Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 2.2
à mon avis volgens mij
ainsi zo,op die manier
appeler roepen,opbellen
arriver gebeuren
attraper oplopen,opdoen,vatten
autour de rondom,omheen
avoir faim honger hebben
avoir mal à la tête pijn hebben aan het hoofd,hoofdpijn hebben
avoir soif dorst hebben
bouché,bouchée verstopt
c'est pourquoi daarom
cassé,cassée gebroken
ce n'est pas nécessaire dat is niet nodig
ce n'est pas si grave het is niet zo erg
Comment c'est arrivé? Hoe is dat gebeurd?
conseiller aanraden
de toute façon hoe dan ook,in ieder geval
désinfecter ontsmetten
droit,droite recht,rechter-
enlever uittrekken,uitdoen
être fatigué,être fatiguée moe zijn
éviter vermijden
examiner onderzoeken
faire mal pijn doen
faire un croche-pied à quelqu'un iemand het beentje lichten
gauche linker-
gonflé gezwollen
guérir genezen
je l'espère ik hoop het
l'entorse de verstuiking,de verzwikking
l'escalier de trap
la blessure de wonde,de kwetsuur
la douleur de pijn
la fièvre de koorts
la glace het ijsje,het ijszakje
la grippe de griep
la radio de röntgenfoto
la température de temperatuur,de koorts
la toux de hoest
le duel het duel
le remède de remedie,het hulpmiddel
le repas de maaltijd
le repos de rust
le rhume de verkoudheid
montrer tonen
parfois soms
pas du tout helemaal niet
pendant tijdens
plier plooien
premiers soins eerste hulp,eerste zorgen
prescrire voorschrijven
probablement waarschijnlijk
quand même toch
renvoyer à doorsturen,verwijzen naar
respirer inademen
s'appuyer steunen
saigner bloeden
se reposer uitrusten
se soigner zich verzorgen
souhaiter un prompt rétablissement een snel herstel toewensen,een snelle genezin
surtout vooral
tellement zo,zozeer,zodanig
tousser hoesten
tout à coup plots
tout le temps de hele tijd,voortdurend
transpirer zweten
tu auras moins mal je zal minder pijn hebben

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners