Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 1.3
À quelle heure? Hoe laat?
accompagner vergezellen
août augustus
après na
avant voor
avant vroeger
avoir envie de zin hebben om
avouer bekennen,toegeven
avril april
bien sûr zeker
boire drinken
Bonne idée! Goed idee!
Ça va? Gaat dat?,Lukt dat?
Ça vous arrange? Past u dat? [arranger]
Ça vous convient? Past u dat?
calculer rekenen,berekenen
chasser jagen,verjagen
choisir kiezen
cool cool,tof
de toute façon in elk geval
de toute façon in ieder geval
décembre december
demander vragen
déménager verhuizen
demi half
des ciseaux een schaar
devant voor
dimanche zondag
dormir slapen
écrire schrijven
encore nog
ensemble samen
environ ongeveer
Est-il possible? Is het mogelijk?
et quart kwart over
être habillé verkleed zijn
exactement juist
faire la moue pruilen
février februari
finir eindigen,beëindigen
fixer un rendez-vous een afspraak maken,vastleggen
fouetter slaan met een zweep
gai vrolijk
grandir groot worden,groeien
gratuit gratis
il est midi het is middag
il est minuit het is middernacht
janvier januari
je te rappelle Ik bel je terug.
jeudi donderdag
juillet juli
juin juni
la bière het bier
la biologie de biologie
la colle de lijm
la confiture de confituur
la crème Chantilly de room
la crêpe de pannenkoek
la farine de bloem,het meel
la gaufre de wafel
la géographie de aardrijkskunde
la joie de vreugde
la lasagne de lasagne
la limonade de limonade
la morale de zedenleer
la musique de muziek
la natation het zwemmen
la pâte dentifrice de tandpasta
la peine het verdriet,de moeite
la religion de godsdienst
la rentrée des classes het begin van het nieuwe schooljaar
la soupe de soep
la technologie de technologie
la tête het hoofd
la TIC de ICT
la viande hachée het gehakt
la virgule de komma
le beurre de boter
le café de koffie
le cake de cake
le céleri de selderij
le chicon het witloof
le coca de cola
le croque-monsieur de croque-monsieur
le dentifrice de tandpasta
le dessin het tekenen
le français het Frans
le fromage de kaas
le jambon cuit de gekookte ham
le lait de melk
le latin het Latijn
le matin de morgen
le milkshake de milkshake
le néerlandais het Nederlands
le persil de peterselie
le point het punt
le point-virgule de puntkomma,de kommapunt
le poison het gif
le premier de eerste
le pudding de pudding
le soir de avond
le spot de lichtspot
le thé de thee
le TIPP-EX de TIPP-EX
le vin de wijn
le visage het gezicht
les chips de chips
les clés pour la jeunesse de leefsleutels
les deux-points de dubbelepunt
les points de suspension het beletselteken
les scouts een scouts
libre vrij
louer huren
lundi maandag
mai mei
maigrir vermageren
manquer missen
mardi dinsdag
mars maart
mentir liegen
mercredi woensdag
mi-voix zachtjes,halfluid
moins le quart kwart voor
ne pas tenir en place niet kunnen stilzitten
novembre november
octobre oktober
organiser organiseren
où? waar?
partir vertrekken
passer doorgeven
pile klokslag
plus tard later
plus tôt vroeger
possible mogelijk
pourquoi? waarom?
Pouvez-vous nous aider? Kunt u ons helpen?
préférer verkiezen
presque bijna
prochain volgende
quand? wanneer?
Quel film? Welke film?
Quelle fête? Welk feest?
raconter vertellen
rappeler terugbellen
réfléchir nadenken
remplir vullen,invullen
réserver reserveren
rester blijven
retenir onthouden
revenir terugkomen
rire lachen
rougir rood worden,blozen
samedi zaterdag
sauter springen
secouer schudden
sentir voelen,ruiken
septembre september
servir dienen,bedienen
seulement alleen
si of
sortir uitgaan,naar buiten gaan,naar buiten doen
tenir houden,vasthouden
tout de suite dadelijk
trop te veel
Tu imagines? Kun je het je voorstellen?
tu me manques ik mis je
Tu y vas? Ga je er naartoe?
un anniversaire een verjaardag
un assortiment een gamma
un bar een bar
un cadeau een geschenk
un cahier een schrift
un calendrier een kalender
un carton een brik,een karton
un catalogue een catalogus
un cinéma een bioscoop
un classeur een ringmap,een opbergmap
un cocktail een cocktail
un compas een passer,een kompas
un concert een concert
un coussin een kussen
un crayon een potlood
un déménageur een verhuizer
un dépliant een folder
un document een document
un fantôme een spook
un film een film
un fou een gek
un garçon een jongen,een ober
un glaçon een ijsblokje
un groupe een groep
un guillemet een aanhalingsteken
un journal de classe een schoolagenda
un kilo een kilo
un livre een boek
un local een lokaal
un marqueur een markeerstift
un modèle een model
un modèle een model
un monstre een monster
un oignon een ui
un paquet een pakje
un pirate een piraat
un pistolet een pistolet
un pot een pot
un rendez-vous een afspraak
un sachet een zakje
un singe een aap
un stylo à bille een balpen
un taille-crayon een potloodslijper
un tube een tube
un VTT een mountainbike
un week-end een weekend
un zèbre een zebra
un œuf een ei
une activité een activiteit
une affiche een affiche
une banane een banaan
une boum een fuif
une bouteille een fles
une calculette een rekentoestel
une canette een blikje
une carotte een wortel
une carte postale een postkaart,een prentbriefkaart
une chanson een lied
une commande een bestelling
une eau een water
une église een kerk
une entrée een toegang
une excursion een excursie,een uitstap
une folle een gekkin
une frite een friet
une gomme een gom
une horloge een wandklok
une installation stéréo een stereo-installatie
une invitation een uitnodiging
une latte een lat
une montre een polshorloge
une parenthèse een haakje
une pâte een pasta
une pensée een gedachte
une permission een toelating
une plume een vulpen,een pluim
une poire een peer
une pomme een appel
une ratatouille een stamppot
une soirée pyjama een pyjamafuif
une sorcière een heks
une tarte een taart
une tarte aux fraises een aardbeientaart
une tarte aux fraises een aarbeientaart
une tenue een kleding
une tomate een tomaat
une tranche een sneetje
une troupe een groep,een gezelschap
une trousse een pennenzak
vendredi vrijdag
venir komen
vider leegmaken
voir zien
vouloir willen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners