de gast reizen
el huevero het eierdopje in de keuken
el huevo het ei eten en drinken
el humor de humor algemeen
el huracán de orkaan het weer
el hurón de fret de dieren
el icono,el ícono het icoon,het symbool communicatie, informatica en media
el idioma de vreemde taal reizen
el impermeable,la gabardina de regenjas de kleding
el incentivo de aanmoediging algemeen
el indice de inhoudsopgave communicatie, informatica en media
el individuo het individu algemeen
el indulto de gratie,de kwijtschelding algemeen
el infarto de corazón hartinfarct,de hartaanval de gezondheid
el infierno de hel algemeen
el inflamación de ontsteking,de zwelling de gezondheid
el ingeniero,la ingeniera de ingenieur het beroep
el inglés het Engels de school
el inglés de Engelsman reizen
el inquilino de huurder de woning
el insecto het insect de dieren
el inspector de inspecteur het beroep
el instituto het instituut de school
el instrumento het muziekinstrument kunst en literatuur
el intercambio de ruil,de uitwisseling algemeen
el interés de interesse algemeen
el Internet het internet communicatie, informatica en media
el intérprete de tolk het beroep
el interruptor de schakelaar de woning
el intestino delgado de dunne darm het lichaam
el intestino grueso de dikke darm het lichaam
el invento de uitvinding algemeen
el inversores de beleggers het bedrijfsleven
el invierno de winter dagen van de week
el invitado de gast algemeen
el iris de iris het lichaam
el italiano het Italiaans de school
el jabalí het everzwijn de dieren
el jabón de zeep algemeen
el jacinto de hyacint de natuur
el jadeo het gehijg algemeen
el jaguar de jaguar de dieren
el jamón de ham eten en drinken
el jarabe de siroop de gezondheid
el jardín de tuin de woning
el jardinero de tuinman het beroep
el jarro de kan in de keuken
el jarrón de vaas de woning
el jazmin de jasmijn de natuur
el jefe,la jefa de chef het bedrijfsleven
el jerez de cherry eten en drinken
el jersey,el pulóver,el suéter de trui de kleding
el jinete de ruiter ontspanning
el joven,la joven de jongere algemeen
el joyero de juwelier het beroep
el jubilado,la jubilada de gepensioneerde het beroep
el judo,el yudo de judo ontspanning
el juego het spel ontspanning
el jueves donderdag dagen van de week
el juez de rechter het beroep
el jugador de speler algemeen
el juguete het speelgoed ontspanning
el Júpiter Jupiter de natuur
el juzgado het gerecht het beroep
el kilogramo de kilogram winkelen
el kilómetro de kilometer algemeen
el kiwi de kiwi eten en drinken
el koala de koalabeer de dieren
el laboratorio het laboratorium de school
el labrador,el agricultor,el campesino de boer,de landbouwer het beroep
el lado de zijkant,de zijde,de kant algemeen
el ladrido het geblaf de dieren
el ladrillo de baksteen de woning
el ladrón de dief algemeen
el lagarto de hagedis de dieren
el lago het meer reizen
el lago het meer de natuur
el langostino de reuzengarnaal eten en drinken
el lápiz het potlood het kantoor
el lápiz de labios de lippenstift algemeen
el latín het Latijn de school
el laudo het loflied,de lofpsalm algemeen
el lavabo de wastafel algemeen
el lavaplatos de afwasmachine in de keuken
el lavavajillas,el lavaplatos de vaatwasser in de keuken
el lechero de melkboer het beroep
el lector de gastdocent,de lezer,de spreker de school
el lector de CD-Rom de cdromdrive communicatie, informatica en media
el lector de DVD de dvddrive communicatie, informatica en media
el lema het motto algemeen
el lenguado de zeetong eten en drinken
el león de leeuw de dieren
el leopardo de luipaard de dieren
el leopardo de las nieves de sneeuwluipaard de dieren
el letrero het uithangbord communicatie, informatica en media
el léxico de woordenschat de school
el libro het boek communicatie, informatica en media
el liceo de middelbare school de school
el lichi de lychee eten en drinken
el licor de likeur eten en drinken
el lienzo het schildersdoek,de schilderij algemeen
el ligamento de knieband het lichaam
el limón de citroen eten en drinken
el limpiacristales de glazenwasser de woning
el lince de lynx de dieren
el lirio de iris de natuur
el lirón de hazelmuis,de relmuis de dieren
el litoral de kustlijn de natuur
el litro de liter winkelen
el llanto de klacht,het bezwaar algemeen
el llavero de sleutelhanger de woning
el lobo de wolf de dieren
el lóbulo de la oreja de oorlel het lichaam
el locutor de omroeper communicatie, informatica en media
el locutor de omroeper het beroep
el lodo de modder,het slijk de natuur
el Londres Londen reizen
el lugar de nacimiento,la ciudad de origen de geboorteplaats algemeen
el lugar de residencia de vestigingsplaats de woning
el lujo de luxe algemeen
el lunes maandag dagen van de week
el luto de rouw,de rouwtijd algemeen
el machete het kapmes het gereedschap
el maderero de houthandelaar het beroep
el maestro,el profesor de leraar de school
el magma de magma de natuur
el mago,la maga de goochelaar,de tovenaar het beroep
el maíz de mais eten en drinken
el malestar het ongemak,het onbehagen algemeen
el maletero,el baúl de kofferbak verkeer en vervoer
el maltratador de mishandelaar algemeen
el maltrato de mishandeling algemeen
el mamífero het zoogdier de dieren
el manatí de zeekoe de dieren
el mango de mango,het handvat eten en drinken
el mantel het tafelkleed eten en drinken
el mapa de landkaart reizen
el mar de zee reizen
el mar de zee de natuur
el Mar Mediterráneo de Middellandse Zee reizen
el marco het kozijn de woning
el mareo de duizeligheid,de misselijkheid,de zeeziekte de gezondheid
el marfil het ivoor de dieren
el marido,el esposo,el cónyuge de echtgenoot de familie
el marinero de matroos verkeer en vervoer
el marisco de zeevrucht eten en drinken
el mármol de marmer de woning
el Marruecos Marokko reizen
el Marte Mars de natuur
el martes dinsdag dagen van de week
el martillo de hamer het gereedschap
el masaje de massage de gezondheid
el masajista de masseur de gezondheid
el matrimonio het huwelijk de familie
el mayor de oudste de familie
el mayorista,la mayorista de groothandelaar het bedrijfsleven
el mecánico de monteur het beroep
el mechero de aansteker algemeen
el medicamento,el remedio het medicijn,het geneesmiddel de gezondheid
el médico de cabecera,el médico de medicina de huisarts het beroep
el médico de urgencia de spoedarts het beroep
el médico,la médica de arts,de dokter de gezondheid
el médico,la médica de arts het beroep
el mediodía de middag dagen van de week
el mejillón de mossel eten en drinken
el melón de meloen eten en drinken
el melón de meloen eten en drinken
el mendigo de bedelaar algemeen
el menisco de meniscus het lichaam
el menor de jongste de familie
el mensaje het bericht communicatie, informatica en media
el mensajero de koerier het beroep
el mentiroso de leugenaar de gevoelens
el menú het menu eten en drinken
el menù het menu communicatie, informatica en media
el meollo,la médula ósea het beenmerg het lichaam
el mercado de markt winkelen
el mercurio het kwik het gereedschap
el Mercurio Mercurius de natuur
el metal het metaal het gereedschap
el método de methode de school
el metro de metro verkeer en vervoer
el México Mexico algemeen
el micrófono de microfoon kunst en literatuur
el microondas de microgolfoven in de keuken
el microprocesador de microprocessor communicatie, informatica en media
el miedo de angst de gevoelens
el miércoles woensdag dagen van de week
el milagro het wonder,het mirakel algemeen
el milímetro de millimeter algemeen
el militar de militair het beroep
el minero,la minera de mijnwerker het bedrijfsleven
el minusválido,la minusválida de gehandicapte,de mindervalide de gezondheid
el minuto de minuut dagen van de week
el mirlo,el tordo de merel,de lijster de dieren
el mobiliario,los muebles de meubelen de woning
el moco het slijm,het snot het lichaam
el modelo het model kunst en literatuur
el modisto de kleermaker het beroep
el molde de bakvorm in de keuken
el molinillo de pimienta de pepermolen in de keuken
el molino de molen reizen
el molino de viento de windmolen het weer
el monitor de monitor,het beeldscherm communicatie, informatica en media
el mono,el simio de aap de dieren
el monólogo de monoloog kunst en literatuur
el montón de hoop algemeen
el monumento het monument reizen
el moretone de kneuzing,de buil,de zwelling de gezondheid
el mosquito de mug de dieren
el motor de motor het bedrijfsleven
el movimiento de verplaatsing algemeen
el mozo de piccolo,de kruier reizen
el muchacho,el niño,el chico de jongen de familie
el mueble het meubel de woning
el muelle de aanlegplaats,het laadperron verkeer en vervoer
el muerto,la muerta,el fallecido de dode de gezondheid
el mulo,la mula de muilezel de dieren
el mundo de wereld algemeen
el murciélago de vleermuis de dieren
el muro,la pared de muur de woning
el músculo de spier het lichaam
el museo het museum reizen
el musical de musical kunst en literatuur
el músico,la música de muzikant kunst en literatuur
el muslo de dij het lichaam
el nabo de raap eten en drinken
el nacimiento de geboorte het lichaam
el nadador de zwemmer ontspanning
el naufragio de schipbreuk verkeer en vervoer
el náufrago,la náufraga de schipbreukeling verkeer en vervoer
el negocio de zaak het bedrijfsleven
el negrero de slavendrijver algemeen
el Neptuno Neptunus de natuur
el nervio de zenuw het lichaam
el neumático de band verkeer en vervoer
el nieto het kleinkind de familie
el niño,la niña het kind de familie
el níquel het nikkel het gereedschap
el nivel het peil,het niveau,de verdieping algemeen
el nombre de voornaam algemeen
el norte het noorden het weer
el notario de notaris het beroep
el notebook,la notebook de notebook communicatie, informatica en media
el novato,la novata de nieuweling algemeen
el novelista,la novelista de romanschrijver kunst en literatuur
el novio de vriend,de verloofde de familie
el ñu de gnoe de dieren
el nudillo de knokkel het lichaam
el nudo de knoop verkeer en vervoer
el número de teléfono het telefoonnummer communicatie, informatica en media
el obispo de bisschop het beroep
el océano de oceaan reizen
el océano de oceaan de natuur
el ocio de vrijetijdsbesteding ontspanning
el oculista de oogarts het beroep
el odio de haat de gevoelens
el oeste het westen het weer
el oficial de vakman het beroep
el oficio het beroep het beroep
el oído het gehoor,het oor het lichaam
el óleo het olieverfschilderij kunst en literatuur
el olfato de reukzin het lichaam
el olmo de olm,de iep de natuur
el olor de geur algemeen
el ombligo de navel het lichaam
el omóplato het schouderblad het lichaam
el opilon de hooiwagen de dieren
el óptico de opticien het beroep
el ordenador,la computadora de computer,de pc het kantoor
el organizador de organisator algemeen
el orificio nasal het neusgat het lichaam
el original het origineel kunst en literatuur
el ornitorrinco het vogelbekdier de dieren
el oro het goud het gereedschap
el oso de beer de dieren
el oso hormiguero de miereneter de dieren
el otólogo de oorarts de gezondheid
el otoño de herfst dagen van de week
el oyente de luisteraar communicatie, informatica en media
el paciente de patiënt,de zieke de gezondheid
el padrastro de stiefvader de familie
el padre de vader de familie
el padrino de peetvader,de peter de familie
el página web de website communicatie, informatica en media
el país het land reizen
el paisaje het landschap de natuur
el pájaro de vogel de dieren
el pájaro carpintero,el pinto de specht de dieren
el palacio het paleis reizen
el palillo de dientes,el mondadiente de tandenstoker eten en drinken
el palo de stok algemeen
el palo de golf de golfstok ontspanning
el pan het brood eten en drinken
el panadero de bakker het beroep
el Panamá Panama reizen
el páncreas de pancreas,de alvleesklier het lichaam
el panecillo het broodje eten en drinken
el pánico de paniek,de terreur algemeen
el panorama het panorama reizen
el pantalón de broek de kleding
el pañuelo de zakdoek de kleding
el papá de papa de familie
el papagayo,el loro de papegaai de dieren
el papel de rol theater, bioscoop, film
el papel het papier het kantoor
el papel de lija het schuurpapier het gereedschap
el papel higiénico het toiletpapier,het wc-papier algemeen
el papel pintado het behang de woning
el paquete het pakket,het pakje communicatie, informatica en media
el paquete het pakket winkelen
el paraguas de paraplu het weer
el paraíso het paradijs algemeen
el pararrayos de bliksemafleider de woning
el pariente het familielid de familie
el paro de staking,de werkloosheid het beroep
el párpados de oogleden het lichaam
el parque het park ontspanning
el parque de atracciones het pretpark ontspanning
el parque zoológico,el jardín zoológico de dierentuin reizen
el parquet het parket de woning
el párrafo de alinea,de paragraaf kunst en literatuur
el partido de partij,de wedstrijd algemeen
el partido de fútbol de voetbalwedstrijd ontspanning
el pasaje het vliegticket verkeer en vervoer
el pasajero,el pasajera de passagier verkeer en vervoer
el pasamontañas de bivakmuts algemeen
el pasaporte het paspoort algemeen
el paseo,la vuelta de wandeling ontspanning
el pasillo de gang verkeer en vervoer
el pasillo de gang de woning
el paso de stap,de pas algemeen
el paso de peatones de oversteekplaats verkeer en vervoer
el pastel het gebakje eten en drinken
el pastelero de banketbakker het beroep
el pasto de weide,het grasland algemeen
el pastor de herder het beroep
el patín de waterfiets,de schaats verkeer en vervoer
el patinaje artístico kunstschaatsen ontspanning
el patio de binnenplaats de woning
el pato de eend de dieren
el patrimonio het erfgoed kunst en literatuur
el pavo de kalkoen de dieren
el payaso,la payasa de clown ontspanning
el peaje de tol verkeer en vervoer
el peatón,la peatona de voetganger verkeer en vervoer
el pecho de borst het lichaam
el pediatra de kinderarts het beroep
el pedido de bestelling het bedrijfsleven
el peinado het kapsel algemeen
el peine de kam algemeen
el pelaje de vacht de dieren
el pelo,el cabello het haar het lichaam
el peluquero de kapper het beroep
el peluquín het haarstukje,de toupet het lichaam
el pendiente de oorbel de kleding
el pensamiento de gedachte algemeen
el pensamiento het viooltje de natuur
el Pentecostés Pinksteren dagen van de week
el pepino de komkommer eten en drinken
el peral de perenboom de natuur
el perchero de kapstok de woning
el perejil de peterselie eten en drinken
el perejil de peterselie eten en drinken
el perfil het profiel het beroep
el perfume de parfum algemeen
el periódico,el diario de krant communicatie, informatica en media
el periodista,la periodista de journalist communicatie, informatica en media
el permiso de residencia verblijfsvergunning algemeen
el perro de hond de dieren
el perro macho de reu de dieren
el personaje het personage,het karakter kunst en literatuur
el pescado de vis eten en drinken
el pescador,la pescadora de visser het bedrijfsleven
el pesebre de kerststal algemeen
el pesquero de vissersboot algemeen
el pestillo,el picaporte de deurklink de woning
el petardo de zwendel,de oplichting het bedrijfsleven
el petirrojo het roodborstje de dieren
el pez de vis de dieren
el pez de colores de goudvis de dieren
el pezón de tepel het lichaam
el piano de piano kunst en literatuur
el pico de snavel de dieren
el pico het pikhouweel het gereedschap
el pie de voet het lichaam
el pienso,el forraje het voer,het veevoer de dieren
el pijama,el piyama de pyjama de kleding
el pijo de snob,de aansteller algemeen
el pilar de pilaar de woning
el piloto de piloot verkeer en vervoer
el piloto het controlelampje,de waakvlam algemeen
el pimentero het pepervaatje eten en drinken
el pimentón het paprikapoeder eten en drinken
el pimiento de paprika eten en drinken
el pincel het penceel de woning
el pincho het borrelhapje eten en drinken
el pingüino de pinguin de dieren
el pintor de schilder de woning
el pintor,la pintora de kunstschilder kunst en literatuur
el piojo de hoofdluis de dieren
el piso de flat,de verdieping de woning
el placer het genoegen,het plezier de gevoelens
el plástico het plastic het gereedschap
el plátano,la banana de banaan eten en drinken
el plato het bord,het gerecht eten en drinken
el plato hondo het diep bord eten en drinken
el plato llano het plat bord eten en drinken
el plizón,la plizón de verstekeling verkeer en vervoer
el plomo het lood het gereedschap
el Plúton Pluto de natuur
el poema het gedicht kunst en literatuur
el poeta de dichter kunst en literatuur
el pollo de kip eten en drinken
el pollo,la gallina de kip de dieren
el polluelo het kuiken de dieren
el polo het ijsje,de ijslolly eten en drinken
el polvo het stof de woning
el pomelo,la pampelmusa de pompelmoes eten en drinken
el poney de pony de dieren
el póquer het poker ontspanning
el poquito het beetje,het snuifje algemeen
el portal de hoofdingang de woning
el portero de portier de woning
el portero,la portera de keeper ontspanning
el Portugal Portugal reizen
el postre het nagerecht eten en drinken
el potro het veulen de dieren
el practicante de stagiair het beroep
el prado het weiland,het veld de natuur
el precio de prijs winkelen
el prefijo het netnummer communicatie, informatica en media
el preparativo de voorbereiding reizen
el presentador de presentator communicatie, informatica en media
el pretexto de smoes algemeen
el príncipe de prins algemeen
el probador de paskamer winkelen
el problema het probleem de school
el procesador de processor communicatie, informatica en media
el procesamiento de datos de dataverwerking communicatie, informatica en media
el proceso het verloop,het proces algemeen
el producto het produkt het bedrijfsleven
el programa het programma communicatie, informatica en media
el programa de ayuda het hulpprogramma communicatie, informatica en media
el programador,la programadora de programeur communicatie, informatica en media
el programma het programma het kantoor
el propósito het voornemen algemeen
el protagonista,la protagonista de hoofdpersonage kunst en literatuur
el provecho het voordeel algemeen
el proveedor de internet de provider communicatie, informatica en media
el psicólogo de psycholoog het beroep
el psiquiatra,la psiquiatra de psychiater het beroep
el pub de bar,het café,de nachtclub ontspanning
el público het publiek theater, bioscoop, film
el puchero de kookpot in de keuken
el pueblo het dorp algemeen
el puercoespín het stekelvarken de dieren
el puerro de prei eten en drinken
el puerto de poort communicatie, informatica en media
el puerto de haven verkeer en vervoer
el puf de poef de woning
el pulgar de duim het lichaam
el pulmón de long het lichaam
el pulpo de inktvis,de octopus de dieren
el puñetazo de vuistslag algemeen
el punto de vista het standpunt algemeen
el punzón,la lezna de priem,de els het gereedschap
el pupitre de lessenaar de school
el puré de puree eten en drinken
el puré de manzanas de appelmoes eten en drinken
el puré de patatas de aardappelpuree eten en drinken
el pus de etter de gezondheid
el queso de kaas eten en drinken
el queso curado de oude kaas,de belegen kaas eten en drinken
el queso fresco de platte kaas eten en drinken
el queso joven de jonge kaas eten en drinken
el queso semicurado de halfbelegen kaas eten en drinken
el quien die,diegene algemeen
el quiosco de kiosk communicatie, informatica en media
el quirófano de operatiekamer de gezondheid
el rábano de radijs eten en drinken
el radiador de radiator de woning
el rallador,la ralladora de rasp eten en drinken
el rape de zeeduivel eten en drinken
el rastrillo de hark het gereedschap
el rastrillo de hark het gereedschap
el ratón de muis de dieren
el ratón de muis communicatie, informatica en media
el rayo de bliksem het weer
el rebaño,la manada de kudde de dieren
el rebeco de gems de dieren
el rebelde de opstandeling algemeen
el recado de boodschap algemeen
el recepcionista de receptionist reizen
el receptor TDT de decoder communicatie, informatica en media
el recibidor de hal de woning
el recluso,la reclusa de gevangene algemeen
el recogedor het stofblik de woning
el reconocimiento het onderzoek de gezondheid
el reconocimiento de erkenning de school
el récord het record ontspanning
el recreo de pauze de school
el recto de endeldarm het lichaam
el recuerdo het souvenir reizen
el refresco de frisdrank eten en drinken
el refugiado,el fugitivo de vluchteling algemeen
el regalo het cadeau winkelen
el régimen,la dieta het dieet de gezondheid
el Registro de la Propiedad het kadaster de woning
el regreso de terugreis reizen
el rehén de gijzelaar algemeen
el relato het verslag,het verhaal kunst en literatuur
el relleno,el empaste de tandvulling het lichaam
el relojero de horlogemaker het beroep
el remitente,la remitente de afzender communicatie, informatica en media
el remolque de aanhangwagen,de caravan verkeer en vervoer
el Renacimiento de renaissance kunst en literatuur
el rencor de wrok de gevoelens
el reno het rendier de dieren
el repente de impuls algemeen
el reportaje de reportage communicatie, informatica en media
el reportero de reporter,de verslaggever communicatie, informatica en media
el reposacabezas de hoofdsteun verkeer en vervoer
el reptil het reptiel de dieren
el requisito de eis algemeen
el rescate het losgeld,de redding algemeen
el resfriado de verkoudheid de gezondheid
el respaldo de rugleuning algemeen
el restaurante het restaurant eten en drinken
el resto de rest,het restant het bedrijfsleven
el resumen de samenvatting kunst en literatuur
el reto de uitdaging algemeen
el retraso de vertraging reizen
el retrato het portret kunst en literatuur
el reuma de reuma de gezondheid
el revisor,la revisora de conducteur verkeer en vervoer
el rey de koning algemeen
el riesgo het risico verkeer en vervoer
el rifle,el revólver het geweer,het pistool algemeen
el rímel de mascara algemeen
el rinoceronte de neushoorn de dieren
el riñón de nier het lichaam
el riñones de lendenen het lichaam
el río de rivier de natuur
el ritmo het ritme kunst en literatuur
el rival de rivaal,de tegenstander,de concurrent algemeen
el rizo de haarkrul het lichaam
el robo,el atraco de roof algemeen
el rollo de puinhoop,de chaos algemeen
el romancero de dichtenbundel kunst en literatuur
el romanticismo de romantiek kunst en literatuur
el romero de rozemarijn eten en drinken
el rompeolas de golfbreker,de pier algemeen
el ron de rum eten en drinken
el rotulador de viltstift het kantoor
el rubí de robijn de kleding
el rugido het gebrul de dieren
el ruibarbo de rabarber eten en drinken
el ruido het geluid,het lawaai algemeen
el ruiseñor de nachtegaal de dieren
el sábado zaterdag dagen van de week
el sablazo de slag met scherp werktuig het gereedschap
el sacacorchos de kurkentrekker in de keuken
el saco de dormir de slaapzak reizen
el salame de salami eten en drinken
el salchichón de worst eten en drinken
el salero het zoutvaatje eten en drinken
el salmón de zalm de dieren
el salmón de zalm eten en drinken
el salón de woonkamer de woning
el saltamontes de sprinkhaan de dieren
el salto de altura het hoogspringen ontspanning
el salto de longitud het verspringen ontspanning
el saludo de groet algemeen
el salvapantallas de screensaver communicatie, informatica en media
el salvavidas de reddingsboei verkeer en vervoer
el sapo de pad de dieren
el saque de voorzet,de aftrap,de klantenservice algemeen
el sarampión de mazelen de gezondheid
el sargento de sergeant het beroep
el Saturno Saturnus de natuur
el scooter de nieves de sneeuwscooter verkeer en vervoer
el secador de haardroger algemeen
el secretario de secretaris het beroep
el secreto het geheim algemeen
el secuestrador de gijzelnemer algemeen
el segador de hooiwagen,de hooikar algemeen
el segundo de seconde dagen van de week
el seguro de verzekering het bedrijfsleven
el seguro de enfermedad de ziektekostenverzekering de gezondheid
el seguro de vida de levensverzekering het bedrijfsleven
el seguro del hogar de inboedelverzekering het bedrijfsleven
el sello de stempel het kantoor
el sello,la estampilla de postzegel communicatie, informatica en media
el semáforo,el disco het verkeerslicht verkeer en vervoer
el semiremolque de oplegger verkeer en vervoer
el señor meneer de familie
el sentido de richting verkeer en vervoer
el sentido het gevoel,zintuig het lichaam
el serial de tv-serie ontspanning
el servicio het toilet reizen
el servidor web de webserver communicatie, informatica en media
el sexo het geslacht algemeen
el sida aids de gezondheid
el siglo de eeuw dagen van de week
el siguiente,la siguiente de volgende algemeen
el silbato de fluitketel in de keuken
el silenciador de demper,de knalpot verkeer en vervoer
el silencio de stilte algemeen
el sillón de leunstoel,de fauteuil de woning
el siniestro het ongeluk,de ramp algemeen
el sinvergüenza de schoft algemeen
el sistema nervioso het zenuwstelsel het lichaam
el sistema operativo het besturingssysteem communicatie, informatica en media
el sitio de plek,de plaats algemeen
el sobre de enveloppe het kantoor
el sobrepeso het overgewicht de gezondheid
el sobrino,el primo de neef de familie
el socio,el miembro het lid algemeen
el sofá de zitbank de woning
el software de software communicatie, informatica en media
el sol de zon de natuur
el solar het perceel de woning
el soltero,la soltera de vrijgezel de familie
el sombrero de hoed de kleding
el sonido de klank,het geluid kunst en literatuur
el soplo het waaien,het zuchtje algemeen
el sordomudo,la sordomuda de doofstomme de gezondheid
el sostén de bh de kleding
el sótano,el basamento de kelder de woning
el sprinter de sprinter,de korteafstandloper ontspanning
el suavizante de wasverzachter algemeen
el submarino de onderzeeër verkeer en vervoer
el subsidio de paro de werkloosheidsuitkering het beroep
el suceso de gebeurtenis algemeen
el sucesor de opvolger algemeen
el sudor het zweet het lichaam
el suegro de schoonvader de familie
el sueldo het loon,de beloning het beroep
el suelo de vloer de woning
el sueño de droom algemeen
el suero het serum de gezondheid
el sufrimiento het leed de gevoelens
el suicidio de zelfmoord algemeen
el sujetador,el corpiño de bh de kleding
el supermercado de supermarkt winkelen
el supermercado de supermarkt het bedrijfsleven
el suplemento de toeslag verkeer en vervoer
el sur het zuiden het weer
el suricato het stokstaartje de dieren
el suspenso de onvoldoende de school
el suspiro de zucht de gevoelens
el susto de schrik de gevoelens
el tabaco de tabak,de sigaretten de gezondheid
el tablero de instrumentos het dashboard verkeer en vervoer
el taburete de kruk eten en drinken
el taco de plug het gereedschap
el tacto de tastzin,het gevoel algemeen
el taladro de boor het gereedschap
el taladro,la barrena de boormachine het gereedschap
el talento,el dotes het talent algemeen
el taller de werkplaats,het atelier,de garage het bedrijfsleven
el talón de hiel het lichaam
el talonario de cheques het chequeboekje het bedrijfsleven
el tango de tango kunst en literatuur
el tartajoso de stotteraar algemeen
el taxi de taxi verkeer en vervoer
el taxista,la taxista de taxichauffeur verkeer en vervoer
el té de thee eten en drinken
el teatro het theater theater, bioscoop, film
el techo het plafond de woning
el teclado het toetsenbord communicatie, informatica en media
el técnico,la técnica de technicus het beroep
el tejado het dak de woning
el tejido het weefsel het lichaam
el teléfono de telefoon communicatie, informatica en media
el teléfono de telefoon de woning
el telesquí de skilift ontspanning
el teletexto teletekst communicatie, informatica en media
el televidente,la televidente de televisiekijker communicatie, informatica en media
el televisor het televisietoestel communicatie, informatica en media
el tema het thema de school
el temblor de rilling,de huivering de gevoelens
el temporero de seizoensarbeider het beroep
el tenedor de vork eten en drinken
el tenis tennis ontspanning
el termo de thermoskan eten en drinken
el termostato de thermostaat de woning
el terremoto de aardbeving de natuur
el terreno het terrein algemeen
el terreno de caza het jachtveld algemeen
el terrón het klompje,het klontje eten en drinken
el tesoro de schat,de schatkist algemeen
el texto de tekst kunst en literatuur
el tiburón de haai de dieren
el tiempo het weer het weer
el tiempo libre de vrije tijd ontspanning
el tifón,el tornado de wervelwind,de tornado het weer
el tigre de tijger de dieren
el timbre de deurbel de woning
el tímpano het trommelvlies het lichaam
el tío de oom de familie
el tipo het type algemeen
el tipo de letra het lettertype communicatie, informatica en media
el tirante het schouderbandje de kleding
el título de titel kunst en literatuur
el título de titel,de doctor de school
el tobillo de enkel,het voetgewricht het lichaam
el tocadiscos de platenspeler kunst en literatuur
el tocadiscos compacto de cd-speler kunst en literatuur
el tocador de toilettafel de woning
el tocino het spek algemeen
el todoterreno de tereinwagen verkeer en vervoer
el toldo het zonnescherm algemeen
el tomate de tomaat eten en drinken
el tomillo de tijm eten en drinken
el tóner de toner het kantoor
el tono de toon,de toonsoort algemeen
el tono de toon,de toonsoort kunst en literatuur
el topo de mol de dieren
el tórax de borstkast het lichaam
el torero,la torera,el matador de stierenvechter algemeen
el tornillo de schroef het gereedschap
el toro de stier de dieren
el tostador,la tostadora de broodrooster eten en drinken
el trabajador,el obrero de arbeider het beroep
el trabajo het werk het beroep
el trabajo doméstico het huishoudelijk werk de woning
el trabajo temporero de seizoensarbeid het beroep
el tractor de tractor het bedrijfsleven
el traductor de vertaler het beroep
el tráfico,la circulación,el tránsito het verkeer verkeer en vervoer
el traje de baño het badpak de kleding
el traje,el terno het pak de kleding
el trámite de formaliteit algemeen
el tramo het stuk,het gedeelte,de etappe algemeen
el transporte público het openbaar vervoer verkeer en vervoer
el tranvía de tram verkeer en vervoer
el trapo de doek,de lap de woning
el trasero het achterwerk,de poep het lichaam
el trasto de rommel algemeen
el tratamiento de behandeling de gezondheid
el tratamiento de textos de tekstverwerking communicatie, informatica en media
el trébol de klaver de natuur
el tren de trein verkeer en vervoer
el tren de alta velocidad de hogesnelheidstrein verkeer en vervoer
el tren de cercanías de stoptrein verkeer en vervoer
el tren de mercancías de goederentrein verkeer en vervoer
el trigo de tarwe eten en drinken
el trompetista de trompetblazer ontspanning
el tronco de boomstam de natuur
el trozo het stuk,het deel algemeen
el trueno de donder het weer
el tubo de pijp de woning
el tulipán de tulp algemeen
el túnel de tunnel algemeen
el turismo het toerisme reizen
el turista,la turista de toerist reizen
el turno beurt winkelen
el turno de dienst het beroep
el umbral de la pobreza de armoedegrens algemeen
el uniforme het uniform de kleding
el universo het universum de natuur
el Urano Uranus de natuur
el uso het gebruik,de toepassing algemeen
el vagón de wagon verkeer en vervoer
el valle de valei de natuur
el valor de waarde algemeen
el vapor de damp eten en drinken
el vaso,la copa het glas eten en drinken
el váter de wc de woning
el vecino de buurman de woning
el velero de zeilboot ontspanning
el vendedor,el dependiente de verkoper het beroep
el vendimiador de druivenplukker het beroep
el veneno het vergif de gezondheid
el ventilador de ventilator de woning
el Venus Venus de natuur
el verano de zomer dagen van de week
el verdulero de groenteboer het beroep
el vestido de jurk de kleding
el veterinario de dierenarts het beroep
el viaje de reis reizen
el viajero,la viajera de reiziger reizen
el video de video communicatie, informatica en media
el viento de wind het weer
el vientre de buik het lichaam
el viernes vrijdag dagen van de week
el vigilante,la vigilante de bewaker het beroep
el vigor de stuwkracht,de kranigheid algemeen
el vinagre de azijn eten en drinken
el vino de wijn eten en drinken
el virus het virus communicatie, informatica en media
el visado het visum reizen
el viudo de weduwnaar de familie
el volante het stuur verkeer en vervoer
el volcán de vulkaan de natuur
el volumen het volume communicatie, informatica en media
el vuelo de vlucht verkeer en vervoer
el yate het jacht verkeer en vervoer
el yerno de schoonzoon de familie
el yeso het gips de woning
el yogur de yoghurt eten en drinken
el zapatero de schoenmaker het beroep
el zapatero de schoenenkast de woning
el zinc,el cinc het zink het gereedschap
el zorillo het stinkdier de dieren
el zorro de vos de dieren
el zumo,el jugo het sap eten en drinken
eléctrico,eléctrica elektrisch het bedrijfsleven
elegir kiezen,uitkiezen algemeen
elevado,elevada hoog algemeen
elevar tillen,verhogen,bevorderen algemeen
embarazada zwanger de gezondheid
embarazar belemmeren algemeen
embarcar,embarcarse aan boord gaan,instappen,inschepen verkeer en vervoer
emborracharse zich bedrinken,dronken worden algemeen
emitir,transmitir uitzenden communicatie, informatica en media
emocionante ontroerend de gevoelens
emocionarse ontroerd geraken de gevoelens
empacar inpakken algemeen
empapado doorweekt algemeen
empeñar verpanden algemeen
empeñarse zijn uiterste best doen algemeen
empezar,comenzar beginnen,van start gaan algemeen
emplear gebruiken,besteden algemeen
empujar duwen,dwingen algemeen
en directo live communicatie, informatica en media
en efectivo contant,in contanten het bedrijfsleven
en línea online communicatie, informatica en media
en ningún caso in geen geval algemeen
en serio serieus,ernstig algemeen
enamorarse verliefd worden algemeen
enano,enana heel klein algemeen
encantado,encantada aangenaam algemeen
encantar betoveren de gevoelens
encarcelado,encarcelada gevangen genomen algemeen
encarcelar opsluiten,gevangenzetten algemeen
encargar opdracht geven het bedrijfsleven
encender aandoen,aansteken algemeen
encerrar opsluiten algemeen
encerrarse zich opsluiten algemeen
enchufar inschakelen de woning
encima boven,bovenop algemeen
encontrarse zich bevinden,elkaar ontmoeten algemeen
enero januari dagen van de week
enfadado,enojado,obstinado boos de gevoelens
enfadar boos maken algemeen
enfadarse,enojarse boos worden de gevoelens
enfermar ziek maken,ziek worden de gezondheid
enfermo,enferma ziek de gezondheid
enfrentar confronteren algemeen
engañado,estafado bedrogen,wijsgemaakt algemeen
engañar misleiden,bedriegen algemeen
engañarse mislukken,floppen algemeen
enganchado verslaafd algemeen
engordar dikker worden algemeen
enhorabuena gefeliciteerd de gevoelens
enredar in de war maken,compliceren algemeen
enredarse vlechten algemeen
ensalzar lofprijzen algemeen
enseñar onderwijzen,laten zien de school
entender,comprender begrijpen algemeen
enterar op de hoogte stellen algemeen
enterarse kennis nemen,merken,snappen algemeen
entrar binnenkomen algemeen
entregar overhandigen,geven algemeen
entrenarse,entrenar trainen ontspanning
entretenerse zich bezig houden ontspanning
entrevistar interviewen communicatie, informatica en media
entrometerse zich bemoeien algemeen
entusiasmar enthousiast maken de gevoelens
entusiasmarse enthousiast zijn de gevoelens
envejecer oud worden,vergrijzen algemeen
envidiar,tener celos benijden,jaloers zijn de gevoelens
envolver inpakken,verpakken algemeen
equiparar gelijk stellen algemeen
equivocado verkeerde,onjuist algemeen
equivocarse,confundirse zich vergissen algemeen
es luna creciente eerste kwartier het weer
es luna llena,hay luna volle maan het weer
es luna menguante laatste kwartier het weer
es luna nueve,no hay luna nieuwe maan het weer
escanear scannen communicatie, informatica en media
esclarecer ophelderen algemeen
escoger uitkiezen eten en drinken
escolar academisch,schools de school
esconder,ocultar verstoppen,verbergen algemeen
esconderse,ocultarse zich verbergen algemeen
escribir schrijven kunst en literatuur
escrito schriftelijk de school
escuchar luisteren communicatie, informatica en media
escupir spugen,uitspugen algemeen
ese,esa,eso dat,die algemeen
esforzar forceren algemeen
esforzarse zich inspannen algemeen
esfumarse er vandoor gaan,er tussenuit knijpen algemeen
español Spaans reizen
espantoso verschrikkelijk algemeen
especializado gespecialiseerd het beroep
especializarse zich specialiseren het beroep
especialmente bovendien,daarenboven algemeen
espectacular spannend,boeiend,opwindend de gevoelens
esperar wachten algemeen
espeso,espesa dik algemeen
espiar spioneren,begluren algemeen
espléndido schitterend algemeen
espontáneo spontaan algemeen
esquiar skiën ontspanning
establecerse zich vestigen het bedrijfsleven
Estados Unados Verenigde Staten reizen
estafar oplichten algemeen
estar zijn algemeen
estar alegre vrolijk zijn,aangeschoten zijn algemeen
estar bien,sentar bien goed staan winkelen
estar con el mono ontwenningsverschijnselen hebben algemeen
estar de pie staan het lichaam
estar enamorado de op iemand verliefd zijn de gevoelens
estar harto er genoeg van hebben algemeen
estar hecho polvo uitgeput zijn algemeen
estar listo klaar zijn algemeen
estar mal,sentar mal slecht staan algemeen
estar relacionado goede relaties hebben algemeen
estar sentado zitten algemeen
estar vivo in leven zijn algemeen
este,esta,esto dit,deze algemeen
estético,estética estetisch kunst en literatuur
estimado,estimada geachte algemeen
estirar rekken,uitrekken algemeen
estofado,estofada gestoofd eten en drinken
estornudar niezen de gezondheid
estrecho,estrecha smal,nauw winkelen
estrenar voor het eerst gebruiken algemeen
estresado overspannen,overwerkt algemeen
estropeado,estropeada,dañado,dañada kapot,stuk verkeer en vervoer
estropear beschadigen algemeen
estropearse kapot gaan het bedrijfsleven
estudiar studeren de school
evaluar evalueren algemeen
evitar vermijden algemeen
examinarse examen doen de school
excarcelar vrijlaten algemeen
excluir,alijar uitschakelen algemeen
excusar verontschuldigen,excuseren algemeen
excusarse zich verontschuldigen algemeen
exigir eisen algemeen
explotar ontploffen,barsten algemeen
exponer tentoonstellen,exposeren kunst en literatuur
exportar exporteren,uitvoeren het bedrijfsleven
expresar uiten,uitdrukken de gevoelens
exprimir uitpersen eten en drinken
exquisito verrukkelijk eten en drinken
extrañar missen algemeen
extrañarse zich verbazen algemeen
extranjero buitenlands algemeen
extraño,extraña vreemd,merkwaardig algemeen
fabricar,elaborar vervaardigen het bedrijfsleven
fácil gemakkelijk de school
factible uitvoerbaar,haalbaar algemeen
fallecer overlijden algemeen
faltar ontbreken,mankeren,te weinig zijn algemeen
familiar bekend,vertrouwd,familiair de familie
fascinar boeien algemeen
fastidiar ergeren de gevoelens
fatal dodelijk,onvermijdelijk algemeen
favorito lievelings algemeen
febrero februari dagen van de week
feliz gelukkig de gevoelens
femenino,femenina vrouwelijk het lichaam
feo,fea lelijk algemeen
feroz woest,wild,razend de gevoelens
fértil vruchtbaar het bedrijfsleven
fertilizar bemesten de natuur
fiar op krediet kopen,toevertrouwen,borg staan algemeen
fiarse vertrouwen algemeen
fichar timen,de tijd opnemen algemeen
fiel,leal trouw algemeen
figurar voorwenden algemeen
figurarse zich voorstellen algemeen
fijar bevestigen,vastmaken,vastleggen algemeen
fijarse zich vastleggen algemeen
fijo vast het beroep
firmar tekenen,ondertekenen het bedrijfsleven
físico lichamelijk,fysiek het lichaam
fomentar bevorderen algemeen
forastero,forastera vreemd,buitenlands reizen
formal formeel algemeen
formatear formatteren communicatie, informatica en media
forzar forceren,dwingen algemeen
fracasar mislukken algemeen
fracturado,fracturada gebroken,verscheurd,verbrijzeld algemeen
francés,francesa Frans reizen
freír bakken eten en drinken
frenar remmen verkeer en vervoer
fresco vers eten en drinken
fresquito fris,koel,frisjes het weer
frito gefrituurd eten en drinken
frito gebakken eten en drinken
frotar wrijven algemeen
fuera buiten algemeen
fuera de línea offline communicatie, informatica en media
fuerte sterk,stevig algemeen
fugado gevlucht,uitgeweken algemeen
fumar roken de gezondheid
funcionar functioneren het gereedschap
fundar una familia een gezin stichten de familie
fundar,establecer vestigen,oprichten het bedrijfsleven
fundir smelten,ruïneren algemeen
fundirse doorbranden de woning
furioso woede algemeen
futuro,futura toekomstig algemeen
ganar winnen ontspanning
ganar verdienen het beroep
garantizar garanderen algemeen
gastar uitgeven het bedrijfsleven
gemir janken,jammeren algemeen
generoso vrijgevig algemeen
genial geweldig,briljant algemeen
gestionar beheren,besturen algemeen
girar,torcer,doblar afslaan verkeer en vervoer
gordo,gorda dik algemeen
grabar opnemen kunst en literatuur
gracias bedankt algemeen
grande groot algemeen
grapar nieten,vastnieten het kantoor
gratinado,gratinada gegratineerd eten en drinken
gratuito,gratis,franco gratis algemeen
grave ernstig algemeen
gris grijs de kleuren
gritar schreeuwen algemeen
grosero onbeschoft algemeen
guapo,guapa knap,mooi algemeen
guardar,vigilar bewaren,toezicht houden algemeen
guiñar knipogen algemeen
gustar leuk vinden,houden van algemeen
hábil handig algemeen
habitado,habitada bewoond reizen
hablar,conversar spreken,praten algemeen
hace calor het is warm het weer
hace frío het is koud het weer
hace sol het is zonnig het weer
hace viento het is winderig het weer
hacer doen,maken algemeen
hacer clic klikken communicatie, informatica en media
hacer codos blokken,studeren de school
hacer cosquillas,cosquillear kietelen,kriebelen de gevoelens
hacer faltas fouten maken algemeen
hacer labores,hacer trabajos manuales handwerken,knutselen ontspanning
hacer transbordo overstappen verkeer en vervoer
hacer un seguro een verzekering afsluiten het bedrijfsleven
hacerse daño zich verwonden,zich pijn doen algemeen
hacia un lado terzijde,terloops algemeen
hallar,encontrar vinden,ontmoeten algemeen
hallarse zich bevinden,uithangen algemeen
hambriento hongerig eten en drinken
hasta luego tot ziens algemeen
hasta pronto tot gauw algemeen
hay granizo het hagelt het weer
hay hielo er is ijzel het weer
hay humedad het is vochtig het weer
hay nieve het sneeuwt het weer
hay nubes het is bewolkt het weer
hay tormenta het onweert het weer
hecho klaar,rijp,gaar,gewend algemeen
hembra vrouwelijk de dieren
hender doorhakken,kloven,klieven algemeen
herido,herida gewond de gezondheid
herir verwonden,kwetsen de gezondheid
herirse gewond raken de gezondheid
hervido,hervida gekookt eten en drinken
higiénico,higiénica hygiënisch algemeen
hinchado,hinchada gezwollen de gezondheid
hola hallo algemeen
holandés Nederlands reizen
hondo,honda diep algemeen
honrado oprecht algemeen
honrar,honorar eren algemeen
honroso eervol algemeen
hostigar uitdagen,provoceren de gevoelens
huir ontvluchten algemeen
humilde arm,eenvoudig algemeen
hundido uitgemergeld,broodmager de gezondheid
hundir,sumergir onderdompelen algemeen
hundirse vervallen,verkommeren,vergaan algemeen
identificar identificeren algemeen
ignorante onwetend algemeen
ignorar negeren algemeen
igual gelijk,identiek algemeen
igualmente evenzo,insgelijks algemeen
ilegal illegaal algemeen
imaginarse zich voorstellen algemeen
imitar imiteren algemeen
imparcial onpartijdig algemeen
impedir verhinderen algemeen
implicado betrokken algemeen
importante belangrijk algemeen
importar importeren,invoeren het bedrijfsleven
impresionante indrukwekkend reizen
impresionar indruk maken de gevoelens
imprimir drukken communicatie, informatica en media
impuro vervuild,onzuiver algemeen
imputar wijten,toeschrijven algemeen
incapaz niet in staat algemeen
incitar aansporen algemeen
incluido inbegrepen algemeen
incómodo ongemakkelijk de woning
incorporarse meedoen,overeind komen algemeen
increíble ongeloofwaardig,ongelooflijk algemeen
increíblemente schandalig algemeen
incurable ongeneeslijk de gezondheid
indeciso besluiteloos algemeen
indeterminado,indeterminada onbepaald,onduidelijk,vaag algemeen
indiferente onverschillig algemeen
individual individueel algemeen
industrial industrieel het bedrijfsleven
infectarse besmet worden,gaan ontsteken de gezondheid
infiltrar infiltreren algemeen
inflamarse opzwellen,ontsteken de gezondheid
influir beïnvloeden communicatie, informatica en media
informal informeel algemeen
informar berichten,informeren algemeen
inglés Engels reizen
iniciar starten communicatie, informatica en media
inmortalizar vereeuwigen algemeen
inolvidable onvergetelijk algemeen
inseguro onveilig algemeen
insistir erop staan algemeen
insoportable onverdraaglijk algemeen
inspirar inademen,inspireren algemeen
instalar installeren de woning
instalar installeren communicatie, informatica en media
insultar uitschelden algemeen
integrar integreren algemeen
intelectual intellectueel algemeen
inteligente intelligent algemeen
intencionado,intencionada opzettelijk de gevoelens
intentar,probar proberen algemeen
interesado geïnteresseerd algemeen
interesar interesseren algemeen
interesarse zich interesseren algemeen
interrumpir onderbreken communicatie, informatica en media
intervenir bemiddelen,deelnemen algemeen
intranquilo onrustig de gevoelens
introvertido introvert de gevoelens
inundarse onderlopen,overspoeld worden algemeen
inventar uitvinden algemeen
invitar uitnodigen algemeen
involucrar verwikkelen algemeen
inyectar een injectie geven de gezondheid
ir gaan algemeen
ir de compras winkelen,boodschappen doen winkelen
irresponsable onverantwoordelijk algemeen
irrumpir binnenstormen algemeen
irse weggaan,vertrekken algemeen
izquierda links algemeen
jadear hijgen algemeen
joder lastig vallen algemeen
joven jong algemeen
jubilado,jubilada gepensioneerd algemeen
judío,judía joods algemeen
jugar spelen ontspanning
jugoso sappig eten en drinken
julio juli dagen van de week
junio juni dagen van de week
juntarse gaan samenwonen de familie
jurar vloeken algemeen
justo rechtvaardig,eerlijk algemeen
juvenil jeugdig algemeen
juzgar oordelen,beoordelen algemeen
la abeja de bij de dieren
la academia de academie de school
la acción de handeling,de daad algemeen
la aceituna,la oliva de olijf eten en drinken
la acepilladora de schaafmachine het gereedschap
la acera,la vereda de stoep,het voetpad verkeer en vervoer
la acogida de welkomstgroet,het onthaal,de ontvangst algemeen
la actitud de houding algemeen
la actividad de activiteit algemeen
la actualización de update communicatie, informatica en media
la acuarela het aquarel kunst en literatuur
la acumulación de opeenhoping algemeen
la adelfa de oleander de natuur
la admisión de toelating de school
la aduana de douane reizen
la afición de hobby ontspanning
la afirmación de bewering algemeen
la agallas de moed,de vastberadenheid de gevoelens
la agencia het agentschap,het bemiddelingskantoor het bedrijfsleven
la agencia de viajes het reisbureau reizen
la agenda de agenda het kantoor
la agricultura de landbouw het bedrijfsleven
la agudeza de scherpheid algemeen
la aguja de naald de gezondheid
la ala de vleugel de dieren
la ala,el algodón het katoen het gereedschap
la alacena de kast de woning
la alarma het alarm de woning
la albahaca basilicum eten en drinken
la albóndiga de gehaktbal eten en drinken
la alcachofa de artisjok eten en drinken
la aldaba de deurklopper de woning
la aleación de legering het gereedschap
la alegría de vreugde de gevoelens
la alegría de la casa het vlijtig liesje de natuur
la alergia de allergie de gezondheid
la aleta de vin de dieren
la aleta pectoral de borstvin de dieren
la alfombra het tapijt de woning
la alianza de trouwring,de verbondenheid algemeen
la almeja de mossel de dieren
la almendra de amandel eten en drinken
la almohada het hoofdkussen,het kussen,de kussensloop algemeen
la almohada,el cojín het kussen de woning
la almohadilla het stempelkussen het kantoor
la altura de lengte,de hoogte het lichaam
la ama de casa de huisvrouw de woning
la amabilidad,la bondad de vriendelijkheid algemeen
la amada het liefje,de geliefde algemeen
la amante de minnares de familie
la amapola de klaproos,de papaver algemeen
la ambulancia de ziekenauto de gezondheid
la amenaza de bedreiging algemeen
la amiga de vriendin algemeen
la amistad de vriendschap de familie
la ampolla de blein,de blaar de gezondheid
la añadidura de bakstenen voegen de woning
la anestesia de anesthesie,de verdoving de gezondheid
la añoranza de heimwee,het verlangen de gevoelens
la ansiedad de spanning,de angst de gevoelens
la anta de tapir de dieren
la antena de antenne communicatie, informatica en media
la antigüedad de oudheid dagen van de week
la apendicitis de blindedarmontsteking de gezondheid
la apuesta de weddenschap ontspanning
la aqueología de archeologie de school
la araña de spin de dieren
la ardilla de eekhoorn de dieren
la arena het zand de woning
la arroba het apestaartje communicatie, informatica en media
la arruga de huidrimpel,de rimpel het lichaam
la arteria de slagader het lichaam
la artesanía het handwerk,het ambachtswerk het bedrijfsleven
la articulación de la rodilla het kniegewricht het lichaam
la articulación del hombro het schoudergewricht het lichaam
la articulación,la juntura het gewricht het lichaam
la asamblea het congres de school
la asignatura het schoolvak de school
la asistencia de aanwezigheid algemeen
la asistencia domiciliaria de thuiszorg het beroep
la aspirina de aspirine de gezondheid
la Asunción Hemelvaart dagen van de week
la ataque de aanval de gezondheid
la atención de aandacht algemeen
la atleta de atlete ontspanning
la atracción de aantrekkingskracht de gevoelens
la auto-escuela de autorijschool verkeer en vervoer
la autopista,la autovía de snelweg verkeer en vervoer
la avalancha de lawine de natuur
la avellana de hazelnoot eten en drinken
la avena de haver eten en drinken
la avenida de boulevard verkeer en vervoer
la avería de autopech verkeer en vervoer
la aviación de luchtvaart verkeer en vervoer
la avispa de wesp de dieren
la axila de oksel het lichaam
la ayuda,la señora de limpieza de schoonmaakster het beroep
la azada de schoffel het gereedschap
la azafata de stewardess verkeer en vervoer
la azotea het plat dak de woning
la bailaora de flamencodanseres kunst en literatuur
la bailarina de balletdanseres kunst en literatuur
la balas de kogels algemeen
la baldosa de vloertegel de woning
la ballesta de kruisboog algemeen
la banca het bankwezen,de bank het bedrijfsleven
la banda,la banda de música de muziekgroep kunst en literatuur
la bandeja het dienblad eten en drinken
la bandera,la enseña de vlag algemeen
la bañera de badkuip de woning
la banqueta de barkruk eten en drinken
la barandilla de reling de woning
la barba de baard het lichaam
la barbilla de kin het lichaam
la barca de roeiboot verkeer en vervoer
la barra de staaf,de stang algemeen
la barra de pan het stokbrood eten en drinken
la barra,el mostrador de toog eten en drinken
la barriga het onderlijf het lichaam
la basura het afval de woning
la bata de kamerjas de kleding
la batería de accu het gereedschap
la batida de terreinverkenning algemeen
la batidora de mixer in de keuken
la baya de bes eten en drinken
la bayeta,el paño,la rodilla de dweil de woning
la bebida het drankje eten en drinken
la beca de studiebeurs de school
la belga de Belgische reizen
la Bélgica België reizen
la belleza de schoonheid algemeen
la bellota de eikel de natuur
la benevolencia de liefdadigheid,de welwillendheid algemeen
la berenjena de aubergine eten en drinken
la bestia het beest de dieren
la biblioteca de bibliotheek de school
la bicicleta,la bici de fiets verkeer en vervoer
la bilis de gal het lichaam
la biología de biologie de school
la biquini de bikini de kleding
la bisabuela de overgrootmoeder de familie
la bisagra het scharnier de woning
la blusa de bloes de kleding
la boca de mond het lichaam
la boda de bruiloft de familie
la bodega wijnhuis,wijnkelder winkelen
la bola de bal,de knikker algemeen
la boletería,la ventanilla het loket verkeer en vervoer
la Bolivia Bolivia reizen
la bombilla de gloeilamp de woning
la bombilla de ahorra de spaarlamp algemeen
la bondad de goedheid algemeen
la botella de fles winkelen
la braga het slipje de kleding
la brocha de scheerkwast algemeen
la brocha de kwast de woning
la broma,el chiste de grap ontspanning
la bronca de berisping,het gejoel algemeen
la bruja de heks algemeen
la brújula het kompas verkeer en vervoer
la bufanda,el chal de sjaal de kleding
la bujía de bougie verkeer en vervoer
la burbuja de luchtbel algemeen
la butaca de fauteuil de woning
la caballa de makreel de dieren
la cabeza het hoofd,de kop het lichaam
la cabina telefónica de telefooncel communicatie, informatica en media
la cabra de geit de dieren
la cadena de zender communicatie, informatica en media
la cadera de heup het lichaam
la cafetera,la máquina de café het koffiezetapparaat eten en drinken
la cafetería de cafeteria eten en drinken
la caja de doos,de kist,de kassa winkelen
la caja de ahorros de spaarbank het bedrijfsleven
la caja de seguridad de brandkast algemeen
la caja fuerte de kluis het bedrijfsleven
la cajera de kassierster het bedrijfsleven
la cajera de kassierster het beroep
la calabaza de pompoen eten en drinken
la calavera,el coco de schedel het lichaam
la calculadora de rekenmachine het kantoor
la calefacción de verwarming de woning
la calidad de kwaliteit de kleding
la calle de straat verkeer en vervoer
la calma de kalmte algemeen
la calzada de rijbaan verkeer en vervoer
la cama het bed de woning
la cámara de camera ontspanning
la cámara de binnenband verkeer en vervoer
la cámara de cine de filmcamera ontspanning
la cámara digital de digitale camera ontspanning
la camilla de brancard de gezondheid
la camioneta de bestelbus verkeer en vervoer
la camisa het overhemd de kleding
la camiseta de t-shirt de kleding
la campana de klok algemeen
la campana de humo de afzuigkap in de keuken
la campeona de kampioene ontspanning
la caña de azúcar het rietsuiker eten en drinken
la canasta de mand ontspanning
la canción,el canto het lied kunst en literatuur
la candidata,el candidato de kandidaat,de sollicitant algemeen
la canela de kaneel eten en drinken
la cantante de zangeres kunst en literatuur
la canteras de steengroeve algemeen
la cantidad de hoeveelheid algemeen
la capacidad de capaciteit algemeen
la capas de regio,de streek reizen
la capilla de kapel kunst en literatuur
la cápsula de cabine,de capsule algemeen
la cara,el rostro het gezicht het lichaam
la caravana de caravan reizen
la cárcel de gevangenis algemeen
la caries het tandbederf het lichaam
la carne het vlees eten en drinken
la carne de cordero het lamsvlees de dieren
la carne picada het gehakt eten en drinken
la carnicería de slagerij,de slager winkelen
la carpa de karper de dieren
la carpeta de map communicatie, informatica en media
la carpeta de map het kantoor
la carpintería het timmerwerk het gereedschap
la carrera de studie de school
la carrera de wedstrijd,de race ontspanning
la carretera,la autovía de autoweg verkeer en vervoer
la carretilla de kruiwagen het gereedschap
la carta de menukaart eten en drinken
la carta de brief communicatie, informatica en media
la carta de speelkaart ontspanning
la carta registrada de aangetekende brief communicatie, informatica en media
la casa het huis de woning
la casa de retiro het bejaardentehuis algemeen
la casa de socorro de eerstehulppost de gezondheid
la cáscara de schil eten en drinken
la castaña de kastanje eten en drinken
la catarata de waterval de natuur
la catarinita het lieveheersbeestje de dieren
la catedral de kathedraal reizen
la causa de oorzaak,de reden algemeen
la caza het jagen,jacht ontspanning
la cazuela de braadpan in de keuken
la cebada de gerst eten en drinken
la cebolla de ui eten en drinken
la cebra de zebra de dieren
la ceja de wenkbrauw het lichaam
la celda de cel algemeen
la célula madre de stamcel het lichaam
la célula solar de zonnecel de woning
la cena het avondmaal eten en drinken
la ceniza de as algemeen
la cereza de kers eten en drinken
la cerilla de lucifer algemeen
la cerveza het bier eten en drinken
la cesta het mandje winkelen
la chabola het krot de woning
la chapuza het lapwerk algemeen
la chaqueta de jas de kleding
la chatarra de schroot,het oud ijzer algemeen
la chimenea de schoorsteen de woning
la chinche de luis de dieren
la chincheta de duimspijker,de punaise het kantoor
la chivita,la delatora de verklikster algemeen
la chuleta de karbonade eten en drinken
la cicatriz het litteken de gezondheid
la ciencia de wetenschap de school
la cifra,el número het getal de school
la cigala de kleine zeekreeft eten en drinken
la cigüeña de ooievaar de dieren
la cima het hoogste punt,de top de natuur
la cinta adhesiva,el celo het plakband het kantoor
la cinta métrica,la regla de meetlat het gereedschap
la cintura de taille het lichaam
la ciruela de pruim eten en drinken
la cirugía de chirurgie de gezondheid
la cita het citaat kunst en literatuur
la cita de afspraak het beroep
la ciudad de stad de woning
la clara het eiwit eten en drinken
la clase de klas de school
la clave de code,de oplossing,het sleutelwoord algemeen
la clavícula het sleutelbeen het lichaam
la clavija de stekker de woning
la clemencia de genadigheid de gevoelens
la clínica de kliniek,de praktijk de gezondheid
la cloaca,la alcantarilla de riool de woning
la cobertura het bereik communicatie, informatica en media
la cobra de brilslang de dieren
la cocina de keuken,het fornuis in de keuken
la codicia de hebzucht algemeen
la col de kool eten en drinken
la cola de staart de dieren
la cola de rij theater, bioscoop, film
la cola,el pegamento de lijm het gereedschap
la colina de heuvel de natuur
la colisión de botsing verkeer en vervoer
la collección de verzameling,de collectie ontspanning
la colmena,el enjambre de bijenkorf,de bijenkolonie de dieren
la Colombia Colombia reizen
la columna de zuil de woning
la columna vertebral de ruggengraat,de wervelkolom het lichaam
la combinación de onderjurk de kleding
la comedia de komedie theater, bioscoop, film
la comida het eten eten en drinken
la comisión de commisie het bedrijfsleven
la cómoda,la cajonera de ladenkast de woning
la compañera,la pareja de partner de familie
la compañía de teatro het theatergeschelschap theater, bioscoop, film
la comparación de vergelijking algemeen
la compasión het medelijden de gevoelens
la competencia de competentie algemeen
la competición de wedstrijd,de competitie,de concurrentie ontspanning
la complejidad de complexiteit algemeen
la composición de compositie,het muziekstuk kunst en literatuur
la compra de boodschap,de aankoop winkelen
la compra de inkoop het bedrijfsleven
la compresa higiénica het maandverband algemeen
la computadora portátil,el ordenador portátil de laptop communicatie, informatica en media
la computadora,el ordenador de computer,de pc communicatie, informatica en media
la comunidad de gemeenschap algemeen
la concha de schelp de natuur
la conciencia het bewustzijn de gevoelens
la condena de veroordeling,de afkeuring algemeen
la condición de voorwaarde het bedrijfsleven
la conexión de verbinding communicatie, informatica en media
la conexión inalámbrica de draadloze verbinding communicatie, informatica en media
la confianza het vertrouwen de gevoelens
la confirmación de bevestiging algemeen
la conserva inmaak winkelen
la consigna het bagagedepot reizen
la consonante de medeklinker de school
la construcción de constructie de woning
la consulta het spreekuur de gezondheid
la contraseña het wachtwoord communicatie, informatica en media
la convulsión de stuiptrekking de gezondheid
la copia de kopie het kantoor
la copia de seguridad de back-up communicatie, informatica en media
la copia pirata de illegale kopie communicatie, informatica en media
la corbata de stropdas de kleding
la coriosidad de nieuwsgierigheid algemeen
la corona de kroon algemeen
la correa del perro de hondenriem de dieren
la corresponsal de correspondente communicatie, informatica en media
la corrida de toros het stierengevecht algemeen
la cortacésped,la cortadora de césped de grasmaaier het gereedschap
la cortadora de césped,el cortacésped de grasmaaier de woning
la cortina het gordijn de woning
la cosita de bagatel,het dingetje algemeen
la cosquilla,el cosquilleo de kriebeling de gevoelens
la Costa Rica Costa Rica reizen
la costumbre,el hábito de gewoonte algemeen
la costura het naaiwerk het beroep
la cotorra de parkiet de dieren
la crema de crème algemeen
la crema para el sol zonnebrandcrème algemeen
la cremación de crematie algemeen
la cremallera de rits de kleding
la crianza de opvoeding algemeen
la crítica de kritiek kunst en literatuur
la crónica de kroniek communicatie, informatica en media
la Cuba Cuba reizen
la cubierta het dek verkeer en vervoer
la cucaracha de kakkerlak de dieren
la cuchara de lepel eten en drinken
la cucharada de eetlepel eten en drinken
la cucharilla het theelepeltje eten en drinken
la cuchilla de afeitar het scheermes algemeen
la cuchilla de afeitar het scheermesje algemeen
la cuenta de rekening eten en drinken
la cuenta de rekening het bedrijfsleven
la cuerda het touw het gereedschap
la cueva,la caverna de grot,de spelonk,het hol de natuur
la cultura de cultuur kunst en literatuur
la cuna de wieg de woning
la cuñada de schoonzus de familie
la cúpula de koepel de woning
la cura de behandeling,de genezing de gezondheid
la curva de bocht verkeer en vervoer
la daga,el puñal de dolk algemeen
la decadencia de decadentie,het verval,de achteruitgang algemeen
la decepción de teleurstelling de gevoelens
la decisión de beslissing algemeen
la decoración de wooninrichting de woning
la dentadura het gebit het lichaam
la denuncia de aanklacht algemeen
la deportista de sportvrouw ontspanning
la depresión de depressie de gevoelens
la derrota de nederlaag algemeen
la descarga de ontlading algemeen
la desgracia,el percance het ongeluk,de pech de gevoelens
la desigualdad de ongelijkheid algemeen
la despensa de voorraadkast,de bijkeuken in de keuken
la desviación de omleiding verkeer en vervoer
la deuda de schuld het bedrijfsleven
la diabetes de suikerziekte de gezondheid
la diarrea la diarree de gezondheid
la dietética de voedingsleer eten en drinken
la digital het vingerhoedskruid de natuur
la dirección het adres de woning
la dirección het adres communicatie, informatica en media
la dirección de directie,de bedrijfsleiding het bedrijfsleven
la discapacidad de handicap het lichaam
la disciplina tak(sport),de discipline ontspanning
la discoteca de discotheek ontspanning
la disputa,la riña de ruzie,de discussie,het probleem algemeen
la distracción de afleiding ontspanning
la diversión het vermaak,de ontspanning ontspanning
la doble cara pokerface ontspanning
la docena het dozijn winkelen
la documentación del coche de autopapieren verkeer en vervoer
la dorada de goudbrasem eten en drinken
la droga de drugs de gezondheid
la droguería de drogisterij winkelen
la ducha de douche de woning
la duda de twijfel algemeen
la duna de duin de natuur
la economía de economie het bedrijfsleven
la edad de leeftijd algemeen
la edición de uitgave communicatie, informatica en media
la editorial de uitgeverij communicatie, informatica en media
la educación,los estudios de opleiding de school
la eficiencia de efficiëntie algemeen
la elección de verkiezing,de keuze algemeen
la electricidad de elektriciteit het gereedschap
la embajada de ambassade reizen
la emigrante de emigrante algemeen
la emisión de uitzending communicatie, informatica en media
la emisora de radiozender communicatie, informatica en media
la emoción de emotie de gevoelens
la empleada de werkneemster het beroep
la empresa,la compañía de onderneming,het bedrijf,de firma het bedrijfsleven
la energía de energie het bedrijfsleven
la enfermedad de ziekte,de aandoening de gezondheid
la ensalada,la lechuga de salade eten en drinken
la enseñanza het onderwijs de school
la entrada toegangskaartje theater, bioscoop, film
la entrada de ingang de woning
la entrada de oprit verkeer en vervoer
la entrada het voorgerecht eten en drinken
la entrada de datos de data-invoer communicatie, informatica en media
la entrega de overhandiging,de overlegging algemeen
la entrevista het interview communicatie, informatica en media
la envergadura de omvang,de spanwijdte algemeen
la envidia afgunst de gevoelens
la época,la era het tijdperk dagen van de week
la equitación het paardrijden,de paardesport ontspanning
la equivocación de vergissing algemeen
la escala de tussenlanding verkeer en vervoer
la escalera de trap de woning
la escena de scène theater, bioscoop, film
la escoba de bezem de woning
la escobilla de stoffer de woning
la escollera de golfbreker algemeen
la escolta de bewaking,de bewaker algemeen
la escopeta het jachtgeweer algemeen
la escritura notarial de notariële akte de woning
la escultura het sculptuur,het beeldhouwwerk kunst en literatuur
la esmeralda de smaragd de kleding
la espalda de rug het lichaam
la España Spanje reizen
la especialidad de specialiteit eten en drinken
la especialidad het vak de school
la espelta de spelt eten en drinken
la esperanza de hoop de gevoelens
la espina de doorn,de stekel,de graat de dieren
la esponja de spons de school
la esposa de echtgenote de familie
la espumadera de schuimspaan eten en drinken
la estación het treinstation,het busstation verkeer en vervoer
la estadística de statistiek algemeen
la estafeta de correos het postkantoor communicatie, informatica en media
la estancia het verblijf reizen
la estantería de boekenkast de woning
la estatua het standbeeld kunst en literatuur
la estrella de filmster theater, bioscoop, film
la estrofa de strofe kunst en literatuur
la estructura de structuur,de opbouw kunst en literatuur
la estufa de kachel de woning
la estupidez de domheid algemeen
la etapa de etappe,de fase algemeen
la evaluación de evaluatie de school
la evolución de evolutie algemeen
la excepción de uitzondering algemeen
la excursión de excursie,de uitstap reizen
la experiencia de ervaring het beroep
la exportación de export het bedrijfsleven
la exposición de expositie,de tentoonstelling kunst en literatuur
la extinción de uitdoving algemeen
la extranjera de buitenlandse algemeen
la fábrica de fabriek het bedrijfsleven
la fachada de gevel de woning
la factura de rekening,de factuur het bedrijfsleven
la facultad het vermogen algemeen
la facultad de faculteit de school
la falda de rok de kleding
la falla de storing algemeen
la falta het gebrek de school
la fambuesa de framboos eten en drinken
la familia de familie,het gezin de familie
la farmacia de apotheek de gezondheid
la fe het geloof algemeen
la fecha de datum dagen van de week
la felicidad het geluk de gevoelens
la felicitación de felicitatie de gevoelens
la feria de jaarmarkt ontspanning
la feria del libro de boekenbeurs ontspanning
la ferretería de ijzerhandel het gereedschap
la fianza de waarborg de woning
la ficha,el formulario het formulier,het informatieblad reizen
la fidelidad de trouw algemeen
la fiebre de koorts de gezondheid
la fiesta het feest algemeen
la filología de taal- en letterkunde de school
la filosofía de filosofie de school
la finca het landgoed de woning
la firma de handtekening het bedrijfsleven
la física de natuurkunde,de fysica de school
la flatulencia de winderigheid de gezondheid
la flecha de pijl algemeen
la flor de bloem de natuur
la florería de bloemisterij winkelen
la foca de zeehond de dieren
la formación de opleiding het beroep
la fórmula de formule de school
la fosa nasal de neusholte het lichaam
la foto de foto algemeen
la fotocopia de fotokopie het kantoor
la fotocopiadora het kopieerapparaat het kantoor
la fotografía de fotografie het beroep
la fractura de breuk de gezondheid
la francesa de Franse reizen
la Francia Frankrijk reizen
la fregona de mop de woning
la fresa de aardbei eten en drinken
la frialdad de kilheid,de kalmte algemeen
la frontera de grens reizen
la fruta het fruit eten en drinken
la fuente de bron,de fontein reizen
la fuente de ovenschaal in de keuken
la fuga de ontsnapping algemeen
la función de theatervoorstelling theater, bioscoop, film
la furgoneta de kleine bestelwagen verkeer en vervoer
la fusión de fusie,de smelting,het mixen algemeen
la gacela de gazelle de dieren
la galería de galerie kunst en literatuur
la galleta de wafel eten en drinken
la gamba de grote garnaal eten en drinken
la gamba de garnaal de dieren
la garganta de keel het lichaam
la garra de klauw de dieren
la garrapata de teek de dieren
la gaseosa de priklimonade eten en drinken
la gasolina de benzine verkeer en vervoer
la gasolina de benzine verkeer en vervoer
la gasolina sin plomo de loodvrije benzine verkeer en vervoer
la gasolinera,la bomba het tankstation verkeer en vervoer
la gasolinera,la estación de servicio het tankstation verkeer en vervoer
la gaviota de meeuw de dieren
la generación de generatie de familie
la gente de mensen algemeen
la geografía de aardrijkskunde de school
la gestión de ficheros het bestandsbeheer communicatie, informatica en media
la gimnasia de gymnastiek,turnen de school
la gira de tournee kunst en literatuur
la glándula de klier het lichaam
la glorieta het tuinhuis de woning
la gofrera,la wafflera het wafelijzer eten en drinken
la golondrina de zwaluw de dieren
la goma de borrar de gom het kantoor
la gorra de pet de kleding
la gota de lluvia de regendruppel het weer
la grabación de opname kunst en literatuur
la gracia iets grappigs algemeen
la grajilla de gaai de dieren
la gramática de grammatica de school
la granja de boerderij de dieren
la grapa het nietje het kantoor
la grapadora de nietmachine het kantoor
la grava het grind de woning
la gripe de griep de gezondheid
la grosella de aalbes eten en drinken
la grúa de takelwagen verkeer en vervoer
la grúa de hijskraan het gereedschap
la grulla de kraanvogel de dieren
la guardería,el jardín de infancia de creche de school
la Guatemala Guatemala reizen
la guía de reisgids reizen
la guía telefónica,el directorio de teléfonos het telefoonboek communicatie, informatica en media
la guitarra de gitaar kunst en literatuur
la habilidad de handigheid algemeen
la habitación de kamer reizen
la habitación,la pieza de kamer de woning
la hacha de bijl het gereedschap
la hacienda het grote boerenbedrijf de woning
la hada de fee algemeen
la hamaca de hangmat algemeen
la hambre de honger eten en drinken
la hambruna de hongersnood eten en drinken
la harina het meel eten en drinken
la heladería het ijssalon winkelen
la hematoma de bloeduitstorting de gezondheid
la herida de wonde,de verwonding de gezondheid
la hermana de zus de familie
la hermanastra de stiefzus,de halfzus de familie
la herradura het hoefijzer de dieren
la herramienta het gereedschap het gereedschap
la hierba het gras de natuur
la hija de dochter de familie
la hijastra de stiefdochter de familie
la hipoteca de hypotheek het bedrijfsleven
la historia de geschiedenis de school
la hoguera het vreugdevuur algemeen
la hoja het blad de natuur
la hoja het vel het kantoor
la hoja de afeitar het scheergerei algemeen
la holandesa de Nederlandse reizen
la homeopatía de homeopathie de gezondheid
la hora het uur dagen van de week
la horchata de koude amandeldrank eten en drinken
la hormiga de mier de dieren
la hostia godverdomme algemeen
la hucha de spaarpot winkelen
la huelga de staking het beroep
la huella het spoor,de aanwijzing algemeen
la huida de vlucht,de ontsnapping algemeen
la humanidad de mensheid algemeen
la ida de heenreis verkeer en vervoer
la idea het idee algemeen
la iglesia de kerk kunst en literatuur
la ignorancia de onwetendheid algemeen
la igualdad de gelijkheid algemeen
la iguana de leguaan de dieren
la ilusión de illusie de gevoelens
la imagen het beeld communicatie, informatica en media
la imaginación de inbeelding algemeen
la impaciencia het ongeduld algemeen
la importación de import het bedrijfsleven
la imprenta de drukkerij communicatie, informatica en media
la impresión de indruk de gevoelens
la impresora de printer communicatie, informatica en media
la indicación del director de regieaanwijzing theater, bioscoop, film
la industria de industrie het bedrijfsleven
la infacia,la niñez de kinderjaren algemeen
la infancia de kindertijd de familie
la infanta de prinses algemeen
la infección de infectie de gezondheid
la información de informatie communicatie, informatica en media
la informática de informatica communicatie, informatica en media
la infusión de kruidenthee eten en drinken
la ingeniería de techniek het bedrijfsleven
la Inglaterra Engeland reizen
la inmortalidad de onsterfelijkheid de gezondheid
la inquietud de bezorgdheid algemeen
la inspiración de inspiratie kunst en literatuur
la integración de integratie algemeen
la inteligencia de intelligentie algemeen
la intención de bedoeling algemeen
la interpretación de interpretatie kunst en literatuur
la intervención de tussenkomst algemeen
la intimidad de intimiteit de familie
la introducción de inleiding,de introductie kunst en literatuur
la invitación de uitnodiging algemeen
la Irlanda Ierland reizen
la isla het eiland reizen
la Italia Italië reizen
la jarra de kan,de kruik eten en drinken
la jeringuilla de spuit de gezondheid
la jirafa de giraf de dieren
la jornada de werkdag het beroep
la jornada de werkdag het beroep
la joya het sieraad de kleding
la jugadora de speelster ontspanning
la juventud de jeugd algemeen
la laca de haarlak algemeen
la laca de lak de woning
la ladrona de dievegge algemeen
la lágrima de traan de gevoelens
la lámpara de lamp de woning
la lana de wol het gereedschap
la langosta de zeekreeft eten en drinken
la lápida de grafsteen,de gedenksteen algemeen
la lata het blik winkelen
la lava de lava de natuur
la lavadora de wasmachine de woning
la laya de spade het gereedschap
la lección de les de school
la leche de melk algemeen
la leche desnatada de magere melk eten en drinken
la leche entera de volle melk eten en drinken
la leche semidesnatada de halfvolle melk eten en drinken
la leña het brandhout,het aanmaakhout de woning
la lengua de taal de school
la lengua de tong het lichaam
la lente de lens algemeen
la lenteja de linze eten en drinken
la leyenda de sage,de legende kunst en literatuur
la libélula de libelle de dieren
la libertad de vrijheid de gevoelens
la librería de boekhandel communicatie, informatica en media
la libreta de ahorro het spaarboekje het bedrijfsleven
la licuadora de blender eten en drinken
la liebre de haas de dieren
la lijadora de schuurmachine het gereedschap
la lima de nagelvijl algemeen
la lima de limoen eten en drinken
la limitación de velocidad de snelheidsbeperking verkeer en vervoer
la limonada de limonade eten en drinken
la limosna de aalmoes algemeen
la limpieza de schoonmaak de woning
la limusina de limousine verkeer en vervoer
la línea,la comunicación de verbinding communicatie, informatica en media
la linterna de zaklamp het gereedschap
la lista de precios de prijslijst eten en drinken
la literatura de literatuur kunst en literatuur
la llaga de open wond de gezondheid
la llama de lama de dieren
la llamada het telefoongesprek communicatie, informatica en media
la llamada urbana het lokale gesprek communicatie, informatica en media
la llamarada de steekvlam,de hoge vlam algemeen
la llanta de autoband,de velg verkeer en vervoer
la llave de sleutel het gereedschap
la llave allen de inbussleutel het gereedschap
la llave de tuercas de steeksleutel het gereedschap
la llave inglesa de Engelse sleutel het gereedschap
la llegada de aankomst reizen
la llovizna de motregen het weer
la lluvia de regen het weer
la locutora de omroepster communicatie, informatica en media
la lógica de logica algemeen
la loncha de plak eten en drinken
la lubina de zeebaars eten en drinken
la lucha,la pelea het gevecht,de strijd algemeen
la luciérnaga de glimworm,het vuurvliegje de dieren
la luna de maan het weer
la luna trasera de achterruit verkeer en vervoer
la luz het licht de woning
la madera het hout het gereedschap
la madrastra de stiefmoeder de familie
la madre de moeder de familie
la madrina de meter,de peettante de familie
la maestra de párvulos de kinderjuf het beroep
la mala hierba het onkruid de woning
la maleta de koffer reizen
la malicia de boosaardigheid algemeen
la malla,el bañador de zwembroek de kleding
la mamá de mama de familie
la mañana de ochtend dagen van de week
la mandíbula het kaakbeen het lichaam
la manga de mouw winkelen
la manguera de jardín de tuinslang de natuur
la manifestación de demonstratie algemeen
la mano de hand het lichaam
la manopla de want algemeen
la manta het deken de woning
la mantequilla,la manteca de boter eten en drinken
la mantis religiosa de bidsprinkhaan de dieren
la manzana het huizenblok de woning
la manzana de appel eten en drinken
la manzanilla de kamille eten en drinken
la máquina de machine het gereedschap
la máquina de afeitar het scheerapparaat algemeen
la máquina de escribir de typmachine het kantoor
la maquinaria de machines,het machinepark het bedrijfsleven
la maratón de marathon ontspanning
la marcha de versnelling verkeer en vervoer
la margarita het madeliefje de natuur
la mariposa de vlinder de dieren
la marmota de marmot de dieren
la masajista de masseuse de gezondheid
la máscara het masker algemeen
la mascota,el animal doméstico het huisdier de dieren
la matemáticas de wiskunde de school
la matrícula het collegegeld de school
la matrícula,la chapa,la placa het kenteken verkeer en vervoer
la mayonesa,la mahonesa de mayonaise eten en drinken
la media de panty de kleding
la medida de afmeting algemeen
la médula dorsal het ruggenmerg het lichaam
la medusa de kwal de dieren
la mejilla,la cacha de wang het lichaam
la melodía de melodie kunst en literatuur
la memoria het geheugen communicatie, informatica en media
la mentalidad de mentaliteit algemeen
la mercancía de koopwaar,de handelswaar het bedrijfsleven
la merluza de heek eten en drinken
la mermelada de jam,de confituur eten en drinken
la mesa de tafel de woning
la mesera de serveerster eten en drinken
la mesilla de noche,la mesita de noche het nachtkastje,het nachttafeltje de woning
la mesita het tafeltje de woning
la meta het doel,de finish ontspanning
la mezquita de moskee reizen
la miel de honing eten en drinken
la mina de mijn het bedrijfsleven
la mirada de blik het lichaam
la mitad de helft eten en drinken
la mochila de rugzak reizen
la moda de mode de kleding
la modista de naaister,de kleermaakster het beroep
la momia de mummie kunst en literatuur
la moneda,el cambio het kleingeld het bedrijfsleven
la montaña de berg de natuur
la montura de brilmontuur de gezondheid
la moqueta,el alfombrado de vaste vloerbekleding de woning
la mora de moerbei,de braambes eten en drinken
la moral de moraal algemeen
la morcilla de bloedworst eten en drinken
la morsa de walrus de dieren
la mortalidad de sterfelijkheid de gezondheid
la mosca de vlieg de dieren
la mostaza de mosterd eten en drinken
la moto de moto verkeer en vervoer
la motocicleta de motorfiets verkeer en vervoer
la muchacha,la niña,la chica het meisje,de jongedame de familie
la muchedumbre de menigte algemeen
la mudanza de verhuizing de woning
la muela de kies het lichaam
la muerte de dood het lichaam
la muestra het monster,de steekproef de gezondheid
la mujer de vrouw de familie
la multa de boete verkeer en vervoer
la multinacional de multinational het bedrijfsleven
la muñeca de pop ontspanning
la muñeca de pols het lichaam
la municipalidad de gemeente algemeen
la muralla de stadsmuur,de vestingsmuur reizen
la música de muziek kunst en literatuur
la nacionalidad de nationaliteit algemeen
la nadadora de zwemster ontspanning
la nalga de bil het lichaam
la naranja de sinaasappel eten en drinken
la naranjada de orangeade eten en drinken
la narciso de narcis de natuur
la nariz de neus het lichaam
la nata de room eten en drinken
la nata batida de slagroom eten en drinken
la nata montada de slagroom eten en drinken
la naturaleza de natuur de natuur
la navaja het zakmes algemeen
la navegación de luchtvaart,de scheepvaart verkeer en vervoer
la Navidad Kerstmis,het kerstfeest dagen van de week
la neblina de mist het weer
la nevada de sneeuwbui het weer
la Nicaragua Nicaragua reizen
la nicotina de nicotine de gezondheid
la nieta de kleindochter de familie
la nieve de sneeuw het weer
la noche de nacht dagen van de week
la Nochebuena kerstavond dagen van de week
la Nochevieja oudjaar dagen van de week
la nota de muzieknoot kunst en literatuur
la nota het cijfer de school
la novela de roman kunst en literatuur
la novela de ciencia-ficción de sciencefictionroman kunst en literatuur
la novela histórica de historische roman kunst en literatuur
la novela policíaca de misdaadroman kunst en literatuur
la novia de vriendin,de verloofde de familie
la nube de wolk het weer
la nuera de schoondochter de familie
la nuez de walnoot eten en drinken
la nulidad de dwaas,de onnozelaar algemeen
la nutria de otter de dieren
la obra de teatro het oevre theater, bioscoop, film
la oca de gans de dieren
la ocasión koopje winkelen
la ofensa de belediging algemeen
la oferta het aanbod winkelen
la oficina het kantoor het beroep
la oficina de turismo de toeristische dienst reizen
la ola de golf reizen
la ola de calor de hittegolf het weer
la ola de frío de koudegolf het weer
la olla exprés de snelkookpan in de keuken
la onza,el guepardo,el chita het jachtluipaard,de cheeta de dieren
la ópera de opera kunst en literatuur
la opereta de operette kunst en literatuur
la oportunidad de kans algemeen
la orden de opdracht communicatie, informatica en media
la organización de organisatie algemeen
la orilla de oever reizen
la orquesta het orkest kunst en literatuur
la orquidea de orchidee de natuur
la oruga de rups de dieren
la ostra de oester eten en drinken
la oveja het schaap,de ooi de dieren
la paciencia het geduld algemeen
la paella de paella eten en drinken
la página de pagina communicatie, informatica en media
la paja het stro de dieren
la pajarera de vogelkooi de dieren
la pala de schop het gereedschap
la pala de schop het gereedschap
la palanca de hefboom algemeen
la paliza de aframmeling algemeen
la palma de mano de handpalm het lichaam
la paloma de duif de dieren
la panadería de bakkerij,de bakker winkelen
la panificadora de broodbakoven de woning
la pantalla het scherm,het beeldscherm communicatie, informatica en media
la pantalla het witte doek,het projectiescherm theater, bioscoop, film
la pantera de panter de dieren
la pantorrilla de kuit het lichaam
la papelera de prullenbak de woning
la papelería de kantoorboekhandel winkelen
la parada de halte verkeer en vervoer
la parada de halte,de parade algemeen
la parada de metro de metrohalte verkeer en vervoer
la partida het spel,de partij ontspanning
la pasa de rozijn eten en drinken
la Pascua Pasen dagen van de week
la pasión de passie de gevoelens
la pastilla,el comprimido de tablet,de pil de gezondheid
la pata de poot de dieren
la patada de schop,de trap,de klap algemeen
la patata,la papa de aardappel eten en drinken
la patera de kleine boot algemeen
la paz de vrede de gevoelens
la pedagogía de pedagogiek de school
la película de film theater, bioscoop, film
la pelota de bal algemeen
la peluquería de kapper,het kapsalon algemeen
la pelvis het bekken het lichaam
la pena de straf,de moeite,het verdriet algemeen
la pendejada de onzin algemeen
la pensión het pension reizen
la pensión,la jubilacioón het pensioen algemeen
la pera de peer eten en drinken
la pérdida het verlies,de nederlaag algemeen
la pereza de luiheid algemeen
la perforadora de perforator het kantoor
la perilla de sik,de puntbaard het lichaam
la permanente de permanent algemeen
la persiana,el telón metálico het rolluik de woning
la persona sin hogar de dakloze algemeen
la personalidad de persoonlijkheid algemeen
la pesadilla de nachtmerrie algemeen
la pesca de visvangst het bedrijfsleven
la pescadería de viswinkel,de visboer winkelen
la pestaña de wimper het lichaam
la petición de petitie algemeen
la picadura de beet,de steekwond,de prik de gezondheid
la piedra de steen de woning
la piel de huid het lichaam
la pierna het been het lichaam
la pieza het toneelstuk theater, bioscoop, film
la pila de batterij het gereedschap
la pimienta de peper eten en drinken
la piña de denneappel de natuur
la piña,el ananás de ananas eten en drinken
la pintada de graffiti kunst en literatuur
la pintura de verf de woning
la pipa de pijp algemeen
la piragua,la canoa de kano ontspanning
la piraguista de kanovaarster ontspanning
la piscina het zwembad ontspanning
la pista de baan,de piste ontspanning
la pistola het pistool,het geweer algemeen
la pizarra het schoolbord de school
la pizza de pizza eten en drinken
la plancha het strijkijzer de woning
la planeta de planeet de natuur
la planificación familiar de gezinsplanning de familie
la planta de plant de natuur
la planta de verdieping de woning
la plata het zilver het gereedschap
la playa het strand de natuur
la pluma de vulpen het kantoor
la pluma de veer de dieren
la polilla de mot de dieren
la pomada de zalf de gezondheid
la popa de achtersteven verkeer en vervoer
la portada de voorpagina communicatie, informatica en media
la portería het doel ontspanning
la portería het portiershokje de woning
la posada,el parador de herberg reizen
la práctica de praktijk algemeen
la prensa de pers communicatie, informatica en media
la preocupación de bezorgdheid de gevoelens
la presencia de aanwezigheid algemeen
la presentadora de presentatrice communicatie, informatica en media
la presión atmosférica de luchtdruk het weer
la previsión de verwachting algemeen
la primavera de lente dagen van de week
la primula de sleutelbloem de natuur
la proa de boeg,de voorsteven verkeer en vervoer
la probeta de maatbeker in de keuken
la producción de produktie,de opbrengst het bedrijfsleven
la profesión het beroep het beroep
la prolongación de verlenging algemeen
la propaganda de reclame communicatie, informatica en media
la propiedad het bezit de woning
la propina de fooi eten en drinken
la prosperidad de welvaart,het succes het bedrijfsleven
la protección,el amparo de bescherming algemeen
la prueba de toets de school
la psicología de psychologie de school
la publicación de publicatie communicatie, informatica en media
la publicidad de reclame communicatie, informatica en media
la puerta de deur de woning
la puerta corredera de schuifdeur de woning
la puerta giratoria de draaideur de woning
la pulga de vlo de dieren
la pulmonía de longonsteking de gezondheid
la pulsera,el brazalete de armband de kleding
la puñalada de messteek algemeen
la pupila de pupil het lichaam
la pureza de zuiverheid algemeen
la quiebra het faillisement het beroep
la química de scheikunde,de chemie de school
la rabia de woede de gevoelens
la ración de portie eten en drinken
la radio de radio communicatie, informatica en media
la radiografía de röntgenfoto de gezondheid
la raíz de wortel de natuur
la raja de schijf eten en drinken
la rama de tak,de vertakking de natuur
la rana de kikker de dieren
la rapidez de snelheid verkeer en vervoer
la raqueta de tennisracket ontspanning
la rareza de eigenaardigheid,de rariteit algemeen
la rata de rat de dieren
la raza het ras de dieren
la razón de reden algemeen
la reacción de reactie algemeen
la rebaja de uitverkoop,de opruiming het bedrijfsleven
la rebanada de snee eten en drinken
la rebeldía de opstandigheid algemeen
la recepción de receptie reizen
la recepción de receptie algemeen
la receta het recept eten en drinken
la receta het recept de gezondheid
la red het net het gereedschap
la red het netwerk communicatie, informatica en media
la redacción de redactie communicatie, informatica en media
la región de regio,de streek algemeen
la regla de regel algemeen
la regleta de stekkerdoos de woning
la reina de koningin algemeen
la relación de relatie algemeen
la remolacha de biet eten en drinken
la reparación de reparatie,de herstelling het bedrijfsleven
la repisa de ventana,el alféizar de vensterbank de woning
la reproducción de reproductie kunst en literatuur
la reputación de reputatie algemeen
la resaca de ontgoocheling de gevoelens
la reserva de reservering reizen
la respiración de ademhaling het lichaam
la responsabilidad de verantwoordelijkheid algemeen
la reunión,la junta de vergadering algemeen
la revalorización,la revaluación de herwaardering algemeen
la revista het tijdschrift communicatie, informatica en media
la reyerta de vechtpartij algemeen
la rifa de loterij algemeen
la rima het rijm kunst en literatuur
la risa de lach het lichaam
la roca de rots de natuur
la rodaja de schijf eten en drinken
la rodilla de knie het lichaam
la ronda de ronde,het rondje algemeen
la ropa de kleding de kleding
la rosa de roos de natuur
la rótula de knieschijf het lichaam
la rueda het wiel verkeer en vervoer
la ruina de ruïne reizen
la ruptura de breuk,de barst de gevoelens
la ruta de route reizen
la rutina diaria de dagelijkse sleur algemeen
la sábana het laken de woning
la sacarina de zoetstof eten en drinken
la sal het zout eten en drinken
la sala de zaal de woning
la salamandra de salamander de dieren
la salchicha het worstje eten en drinken
la salida het vertrek reizen
la salida de afrit verkeer en vervoer
la salida de uitgang de woning
la salida de baño,el albornoz,la bata de baño de badjas de kleding
la saliva het speeksel het lichaam
la salsa de salsa kunst en literatuur
la salsa de saus eten en drinken
la salsa de tomate,el kétchup ketchup eten en drinken
la salud de gezondheid de gezondheid
la salvedad de voorwaarde algemeen
la sandía de watermeloen eten en drinken
la sangre het bloed het lichaam
la sangría de sangria eten en drinken
la sardina de sardine eten en drinken
la sardina de sardien de dieren
la sartén de koekenpan in de keuken
la satisfacción de voldoening de gevoelens
la sección de afdeling winkelen
la secretaria de secretaresse het beroep
la sed de dorst eten en drinken
la Seguridad Social de sociale zekerheid,sociale verzekeringen de gezondheid
la selectividad het toelatingsexamen de school
la selva virgen het oerwoud de natuur
la semana de week dagen van de week
la Semana Santa goede week dagen van de week
la semilla het zaad,het zaadje de natuur
la señal de tráfico het verkeersteken verkeer en vervoer
la señora mevrouw de familie
la señorita juffrouw de familie
la sequía de droogte het weer
la serie de serie communicatie, informatica en media
la serpiente,la víbora de slang de dieren
la servidumbre het gebruiksrecht algemeen
la servilleta het servet eten en drinken
la sesión de filmvoorstelling theater, bioscoop, film
la sien de slaap het lichaam
la sierra de zaag het gereedschap
la sierra mecánica de zaagmachine het gereedschap
la siesta de middagrust algemeen
la silla de stoel de woning
la silla de montar het zadel de dieren
la silla de ruedes de rolstoel de gezondheid
la simpatía de sympathie de gevoelens
la sinceridad de eerlijkheid algemeen
la sobra het overschot algemeen
la sobrina,la prima de nicht de familie
la sociedad de maatschappij algemeen
la soledad de eenzaamheid algemeen
la solicitud,la candidatura de sollicitatie het beroep
la solidaridad de solidariteit de gevoelens
la solución,la clave de oplossing algemeen
la sombra de schaduw,het schaduwbeeld de natuur
la sombra de ojos de oogschaduw algemeen
la sombrilla de parasol het weer
la somnolencia de slaperigheid de gezondheid
la sonrisa de glimlach het lichaam
la sospecha de beschuldiging de gevoelens
la subasta de veiling,de openbare verkoop algemeen
la sucesora de opvolgster algemeen
la sucursal het filiaal,het bijkantoor het bedrijfsleven
la Suecia Zweden reizen
la suegra de schoonmoeder de familie
la suspensión het uitstel,de schorsing algemeen
la tabla de planchar de strijkplank de woning
la tableta de chocolate de chocoladereep winkelen
la talla de postuur algemeen
la tapa het deksel algemeen
la taquilla de kassa theater, bioscoop, film
la tarde de avond dagen van de week
la tarjeta de crédito de kredietkaart het bedrijfsleven
la tarjeta de embarque de instapkaart verkeer en vervoer
la tarjeta de sonido de geluidskaart communicatie, informatica en media
la tarjeta gráfica de grafische kaart communicatie, informatica en media
la tarjeta postal de briefkaart communicatie, informatica en media
la tarjeta telefónica de telefoonkaart communicatie, informatica en media
la taza het kopje eten en drinken
la tecla de función de functietoets communicatie, informatica en media
la teja de dakpan de woning
la telaraña,la tela de araña de spinnenweb de dieren
la telenovela,el culebrón de soap ontspanning
la telenovela,el serial,el culebrón de tv-serie,de soap communicatie, informatica en media
la teletienda het teleshoppen communicatie, informatica en media
la televisión digital de digitale televisie communicatie, informatica en media
la televisión por cable de kabeltelevisie communicatie, informatica en media
la televisión,la tele de tv,de televisie communicatie, informatica en media
la temperatura de temperatuur het weer
la temporada het seizoen reizen
la temporada alta het hoogseizoen reizen
la temporada baja het laagseizoen reizen
la tensión de bloeddruk de gezondheid
la tensión de spanning de woning
la teología de theologie de school
la teoría de theorie het beroep
la ternera,el ternero,el bercero het kalf de dieren
la terraza het terras de woning
la tetera de theepot eten en drinken
la tía de tante de familie
la tienda de winkel winkelen
la tienda de campaña de tent reizen
la tierra de grond,de aarde het bedrijfsleven
la Tierra de Aarde de natuur
la tinta de inkt het kantoor
la tirada de oplage communicatie, informatica en media
la tirita,el apósito de pleister de gezondheid
la tiza het krijtje de school
la toalla de handdoek algemeen
la tontería de domheid algemeen
la topera de molshoop de dieren
la torcedura,la dislocación de ontwrichting,de verstuiking de gezondheid
la tormenta,el temporal de storm het weer
la torpeza het gestuntel,de lompheid algemeen
la torre de toren algemeen
la tortilla de omelet eten en drinken
la tortuga de schildpad de dieren
la tos de hoest de gezondheid
la tostada de toast eten en drinken
la trabajadora,la obrera de arbeidster het beroep
la tradición de traditie algemeen
la traducción de vertaling de school
la tragedia de tragedie theater, bioscoop, film
la trampa,el timo het bedrog ontspanning
la transmisión de datos de dataoverdracht communicatie, informatica en media
la tráquea de luchtpijp het lichaam
la tribu de bende,de stam,de familie de familie
la tristeza het verdriet de gevoelens
la trompa de Eustaquio de buis van Eustachius het lichaam
la trucha de forel de dieren
la tubería de pijpleiding de woning
la tuerca de moer het gereedschap
la tumba,la cripta het graf algemeen
la Turquía Turkije reizen
la ubre de uier de dieren
la uña de vingernagel het lichaam
la uña,la pezuña de hoef de dieren
la unión civil het burgerlijk huwelijk de familie
la universidad de universiteit de school
la urgencia het spoedgeval,het noodgeval de gezondheid
la uva de druif eten en drinken
la úvula de huig het lichaam
la vaca,el buey de koe de dieren
la vacuna het vaccin de gezondheid
la vaina de peulschil eten en drinken
la vainilla de vanille eten en drinken
la vajilla het servies eten en drinken
la varicela de waterpokken de gezondheid
la variedad de verscheidenheid,de keuze winkelen
la vejez de ouderdom algemeen
la vela,el cirio,la candela de kaars de woning
la velocidad de snelheid verkeer en vervoer
la vena de ader het lichaam
la venda het verband de gezondheid
la Venezuela Venezuela reizen
la venganza de wraak algemeen
la venta de verkoop het bedrijfsleven
la venta de verkoop de woning
la ventana het raam de woning
la ventana het venster communicatie, informatica en media
la verdad de waarheid algemeen
la verdulería de groentewinkel winkelen
la verdura,las legumbres de groente eten en drinken
la vergüenza de schaamte de gevoelens
la verja het hek,de schutting de woning
la verruga de wrat de gezondheid
la vía het spoor verkeer en vervoer
la vida het leven het lichaam
la videoconferencia de videoconferentie communicatie, informatica en media
la videoteca de videotheek communicatie, informatica en media
la vieira de jakobsschelp eten en drinken
la viga de balk de woning
la violación de aanranding,de schending algemeen
la violencia het geweld algemeen
la visita het bezoek algemeen
la vista gezichtsvermogen het lichaam
la vista cansada verziendheid de gezondheid
la viuda de weduwe de familie
la vivencia de belevenis algemeen
la vivienda,el departamento de woning de woning
la vocal de klinker de school
la voluntad de wil algemeen
la vuelta het wisselgeld het bedrijfsleven
la vuelta de terugreis verkeer en vervoer
la vuelta de terugreis verkeer en vervoer
la yegua de merrie de dieren
la yema het eigeel eten en drinken
la zanahoria de wortel eten en drinken
la zapatería de schoenwinkel winkelen
la zarzamora de braambes eten en drinken
la zona azul de parkeerzone verkeer en vervoer
la zona peatonal de voetgangerszone verkeer en vervoer
laboral werk-,arbeids- het beroep
labrar bewerken,bebouwen het bedrijfsleven
ladrar blaffen de dieren
lamentarse jammeren,zich beklagen de gevoelens
lamer likken,aflikken algemeen
lanzar werpen,bekendmaken ontspanning
largo,larga groot,lang winkelen
las afueras de buitenwijken algemeen
las bellas artes de kunstacademie de school
las botas de laarzen de kleding
las chancletas de slippers de kleding
las encías het tandvlees het lichaam
las especias de kruiden eten en drinken
las espinacas de spinazie eten en drinken
las gafas de bril de gezondheid
las gafas de sol de zonnebril de gezondheid
las gafas para leer de leesbril de gezondheid
las gotas de druppels de gezondheid
las inundaciones de overstromingen het weer
las joyas de juwelen,de sieraden de kleding
las judías de bonen eten en drinken
las letras de letteren de school
las llaves de sleutels de woning
las muletas de krukken de gezondheid
las noticias,el noticioso het nieuws,de nieuwsberichten communicatie, informatica en media
las obras de werkzaamheden verkeer en vervoer
las orejas,los oídos de oren het lichaam
las orejeras de oorverwarmers de kleding
las pastas het gebak eten en drinken
las piedras de granizo de hagelstenen het weer
las pinzas de pincet algemeen
las prácticas,la pasantia de stage het beroep
las sandalias de sandalen de kleding
las tareas het huiswerk de school
las tenazas de tang het gereedschap
las tenazas,los alicates de nijptang het gereedschap
las tijeras de schaar in de keuken
las vacaciones de vakantie ontspanning
las zapatillas,las pantuflas de pantoffels de kleding
lavar los platos,fregar de afwas doen,afwassen de woning
lavarse zich wassen algemeen
lavarse la cabeza gezicht wassen algemeen
laverse el pelo haren wassen algemeen
leer lezen communicatie, informatica en media
legitimar,dar cuenta verantwoorden,rechtvaardigen algemeen
legitimarse legitimeren algemeen
lejano verafgelegen algemeen
lento traag,langzaam algemeen
letal,fatal dodelijk de gezondheid
levantar opheffen,optillen algemeen
levantarse opstaan algemeen
leve licht,gering,vaag algemeen
libre vrij reizen
ligar versieren de familie
ligero licht algemeen
lijar schuren het gereedschap
lila,violeta lila,paars de kleuren
limpiar schoonmaken de woning
limpiarse los dientes tanden poetsen algemeen
limpio,limpia schoon algemeen
listar lijsten algemeen
literario,literaria literair kunst en literatuur
llamar wekken reizen
llamar aanbellen de woning
llamarse heten algemeen
llamativo opvallende,flitsende,opmerkelijke algemeen
llano vlak de woning
llegar aankomen algemeen
llenar opvullen algemeen
lleno vol algemeen
llevar wegbrengen,met zich mee hebben,dragen algemeen
llevarse meenemen algemeen
llevarse un chasco flippen algemeen
llorar huilen de gevoelens
llover regenen het weer
lloviznar motregenen het weer
llueve het regent het weer
lluvioso regenachtig,druilerig het weer
loco,loca gek,waanzinnig de gezondheid
lógico logisch algemeen
los abuelos de grootouders de familie
los agarradores de pannenlappen in de keuken
los almacenes het warenhuis winkelen
los apuntes de aantekeningen de school
los bigotes de snorharen de dieren
los calcetines,las medias de sokken de kleding
los carteles de affiches algemeen
los celos de jaloezie de gevoelens
los copos de nieve de sneeuwvlokken het weer
los datos de salida de data-uitvoer communicatie, informatica en media
los dientes de tanden het lichaam
los espaguetis de spaghetti eten en drinken
los frijoles de sperziebonen eten en drinken
los gemelos de tweeling de familie
los grandes almacenes de warenhuizen het bedrijfsleven
los hermanos broers en zussen de familie
los hijos de kinderen de familie
los huesos de botten het lichaam
los intestinos de darmen het lichaam
los jeans,el vaquero,los tejanos de spijkerbroek de kleding
los labios de lippen het lichaam
los marginados de marginalen algemeen
los medios de comunicación de media communicatie, informatica en media
los nietos de kleinkinderen de familie
los novios de verloofden algemeen
los ojos de ogen het lichaam
los padres de ouders de familie
los patines en línea inline skates ontspanning
los primeros auxilios eerste hulp de gezondheid
los recuerdos de groeten algemeen
los Reyes Magos Driekoningen dagen van de week
los sin techo de daklozen algemeen
los tíos oom en tante de familie
luchar strijden algemeen
lujoso,lujosa luxueus algemeen
madrugar vroeg opstaan algemeen
maduro rijp eten en drinken
magro mager eten en drinken
majo,maja,mono,mona aardig,leuk algemeen
maldecir vervloeken algemeen
maldito verdoemd,verwenst algemeen
malo,mala slecht algemeen
maltratar mishandelen algemeen
mamar aan de borst drinken algemeen
mamarse zich bezatten eten en drinken
mañana morgen dagen van de week
manchado,manchada bevlekt algemeen
mancharse zich vuilmaken,vuil worden algemeen
mandar,enviar sturen,zenden communicatie, informatica en media
manifestar te kennen geven algemeen
manifestarse demonstreren algemeen
manso kalm, mak algemeen
mantener handhaven algemeen
manual,a mano manueel,met de hand het beroep
maquillarse zich opmaken algemeen
maravillar verwonderen algemeen
maravillarse zich verwonderen algemeen
marcar selecteren communicatie, informatica en media
marcar scoren,een doelpunt maken ontspanning
marcar draaien,kiezen communicatie, informatica en media
marcharse opstappen algemeen
mareado,mareada misselijk,zeeziek de gezondheid
marearse misselijk worden,duizelig worden,zeeziek worden de gezondheid
marítimo,marítima,marino,marina zee- verkeer en vervoer
marrón bruin de kleuren
marzo maart dagen van de week
más meer algemeen
más allá verderop algemeen
masculino,masculina,varonil mannelijk het lichaam
masticar kauwen eten en drinken
matar doden,overtroeven,verslaan algemeen
matemático wiskundig de school
matricularse,apuntarse zich inschrijven de school
maullar miauwen de dieren
mayo mei dagen van de week
mayor groter,ouder algemeen
mecer schommelen algemeen
media pensión halfpension reizen
medio hecho half doorbakken eten en drinken
medir meten algemeen
mediterráneo mediterraan reizen
mejorar verbeteren,beter worden de gezondheid
mendigar bedelen algemeen
menos minder algemeen
mensual maandelijks communicatie, informatica en media
mentir liegen algemeen
mentiroso,mentirosa leugenachtig de gevoelens
menudo,menuda klein,onbelangrijk algemeen
merecer waard zijn,verdienen algemeen
merendar vieruurtje eten algemeen
meter stoppen,steken algemeen
mezclar mengen eten en drinken
mi amor lieverd,schat algemeen
miedoso bang de gevoelens
mientras terwijl algemeen
mimado,mimada verwend de gevoelens
mimar,malcriar verwennen algemeen
miope bijziend de gezondheid
mirar bekijken,kijken naar het lichaam
mismo,misma zelfde algemeen
moderar matigen algemeen
moderno,moderna modern de woning
mojado,mojada nat algemeen
mojar nat maken,bevochtigen algemeen
molestarse zich gekwetst voelen algemeen
montar monteren,samenstellen het bedrijfsleven
montar paardrijden ontspanning
morado,morada donkerpaars de kleuren
morder bijten de dieren
moreno,morena bruin,gebruind,donkerharig de kleuren
morir sterven algemeen
morirse overlijden,sterven het lichaam
mortal dodelijk het lichaam
mostrar tonen algemeen
mover bewegen algemeen
moverse zich bewegen het lichaam
mudarse,cambiarse de casa verhuizen de woning
mudo,muda stom de gezondheid
muerto,fallecido dood,levensloos de gezondheid
multar beboeten verkeer en vervoer
municipal gemeentelijk algemeen
murmurar fluisteren,roddelen algemeen
muy bien prima de gevoelens
muy hecho doorbakken eten en drinken
nacer geboren worden algemeen
nacional nationaal algemeen
nada niets algemeen
naranja oranje de kleuren
naufragar vergaan,schipbreuk lijden,mislukken verkeer en vervoer
navegar surfen communicatie, informatica en media
navegar a vela zeilen ontspanning
necesitar nodig hebben algemeen
negro,negra donker,zwart de kleuren
nervioso nerveus de gevoelens
neto netto het bedrijfsleven
nevar sneeuwen het weer
nevarse dichtsneeuwen het weer
ni siquiera zelfs niet algemeen
ningún,ninguno geen enkel algemeen
no hace falta onnodig algemeen
nos vemos we zien elkaar nog algemeen
notar merken,waarnemen algemeen
notificar,avisar,advertir mededelen,bekend maken,waarschuwen algemeen
noviembre november dagen van de week
nublado,nuboso bewolkt het weer
nuevamente,de vuelta weer algemeen
nuevo nieuw algemeen
nulo ongeldig,nietig algemeen
nunca nooit algemeen
obedecer gehoorzamen algemeen
obeso zwaarlijvig het lichaam
objetivo objectief algemeen
obligatorio verplicht de school
occidental westers reizen
octubre oktober dagen van de week
ocupado,ocupada bezet reizen
ocuparse,encargarse zorgen,zorg dragen algemeen
odiar haten de gevoelens
ofender beledigen algemeen
oír horen,luisteren algemeen
ojalá hopelijk algemeen
oler ruiken algemeen
olfatear ruiken aan,snuffelen aan algemeen
olímpico,olímpica olympisch ontspanning
olvidar,olvidarse vergeten algemeen
operar opereren de gezondheid
opinar menen algemeen
oponerse zich verzetten algemeen
oprimir onderdrukken,stevig drukken algemeen
optimista optimistisch algemeen
óptimo optimaal algemeen
oral mondeling de school
ordenado ordelijk algemeen
ordenar ordenen de woning
organizar organiseren algemeen
organizarse zich voorbereiden algemeen
orgulloso,ufano trots algemeen
oriental oosters reizen
orientarse zich oriënteren verkeer en vervoer
originar voortbrengen algemeen
orinar urineren het lichaam
oscuro,oscura donker de kleuren
otorgar toestemmen algemeen
otra vez,de nuevo,una vez más andermaal algemeen
otro,otra nog een algemeen
paciente geduldig de gevoelens
pagar betalen winkelen
pálido,pálida bleek de kleuren
palpar betasten de gevoelens
pan comido makkelijk algemeen
parar stoppen verkeer en vervoer
pararse staan blijven algemeen
parecer bien aanstaan,believen algemeen
parecerse,asemejar lijken op algemeen
parecido lijkend algemeen
parpadear knipperen algemeen
participar deelnemen ontspanning
partir vertrekken,afreizen reizen
pasar voorbijkomen verkeer en vervoer
pasar voorgaan,binnenkomen algemeen
pasear,pasearse wandelen ontspanning
patinar schaatsen,rolschaatsen ontspanning
pedir vragen,bestellen eten en drinken
pegajoso kleverig algemeen
pegajoso,pringoso,peguntoso,pegadizo,glutinos kleverig algemeen
pegar plakken het gereedschap
pegar plakken communicatie, informatica en media
pegarse aanbranden eten en drinken
peinarse zich kammen algemeen
pelar schillen eten en drinken
peligroso,atemorizador gevaarlijk algemeen
pelirrojo,pelirroja roodharig de kleuren
pellizcar knellen algemeen
peludo harig het lichaam
pensar denken algemeen
pensar en denken aan algemeen
pensión completa volpension reizen
peor slechter,erger algemeen
pequeño,pequeña klein algemeen
percatarse opmerken algemeen
percibir signaleren algemeen
perder verliezen ontspanning
perderse verdwalen reizen
perezoso,vago,flojo lui algemeen
perfeccionar verbeteren,herstellen algemeen
perforar boren het gereedschap
periodístico,periodística journalistiek communicatie, informatica en media
perjudicial schadelijk algemeen
permanecer blijven,verblijven algemeen
pero maar algemeen
perseverante volhardend het beroep
pertenecer toebehoren algemeen
pertinente toepasselijk algemeen
perturbar verstoren algemeen
pesado,pesada zwaar algemeen
pesar wegen algemeen
pescar vissen het bedrijfsleven
pesimista pessimistisch algemeen
picante pikant eten en drinken
picar steenhouwen het gereedschap
picar intikken,typen communicatie, informatica en media
picar pikken,steken de dieren
pijo zelfingenomen algemeen
pillar te pakken krijgen,betrappen algemeen
pinchar prikken,vastprikken algemeen
pintado geverfd de woning
pintar verven de woning
pintar schilderen kunst en literatuur
pintarse beschilderen,zich schminken algemeen
piratear illegale kopie maken communicatie, informatica en media
pisar betreden,trappen op algemeen
planchar strijken algemeen
planear,proyectar plannen algemeen
plano vlak,effen algemeen
plantar planten de natuur
platicar,charlar kletsen,babbelen algemeen
platino platina het gereedschap
poco hecho licht doorbakken eten en drinken
poco,poca weinig algemeen
podar snoeien het beroep
poder kunnen algemeen
poderoso krachtig,doeltreffend algemeen
póliza del seguro het verzekeringsbewijs verkeer en vervoer
poner zetten,leggen algemeen
poner doorverbinden communicatie, informatica en media
ponerse aantrekken de kleding
ponerse de rodillas neerknielen het lichaam
popular populair algemeen
por voor,tegen het bedrijfsleven
por avión per luchtpost communicatie, informatica en media
por favor alstublieft algemeen
por fin eindelijk,uiteindelijk algemeen
por lo menos,al menos tenminste algemeen
por si acaso voor het geval dat algemeen
practicar uitoefenen ontspanning
preciso vereist,nodig,nauwkeurig algemeen
preferir verkiezen algemeen
preocupado bezorgd de gevoelens
preocuparse zich zorgen maken algemeen
preparar bereiden eten en drinken
preservar bewaken,bewaren algemeen
presidir voorzitten,leiden algemeen
prestar lenen,uitlenen het bedrijfsleven
presuntamente naar verluidt algemeen
pretender,sostener beweren algemeen
prevalecer overwinnen,heersen algemeen
prevenir voorkomen de gezondheid
prever voorzien algemeen
primero,primera eerste,voornaamste algemeen
privado privé de woning
probarse passen,aandoen winkelen
procedente afkomstig uit verkeer en vervoer
procurar bezorgen algemeen
producir opbrengen,produceren het bedrijfsleven
profesar belijden,beoefenen algemeen
profesional professioneel het beroep
profundo diep,grondig algemeen
programar programmeren communicatie, informatica en media
prohibido verboden algemeen
prolongar verlengen algemeen
prometedor veelbelovend algemeen
promoterse zich verloven de familie
pronunciar uitspreken algemeen
propagar verspreiden algemeen
propagarse zich verspreiden algemeen
propenso,propensa gevoelig,vatbaar de gezondheid
proponer,presentar voorstellen algemeen
proponerse zich voornemen algemeen
prosperar vooruitgaan,herstellen algemeen
provocar uitlokken algemeen
prudente verstandig algemeen
publicar publiceren communicatie, informatica en media
pulsar aquí hier klikken communicatie, informatica en media
puntual punctueel algemeen
puro puur,zuiver,oprecht algemeen
qué descanse welterusten! algemeen
quebrarse barsten algemeen
quedarse blijven algemeen
quejarse klagen de gevoelens
quemado,quemada aangebrand eten en drinken
quemar verbranden eten en drinken
quemarse zich verbranden de gezondheid
querer willen,houden van algemeen
querido,querida beste,lieve algemeen
quién wie,van wie algemeen
quién busca halla wie zoekt zal vinden algemeen
quieres salir conmigo? wil je met me uitgaan? de gevoelens
quieto,quieta rustig algemeen
quitar wegnemen,weghalen algemeen
quitarse uittrekken de kleding
quizás misschien algemeen
raliante stralend algemeen
rallar raspen eten en drinken
rápido snel algemeen
rasgar scheuren algemeen
rasurar scheren algemeen
rasurarse zich scheren het lichaam
razonable redelijk algemeen
reaccionar reageren algemeen
realista realistisch algemeen
realizar realizeren algemeen
realmente eigenlijk,werkelijk algemeen
rebobinar terugspoelen algemeen
rebosar,inundar overstromen,in overvloed hebben algemeen
recetar voorschrijven de gezondheid
recibir ontvangen,krijgen algemeen
reciclar recycleren de natuur
recién pas algemeen
reclamar protesteren,opeisen algemeen
recoger opruimen,ophalen,verzamelen,plukken,oogsten algemeen
recoger oogsten,plukken het bedrijfsleven
recomendable de moeite waard reizen
reconocer herkennen algemeen
reconocer,investigar,indagar onderzoeken de gezondheid
reconstruir heropbouwen,verbouwen algemeen
recopular verzamelen algemeen
recorder onthouden algemeen
recorrer doorheen reizen,reizen door reizen
recorrer doorzoeken algemeen
recto recht de woning
recuperar herstellen communicatie, informatica en media
redactar opstellen,formuleren algemeen
reducido beperkt algemeen
referir vertellen,verwijzen algemeen
reflejar weerspiegelen,weergeven algemeen
reflexionar nadenken algemeen
reformar renoveren de woning
refrescante verfrissend eten en drinken
regalar cadeau geven algemeen
regar,rociar water geven algemeen
registrar registreren algemeen
regoldar boeren,oprispen eten en drinken
regresar terugkeren algemeen
regular gewoon,matig algemeen
reírse lachen het lichaam
relajante ontspannend algemeen
relajarse zich ontspannen algemeen
releer nalezen,herlezen algemeen
relegar verbannen algemeen
rellenar invullen reizen
relleno,rellena gevuld eten en drinken
remar roeien ontspanning
remitir verwijzen,doorverwijzen algemeen
remolonear treuzelen algemeen
remoto afgelegen algemeen
remover omroeren eten en drinken
rendirse zich overgeven algemeen
rentable rendabel,lonend,de moeite waard algemeen
renunciar afzien van,opgeven algemeen
reparar,arreglar repareren,herstellen het bedrijfsleven
repasar herhalen de school
replantar beplanten,verplanten de natuur
representar een voorstelling geven,opvoeren theater, bioscoop, film
resbalar uitglijden algemeen
rescatar redden,loskopen,terugwinnen algemeen
reservado gereserveerd algemeen
reservado,reservada gereserveerd,geboekt reizen
reservar reserveren,boeken reizen
resfriado,resfriada verkouden de gezondheid
resfriarse verkouden de gezondheid
resistir weerstaan algemeen
resolver oplossen algemeen
resoplar snotteren,sniffen de gevoelens
respetar respecteren algemeen
respirar ademhalen,ademen het lichaam
responsable verantwoordelijk algemeen
restaurar restaureren kunst en literatuur
resumir samenvatten kunst en literatuur
retener bewaren,onthouden algemeen
retirar geld opnemen het bedrijfsleven
retrasarse,dermorarse vertraging hebben verkeer en vervoer
reunirse bijeenkomen algemeen
revelar onthullen de gevoelens
revelar foto ontwikkelen ontspanning
reventar openbarsten algemeen
reventarse openspringen algemeen
revertir annuleren,afgelasten,afzeggen algemeen
rezar bidden algemeen
rico lekker eten en drinken
ridiculizar bespotten,belachelijk maken de gevoelens
ridículo belachelijk de gezondheid
rifar verloten algemeen
rimar rijmen algemeen
rival rivaliserend algemeen
rizado,rizada gekruld het lichaam
robar roven,stelen algemeen
rodar rollen,rondjes maken,ronddwalen algemeen
rodear er omheen lopen,omsingelen,omgeven algemeen
roer knauwen,knagen algemeen
rogar verzoeken algemeen
rojo,roja rood de kleuren
románico,románica romaans kunst en literatuur
romántico romantisch de gevoelens
romo bot,onscherp algemeen
romper,destruir,arruinar kapotmaken,breken algemeen
roncar snurken de gezondheid
rosa roze de kleuren
rozar aanstippen,schuren langs algemeen
rubio,rubia blond de kleuren
rumana Roemeens reizen
rural landelijk,plattelands algemeen
saber weten algemeen
sabio wijs algemeen
saborear proeven algemeen
sabroso smakelijk eten en drinken
sacar uithalen,uittrekken algemeen
sacrificar offeren,opofferen algemeen
sacrificarse zich opofferen algemeen
salado gezouten algemeen
saldar betalen,vereffenen algemeen
salir naar buiten gaan,uitgaan ontspanning
salir adelante vorderen,vooruitkomen algemeen
salirse lekken de woning
saltar springen ontspanning
saludable gezond,fit,getraind de gezondheid
saludar begroeten algemeen
salvador,salvadora verlossend algemeen
salvaje wild,bruut algemeen
salvar in veiligheid brengen algemeen
salvo,ileso ongedeerd algemeen
San Juan Heilige Johannes dagen van de week
sangrar bloeden de gezondheid
sano,sana gezond de gezondheid
satisfecho,satisfecha tevreden reizen
sazonar kruiden,kruiden toevoegen in de keuken
secamente kortaf,bruusk,nors algemeen
secarse zich afdrogen,opdrogen algemeen
seco droog eten en drinken
secretar afscheiden algemeen
secreto,secreta geheim algemeen
secuestrar ontvoeren,kapen algemeen
sediento dorstig eten en drinken
seducir verleiden de gevoelens
seguir verdergaan,volgen verkeer en vervoer
seguro,segura veilig,betrouwbaar,stevig vast algemeen
semanal weekelijks communicatie, informatica en media
sembrar,salpicar zaaien het beroep
semiseco halfdroog eten en drinken
señalar aanwijzen algemeen
señalizar bewegwijzeren verkeer en vervoer
sencillo simpel de school
sensible gevoelig algemeen
sentarse gaan zitten algemeen
sentir voelen het lichaam
sentirse zich voelen de gevoelens
separarse,divorciarse uit elkaar gaan,scheiden de familie
septiembre september dagen van de week
ser vivo pienter zijn algemeen
serio ernstig algemeen
serrar zagen,omzagen het beroep
servir bedienen eten en drinken
severo streng algemeen
significar betekenen de school
silbar uitfluiten theater, bioscoop, film
silenciador geluiddempend algemeen
simpático symphatiek algemeen
simple eenvoudig algemeen
sin zonder algemeen
sin sal zoutloos eten en drinken
sincero,honesto eerlijk algemeen
siniestro pervers,onheilspellend algemeen
situado,situada gelegen reizen
situar situeren algemeen
sobrar overblijven algemeen
sobrecogedor ontstellend de gevoelens
sobrecoger verbazen de gevoelens
social sociaal algemeen
solamente alleen,enkel algemeen
soleado zonnig het weer
solidario solidair,eensgezind algemeen
soltar vrijlaten,loslaten algemeen
soluble oplosbaar algemeen
solucionar oplossen,in orde maken algemeen
someter onderworpen worden algemeen
soñador,soñadora dromerig de gevoelens
sonar rinkelen communicatie, informatica en media
soñar dromen algemeen
sonarse neus snuiten de gezondheid
sonoro geluidmakend,klankrijk algemeen
sonreír glimlachen het lichaam
soportar verdragen de gevoelens
sordo,sorda doof de gezondheid
sorprender verbluffen,verrassen,betrappen algemeen
sorprendido,asombrado verbaasd algemeen
soso flauw eten en drinken
sospechar vermoeden,verdenken,betichten algemeen
suave zacht algemeen
subir omhoog gaan,instappen de woning
suceder gebeuren,zich voordoen algemeen
sucio,sucia vuil,vies,smerig algemeen
sudar zweten het lichaam
sudar zweten algemeen
suelto,suelta los het bedrijfsleven
suerte veel geluk!,succes algemeen
sufrir lijden de gezondheid
sugerir suggereren,aanbevelen algemeen
suministrar aanleveren,afleveren,leveren het bedrijfsleven
suplicar smeken de gevoelens
suponer veronderstellen algemeen
supuesto,supuesta vermoedelijk algemeen
surgir te voorschijn komen algemeen
suscribirse zich abonneren communicatie, informatica en media
suspender zakken de school
sustituir vervangen het bedrijfsleven
tacaño gierig algemeen
talar hakken,kappen,vellen de natuur
también ook algemeen
tampoco toch niet,ook niet algemeen
tanto evenveel,zoveel algemeen
tartamudear,tartajear wankelen,stotteren algemeen
te quiero! ik hou van jou! de gevoelens
técnico technisch het gereedschap
temático thematisch algemeen
temblar beven algemeen
temer vrezen de gevoelens
temible verschrikkelijk algemeen
temprano,temprana vroeg,vroegtijdig algemeen
tener ganas,apetecer zin hebben de gevoelens
tener mal genio chagrijnig zijn de gevoelens
tener prisa haast hebben algemeen
teñirse el pelo haar verven algemeen
teórico theoretisch het beroep
terco koppig algemeen
tibio,tibia lauw eten en drinken
tierno mals eten en drinken
timar misleiden,belazeren algemeen
tímido verlegen algemeen
típico typerend eten en drinken
tirar trekken,weggooien algemeen
tirar los tijos flirten algemeen
tocar aanraken algemeen
tocar,tañer spelen,musiceren kunst en literatuur
todo alle algemeen
tomar nemen,drinken eten en drinken
tomar gasolina,echar gasolina tanken verkeer en vervoer
tonto dom algemeen
topar stoten algemeen
toparse oplopen tegen algemeen
torcerse verstuiken,verzwikken de gezondheid
torcido scheef de woning
tornear omcirkelen algemeen
torpe onhandig algemeen
tórrida stomend algemeen
toser hoesten de gezondheid
tostar roosteren algemeen
tostarse,broncear bruin worden algemeen
tozudo koppig,onverbiddelijk algemeen
trabajar werken het beroep
tradicional traditioneel algemeen
traducir vertalen de school
traer brengen algemeen
traer meebrengen algemeen
tragar slikken,absorberen eten en drinken
trágico,trágica tragisch theater, bioscoop, film
tramar bedenken,verzinnen,beramen algemeen
tramposo,tramposa vals algemeen
tranquilizarse tot rust komen de gevoelens
tranquilo rustig de gevoelens
transcribir overschrijven,overboeken het bedrijfsleven
transportar transporteren verkeer en vervoer
tras,atrás,detrás na,achter algemeen
trasladarse zich verplaatsen algemeen
trasplantar transplanteren de gezondheid
tratar behandelen de gezondheid
trinar fluiten,tjilpen de dieren
triste triest de gevoelens
triunfar overwinnen,verslaan,triomferen algemeen
tropezar struikelen algemeen
turístico,turística toeristisch reizen
ubicar plaatsen,neerleggen algemeen
último,última laatste algemeen
un abrazo,un cordial saludo met hartelijke groet algemeen
un enfermo,una enferma een zieke de gezondheid
un niño de pecho een zuigeling algemeen
un ojo morado een blauw oog het lichaam
un porro een joint algemeen
un trago een slok algemeen
una caña een glas bier eten en drinken
una familia adoptiva een adoptiegezin de familie
una familia extindida een groot gezin de familie
una familia monoparental een eenoudergezin de familie
una familia nuclear een klein gezin de familie
una familia reconstruida een samengesteld gezin de familie
una inyección een injectie,een prik de gezondheid
una operación een operatie,een ingreep de gezondheid
una vacunación een inenting de gezondheid
única uniek algemeen
únicamente uitsluitend algemeen
universitario universitair de school
untar smeren,besmeren algemeen
urgencias spoedgevallen de gezondheid
urgente spoed communicatie, informatica en media
usado,usada gebruikt verkeer en vervoer
usar gebruiken algemeen
usual gebruikelijk,gewoon algemeen
vacilante onduidelijk,vaag,troebel algemeen
vacío leeg algemeen
vagar rondzwerven,rondslenteren algemeen
valer kosten,waard zijn,goed werken het bedrijfsleven
válido geldig algemeen
valiente moedig,dapper algemeen
variar variëren algemeen
vasto hoog,breed,in zeer hoge mate algemeen
velar bewaken,waken bij algemeen
vencer winnen,overwinnen algemeen
vendar verbinden de gezondheid
vender verkopen winkelen
venenoso,venenosa giftig de dieren
vengarse wraak nemen algemeen
vengativo wraakzuchtig de gevoelens
venir komen algemeen
ver zien het lichaam
verdadero,verdadera waar,waargebeurd algemeen
verde groen de kleuren
verde onrijp eten en drinken
verde oscuro donkergroen de kleuren
vestir aankleden algemeen
vestirse zich aankleden de kleding
vetar zijn veto uitspreken,verbieden algemeen
vete ga weg algemeen
viajar reizen reizen
vibrante energiek algemeen
vidrio glas algemeen
viejo oud algemeen
violar schenden algemeen
violento gewelddadig algemeen
visitar bezoeken,bezichtigen,bekijken reizen
visitar bezoeken algemeen
vivir,habitar wonen de woning
vivo levend algemeen
volar vliegen de dieren
volver terugkomen algemeen
volverse zich omdraaien algemeen
vomitar overgeven de gezondheid
vulgar vulgair algemeen
ya al algemeen
yo tambien te quiero! ik hou ook van jou! de gevoelens
zapear zappen communicatie, informatica en media
zurdo linkshandig het lichaam
¡Ahí va! Nee hé! algemeen
¡Anda! Kom nou! algemeen
¡Basta! Genoeg! algemeen
¡Buen provecho!,¡Que aproveche! Eet smakelijk! eten en drinken
¡Caramba! Verdorie! algemeen
¡Cielos! Hemeltje lief! algemeen
¡qué lástíma! spijtig! de gevoelens
¡Que se mejore! Beterschap! algemeen
¡Socorro! Help! algemeen
¡Ya lo creo! Dat denk ik ook! algemeen
¿Que tal el pescado? Hoe smaakt de vis? eten en drinken
¿Qué tal? Hoe is het met je? de gevoelens
¿Y qué? Nou en? algemeen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners